Обжалване и отмяна на Мярка за неотклонение гаранция

Какво е гаранцията?

 

 • Гаранция. Тя е вид мярка за неотклонение по смисъла на чл.56 от НПК и като такава е подчинена на общата цел да се попречи на обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязла в сила присъда. Представянето на гаранция пред компетентните органи служи като своеобразен залог, с който се гарантира, че тези цели ще бъдат постигнати, без да е необходимо задържането на лицето.

 

Какво е мярка за неотклонение?

 

 • За бъде разбрана същността на гаранцията, следва най-напред да се изясни какво точно представляват мерките за неотклонение.
 • Те са изчерпателно изброени в НПК средства за процесуална принуда, които законът допуска по отношение на лице, обвинено в извършване на престъпление от общ характер /когато производството се възбужда от прокурор и се развива с негово участие, когато са налице едновременно две законоустановени предпоставки:
   • 1. доказателствата по делото да сочат, че престъплението е осъществено от това лице

  и

  • 2. да съществува опасност лицето да се укрие, да извърши друго престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда.
 • Когато тези условия са изпълнени, компетентните органи могат да вземат една от следните мерки, изброени от най-леката към най-тежката :
  • подписка
  • гаранция
  • домашен арест
  • задържане под стража
 • Спрямо едно лице може да се определи само една от посочените мерки за неотклонение, като при преценката коя от тях следва да се приложи се взимат предвид вида на престъплението и степента му на обществена опасност, събраните доказателства, здравословното и имущественото състояние на обвиняемия и т.н.

Вземане на мярката за неотклонение. Контрол на гаранция от съда в досъдебното производство.

 • Мярка за неотклонение гаранция в досъдебното производство се взема от прокурора и от подлежи на съдебен контрол. В съдебна фаза всички мерки се вземат и/или отменят от съда. Като мярка за неотклонение може да се наложи само на лице, което има качеството „обвиняем”. Независимо, че в чл. 61 от НПК е изрично записано, че гаранцията може да бъде в пари или в ценни книжа, в практиката преобладава първата хипотеза, като предоставянето й в ценни книжа е изключително рядко. Все пак такава възможност законодателно съществува, поради което разпространения в обществото термин „парична гаранция” не е напълно коректен.
 • Има ли предвиден размер?

 • В закона не предвиден нито минимален, нито максимален размер на гаранцията. Той се определя от органите на досъдебното производство или от съда, като винаги се взема предвид имущественото състояние на обвиняемия, а също и наличните доказателства срещу него, възраст, професия, здравословно състояние. Целите, които се преследват с нея, позволяват заплащането й да става, както от самия обвиняем, така и от друго лице.
 • Какъв е срокът за внасяне?

 • Определянето на гаранция е възможно като първоначално или като последващо, когато се изменя от подписка в по-тежка. В тези случаи представянето й се дължи в срок, който не може да бъде по-малък от три дни и по-голям от петнадесет дни. Невнасянето в определния срок обуславя вземане на по-тежка мярка за неотклонение като домашен арест или задържане под стража. Когато гаранцията се налага като замяна на по-тежка мярка такъв срок не е предвиден, но в тези хипотези задържаното лице се освобождава едва след внасянето й.
 • Кога се освобождава?

 • Веднъж внесена гаранцията не може да бъде оттеглена, преди освобождаването й. В чл. 61, ал. 8 от НПК е затвърден общият принцип в правото, че всяка принуда се отменя, след като отпадне необходимостта от нея. Така е предвидено, че гаранцията се освобождава, когато обвиняемият бъде освободен от наказателна отговорност или оправдан, осъден на наказание без лишаване от свобода или задържан за изпълнение на наказанието.
 • Действащият НПК предвижда макисмален срок в досъдебното произоводство по отношение на всички мерки за неотклонение, който се прилага съответно и за гаранцията. По силата на чл 234, ал. 8 от НПК взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда се отменят от прокурора след изтичане на повече от две години от привличането в случаите на тежко престъпление и повече от една година – в останалите случаи.
 • Не съществува възможност за удължаване на този срок и след изтичането му взетите мерки следва да се вдигнат от прокурора служебно, без да е необходимо изрично искане от заинтересованата страна.
 • В случай на бездействие от страна на прокуратурата, след изтичане на съответния срок, мерките се отменят от съда по искане на обвиняемия и неговия защитник.
 • Обжалване и отмяна.

 • Гаранцията подлежи на съдебен контрол от съответния първоинстанционен съд, т.е. съда, който е компетентен да разгледа делото по същество като първа инстанция.
 • Обвиняемият и неговият защитник могат да обжалват само размера на гаранцията или да искат да бъде отменена, оспорвайки основанието за налагането й, с искане за отменянето й изобщо. Правото на жалба може да се упражни в тридневен срок от предяваване на акта за определянето й. Съдът разглежда делото незабавно и се произнася с определение, което е окончателно.
 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен касационен съд.
 • [email protected] | +359 888 30 82 82

   • Консултация с наказателен адвокат за правата ви при определяне на гаранция
   • Консултация с наказателен адвокат за обжалването на гаранция
   • Правна помощ и защита при вземане и отмяна на мярка за неотклонение гаранция
   • Консултация на [email protected] или на телефон +359 888 30 82 82
 • Горе
 • Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите кратка консултация

   С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


   Начало ]

    

   Дайте оценка 5 звезди