Ауан – Акт за установяване на административно нарушение

Ауан акт за установяване на административно нарушение

Ауан акт за установяване на административно нарушение адвокат рашков

АУАН или Акт за установяване на административно нарушение. Как се обжалва един акт. Каква е разликата между акт и глоба. Обжалване на акт и глоба. 14 важни въпроса за АУАН.

Съдържание

Ауан акт за установяване на административно нарушение

Какво е АУАН или Акт за установяване на административно нарушение?

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН), се съставя при извършено административно нарушение.

 • Със съставянето на акта стартира т.нар. административнонаказателно производство. Най-общо казано, административнонаказателното производство е законово уредена процедура по установяване самоличността на лице извършило административно нарушение и налагането на това лице на наказание, за извършеното от него нарушение. Административнонаказателното производство е уредено в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
 • Административнинаказателното производство приключва с издаването на наказателно постановление
 • Видно от наименованието му, наказателното постановление е вид санкционният акт, с който се налага наказание, а с АУАН само се констатира нарушението.
 • Съгласно чл. 13 от ЗАНН, за административните нарушения могат да се предвиждат и налагат 3 вида наказания, а именно:

 1. обществено порицание;
 2. глоба;
 3. временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Как се обжалва един акт и какво е важно да знаете?

 • Това, което трябва да се знае е, че на обжалване пред съд подлежи наказателното постановление , а не актът.
 • Актът за установяване на административно нарушение не подлежи на съдебно обжалване, а само на административно. Това се дължи на обстоятелството, че с акта не се налага наказание (най-често глоба), а само се констатира извършеното нарушение.
 • Все пак, ако имате съставен акт и сте пропуснали да го възразите пред органа , следва да имате предвид, че обжалването на акта е факултативно, тоест не е задължително и не се отразява на правото на съдебно обжалване на последващото наказателното постановление.
 • Срещу акта, може да бъде направено възражение, в специално обозначено за целта място в него. Най-често е достатъчно да сте вписали само “Възразявам” в акта или в тридневен срок от подписването му да се подаде писмено възражение, до органа който ще издаде наказателното постановление (т.нар. “административнонаказващ орган”).
 • Подробните писмени възражения обаче, често се ползват от органа за да опита да поправи пропуски и грешки, допуснати при съставянето на акта, като опита да не ги пренеся в наказателното постановление. Това разбира се, не винаги е възможно и затова е важно, дори в тази фаза да потърсите компетентентен съвет. Имайте предвид, че съставителят АУАН ще бъде разпитан в съдебната фаза, за обстоятелствата около съставяенто на акта. Дори да сте пропуснали този срок за възражения пред органа, това не е фатално.
 • Важното е, да не пропуснете срока за обжалване на последващото наказателно постановление. Той е 7-дневен от момента на връчването.
 • Абсолютно задължително е в акта и в наказателното постановление, административното нарушение, което е вменено във вина на нарушителя (респ. за което е ангажирана имуществената му отговорност при юридическите лица и ЕТ) ,да бъде описано разбираемо, прецизно и точно за какво той е наказан.
  Наказателното постановление и акта трябва да съдържат описани всички признаци (обективни и субективни) на посочената като нарушена разпоредба от съответния нормативен акт.

 • Тоест, трябва да са изписани коректно всички нарушени разпоредби. Изключение от този ред в административното наказване, е въведен с института на Електронния фиш където констативната част се установява с автоматизирани технически средства или системи – АТСС, а санкционната част се налага с него, който обаче е не е премет на настоящото изложение.
 • Например при един акт за разходка в парка по време на ИП, както и всички съставени по на чл. 63 от Закона за здравето, ключов момент е, че нормата е бланкетна диспозиция – в нея няма конкретни норми за поведение, а те има препращане към съответен акт с които е наложена “мярката” – съответна Заповед. Тя трябва да е описана точно в акта за разходка в парка, както и конкретно нарушената точка или разпоредба от нея.

Има ли срок за съставяне на АУАН?

 • Често се задава въпросът за давност на ауан. Сроковете при ауан не са давностни, а преклузивни и изтичането им е свързано със загуба на правото да се проведе наказване. Законодателят е предвидил преклузивни срокове за съставяне на акта за установяване на административно нарушение в чл. 34 от ЗАНН. Те са 3-месеца от откриване на нарушителя или една годна от извършване на нарушението.
 • Двата срока не са в условие на алтернативност. Тоест, органът не може да избира който от тях да ползва. Ако нарушителят е известен – относим е първият(3-месеца). Ако не е, относим е вторият – 1 година от извършване на нарушението.
 • След изтичане на сроковете за съставяне на акта, не е възможно да започне административнонаказателно производство. Това накратко означава, че ако това не е сторено, дори да бъде съставен акт, административнонаказателното производство следва да се прекрати. Ако органът не го стори, то при последващ съдебен контрол това ще бъде основание за отмяна на глобата от съда.

Какъв е редът за съставяне на АУАН - акт за установяване на административно нарушение?

 • Акт се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствували при извършване или установяване на нарушението.
 • Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие.
 • При липса на свидетели, присъствували при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в него.

Когато нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели.

 • Най-често свидетели са други длъжностни лица, колеги на актосъставителя. Не се счита за порок и ако свидетелят е един. При най-често срещаните – АУАН от КАТ – това е другият служител от патрула.

Какво трябва да съдържа един АУАН - акт за установяване на административно нарушение?

 • имената на съставителя и длъжността му;
 • датата на съставяне на акта;
 • датата и мястото на извършване на нарушението;
 • описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено ;
 • законните разпоредби, които са нарушени;
 • имената и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, ЕГН ;
 • имената и точните адреси на свидетелите, ЕГН;
 • обясненията или възраженията на нарушителя(ако има такива);
 • имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, ЕГН;
 • опис на иззетите вещи и писмените материали, ако има такива, и кому са поверени за пазене.

 • Тук е мястото да се отбележи, че лицата, които съставят акта за (наречени контролни органи или актосъставители) и тези, които издават наказателни постановления (наречени административнонаказващи органи или АНО) допускат грешки, като нередки са случаите, в които тези грешки са фрапантни и очеизвадни.

Мога ли да откажа да подпиша акта?

 • Препис от акта за установявяване на административно нарушение се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и го подпише със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени адреса си.
 • ВАЖНО!!! Съществува законова възможност, при отказ да бъде подписан и получен, акт да бъде издаден законосъобразно. Когато нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес на който се отбелязват в акта. Това реално се приравнява на връчване на ауан, доколкото се установява, че той по собствено желание се е отказал да го получи и не може да се претендира нарушено право на защита.

Има ли срок за издаване на наказателно постановление след съставяне на АУАН?

 • Има 6-месечен, преклузивен срок за издаване на наказателно постановление, които тече от съставянето на акта. Това означава, че ако това не е сторено, административнонаказателното производство следва да се прекрати.
 • Много често обаче, има издадено, но невръчено наказателно постановление. Не трябва да се бъркат понятията невръчено наказателно постановление и неиздадено наказателно постановление.

Такси и разноски при съдебно обжалване

 • Както беше посочено, АУАН се обжалва само по административен ред. За това НЕ се дължат никакви разноски.
 • Наказателното постановление подлежи на съдебно обжалване, в седемдневен срок от връчването му.
 • Дори и да сте платили глобата, наказателното постановление може да бъде обжалвано, дори да не сте възразили срещу АУАН, стига да не са изтекли предвидените за това срокове.
 • Ако делото бъде спечелено, платената глоба подлежи на връщане.
 • При съдебното обжалване на наказателно постановление не дължите държавна такса, но при загубено дело дължите разноски на насрещната страна.

Примери от актуални актове - особености при обжалване акт за разходка в парка. Пороци при обжалване на глоба за разходка в парка наложена през времето на забраната

 • В условията на извънредно положение , имаше ръст на съставени актове за ходене без маска и актове за разходка в парка. Очаква се ръст и в последващите наказателни постановления. Не се колебайте да потърсите квалифицирана правна помощ, за да за защитите правата си.
 • Посещения на паркове, градски градини, спортни и детски площадки.
  Със заповед РД-01-143 от 20.03.2020г на Министъра на здравеопазването. Тя е от няколко точки и касае забрани за посещения на паркове, градски градини, спортни площадки и съоражения, както и въвежда ограничения в правото на свободно придвижване на гражданите между населните места.
  Считано от 00:00ч на 21.03.2020г се „Преустановяват посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения, на открити и закрити обществени места“
 • ВАЖНО! С последващи изменения отпадна забраната за посещение на паркове и градски градини, но при разходка в парка трябва да се съблюдава стриктното спазване на противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски при близък контакт с други хора и спазването на физическа дистанция от 2,5 метра. Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да изпълняват указанията на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.
 • При въвеждането и, заповедта въвеждаше ограничение в правото на придвижване, като забранява посещенията на изчерпателно изброените в нея места. Забраната обхващаше всички зелени площи определени като „парк“ независимо от местонахождението им(в населеното място или извън него).
 • Градските паркове в населеното място и националните и природни извън тях са обхванати от заповедта. Градските градини са друг вид зелени площи, обикновено находящи се в населеното място.
 • В Закона за здравето липсва дефиниция на „парк“ и „градска градина“, затова по аналогия уредбата се търси в друг закон и това е Закона за устройство на територията (ЗУТ). В териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението. Основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване.
 • Пороци при обжалване на глоба за разходка в парка наложена през времето на забраната

 • Съгласно чл. 62, ал. 9 ЗУТ подробните устройствени планова за паркове и градини се приемат с решение на общинския съвет независимо от териториалния им обхват. Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 • Това накратко означава, че всеки общински съвет приема план за всички паркове и градини и определя кои зелени площи ще бъдат такива. Тоест, през времето на действие на заповедта, всеки посетител на определените зелени площи от дадената община, за паркове и градини, обективно е нарушител, освен ако не е сред предвидените изключения по-горе.
 • Следва да се има превид, че площите между сградите при комплексното застрояване се устройват като паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра.( чл.22 , ал.2 ЗУТ). Тоест, дори в междублоковото пространство може да се окажете нарушители, но това зависи изцяло от подробният устройствен план(ПУП) и дали дадената зона устроена като парк или градина.
 • Спортните и детски площадки отново са понятие без ясна дефиниция в Закона за здравето, а за тях забраната е в сила напълно.
 • В ЗУТ също липсва точна дефиниция на спортни и детски площадки, като по тълкувателен път, от чл. 22, чл. 61 и чл. 62 ЗУТ, може да се изведе, че отново същите следва да са определени в подробния устройствен план на дадената община. Като следва да са съобразени с Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
 • Забраната обхваща посещенията на „спортни и детски площадки“ както на открити така и на закрити обществени места. Предвид липсана на ясна дефиния обаче, е изключително спорно каква част от посочените в ПУП на общината ще покриват понятието спортна или детска площадка.
 • Тълкувайки Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, става ясно обаче, че „съоръжения“ са елементи само и единствено от гореописаните площадки за игра, а не каквито и да е съоръжения на открити и закрити обществени места.
 • Забраната формално обхваща и в защитени територии – за природозащита, доколкото същите могат да са национални паркове, природни паркове (ПП„Витоша“) по см. на чл. 8 ЗУТ
 • Къде и кога НЕ са имали право да ви глобяват през времето на забраната?

 • Неоснователни и незаконосъобразни се явяват доводите на органите на реда, да съставят актове на лица за ползване на улични пейки или други елементи за сядане на улиците и пешеходните алеи(освен ако не са част от паркове и градини). Абсолютно незаконосъобразни са и опитите на органите на МВР(поне към дата 12.04.2020г), да опитват да забраняват или препятстват свободното движение на граждани по улиците и пешеходните зони, ако те не са част от парк или градска градина.
 • „Земеделките територии“ и „Горските територии“ по смисъла на чл. 8 от ЗУТ не са обхванати от забраната и ограничения за тях не следва да има никакви.
 • Кой може да ви глобява?

 • Следва да се има предвид, че глобите за разходка в парка се налагат с Наказателно Постановление, едва след правилен и законосъобразно съставен акт.
 • Актове за разходка в парка могат да съставят държавни здравни инспектори или длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.
 • Липсата на оправомощаване в горепосочената насока, сочи пълна липса на компетентност, съответно водещо до тежък порок в административнонаказателното производсто и до отмяна на евентуалната санкция от съда.
 • Наказателните постановлени я с които се налага глоба за разходка в парка се издават съответно от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община.
 • Какъв е актуалният размер на глобата?

 • Първоначалната санкция бе фиксирана и с прекомерно висок размер, и то на основния състав (5000лв), което лишаваше ръководно-решаващия орган от възможност за прецизиране на наказанието съобразено с тежестта на нарушението. Ето защо, с последващо изменение, НС измени размера на наказанието на„глоба от 300 до 1000 лева“ за общия случай, като в условията на повторност, нарушението ще се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
 • Ако имате глоба за разходка в парка и ви предстои обжалване, е най-добре да потърсите професионална помощ за защита на правата ви.
 • Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

   Консултация с адвокат

  Горе

  Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите кратка консултация
  [contact-form-7 id=”2093″]

  Начало

  5/5 - (43 votes)