Глоба

Глоба | Обжалване на глоба | Отмяна на глоба | Налагане на глоба

Глоба с Наказателно постановление. Глоба с Електронен фиш. Глоба с обикновен фиш?

Адвокат Росен Рашков. Защита и правна помощ София Sofia Attorney at law

Какво е глобата?

Глобата е санкция, която се налага на физическо лице, за извършено административно нарушение на разпоредба по даден законов или подзаконов нормативен акт. Глоба се налага от административнонаказващия орган(АНО) с различни санкционни актове, най-често наказателно постановление или електронен фиш. Глобата е вид административно наказание. На юридическите лица се налага имуществена санкция.

Какво е наказателно постановление?

 • Наказателното постановление е санкционен акт на административнонаказващ орган(АНО), с който се налага наказание на физическо(глоба) или юридическо лице(имуществена санкция), за извършено административно нарушение на разпоредба по даден законов или подзаконов нормативен акт.
 • Наказателното постановление винаги се предхожда от съставяне на АУАН – акт за установяване на административно нарушение.
  Чрез съставения ауан се сезира комтентеният АНО с конкретен административно-наказателен спор и се иска да се произнесе по него, като се твърди, че е налице извършено административно нарушение от определен вид.
 • Налаганата с наказателно постановление санкция за физически лица обикновено е глоба, а за юридически лица се реализира обективната отговорност по чл. 83 ЗАНН – с имуществена санкция.
 • Органите издаващи наказателни постановлния за глоба, са много на брой и няма как да бъдат изброени изчерпателно.
  Често срещани в практиката, са например: глоба от нап; глоба от кат( глоба за алкохол, глоба за превишена скорост или други нарушения по ЗдвП); глоба от мвр; глоба от инспекция по труда; глоба от кзп; глоба от кфн; глоба от крс и много други.
 • МВР – КАТ са предоставили възможност за Проверка за Наказателни постановления и Електронни фишове

Какъв е редът за налагане на глоба?

 • С АУАН се слага началото на производството, като се установява твърдяно от актосъставителя нарушение. С него само се констатира, а не се налага глоба. Глобата се определя с последващото наказателно постановление, което подлежи на съдебен контрол – обжалване.
 • Обжалването нa самият АУАН (актa) е факултативно, тоест не е задължително и не се отразява на правото на обжалване на последващото наказателното постановление. То е административно и се прави пред органа, които следва да издаде наказателното постановление.(чл. 42 ЗАНН). Най-често е достатъчно да сте вписали само “Възразявам” в акта.
 • В 3-дневен срок от подписването, можете на упражните допълнително “обжалване” на акта за маска или акта за разходка в парка, чрез писмено възражение до административнонаказаващия орган.
 • Подробните писмени възражения обаче, често се ползват от органа за да опита да поправи пропуски и грешки, допуснати при съставяенто на акта, като опита да не ги пренеся в наказателното постановление. Това разбира се, не винаги е възможно и затова е важно, дори в тази фаза да потърсите компетентентен съвет. Имайте предвид, че съставителят на акта за ходене без маска ще бъде разпитан в съдебната фаза, за обстоятелствата около съставяенто на акта за ходене без маска. Дори да сте пропуснали този срок за възражения пред органа, това не е фатално.
  Важното е, да не пропуснете срока за обжалване на последващото наказателно постановление. Той е 7-дневен от момента на връчването.

 • Изисквания и реквизити на санкционния акт за налагане на глоба?

 • Абсолютно задължително е и в акта, и в наказателното постановление за налагане на глобата, административното нарушение, което е вменено във вина на нарушителя (респ. за което е ангажирана имуществената му отговорност при юридическите лица и ЕТ) да бъде описано разбираемо, прецизно и точно за какво той е наказан.
 • Наказателното постановление и акта трябва да съдържат описани всички признаци (обективни и субективни) на посочената като нарушена разпоредба от съответния нормативен акт. Тоест, трябва да са изписани коректно всички нарушени разпоредби.
 • Изключение от този ред в административното наказване, е въведен с института на Електронния фиш където констативната част се установява с автоматизирани технически средства или системи – АТСС, а глобата се налага с него.
  За този вид налагане на глоба можете да прочетете тук

 • Глоба наложена с обикновен фиш

 • Глоби могат да се налагат от контролните органи и с обикновен фиш. За целта е необходимо нарушителят да е съгласен и да не оспорва констатираното нарушение и/или размера на глобата. Ако той не е съгласен издаденият фиш следва да се анулира (ако е издаден) и да се премине към общият ред – АУАН и наказателно постановление за глоба.
 • Този способ, често се ползва от органите, като недобросъвестно се предлага като “по-лек” вариант за по-нисък размер на глобата. Те обаче, най-често спестяват обстоятелството, че обикновеният фиш е необжалваем и фиш с незаплатена в срок глоба (7-дневен), има характер на влязло в сила наказателно постановление. След изтичането му, защитата е почти невъзможна. Пример за това е фишът за неправилно паркиране. За този вид налагане на глоба можете да прочетете тук

 • Кога влиза в сила една глоба?

 • Глобата влиза в сила когато изтекат сроковете за обжалване на наказателното постановление с което е наложена или то е обжалвно, но е потвърдено от съда.

 • Пред кого се обжалва глобата?

 • Наказателно постановление за налагане на глоба се обжалва пред съответния Районен съд по местоизвършване или довършване на нарушението. Когато касае нарушения извършени в чужбина, компетентен да разгледа жалбата срещу наказателното постановление е Софийски районен съд.

 • Какъв е срокът за обжалване на глоба?

 • Наказателно постановление за налагане на глоба подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му, а електронният фиш с който се налага глоба – в 14-дневен срок.

 • Има ли срок за издаване на наказателното постановление за глоба?

 • Има 6-месечен, преклузивен срок за издаване на наказателно постановление, които тече от съставянето на акта. Това означава, че ако това не е сторено, административнонаказателното производство следва да се прекрати. Много често обаче, има издадено наказателно постановление с което се налага глоба, но то не е връчено. Не трябва да се бъркат понятията невръчено наказателно постановление и неиздадено наказателно постановление.

 • Връчване на наказателното постановление за глоба?

 • Препис от наказателното постановление за глоба се връчва срещу подпис на нарушителя.
 • ВАЖНО!!! Съществува законова възможност да бъде извършено на практика фингирано връчване. Тоест, да се счете за връчено едно неполучено наказателно постановление, без реално да е извършено такова действие. Ако наказваното лице не се намери на посочения от него адрес и новият му адрес е неизвестен, неполученото наказателно постановление се счита за връчено от деня на отбелязването, като наказващият орган отбелязва това върху него.

 • Научавате за наложена глоба от ЧСИ / Публичен изпънител на НАП?

 • Много често, при описаното по-горе фингирано връчване, наказваното лице научава за неполученото наказателно постановление едва когато то вече е влязло в сила и глобата или имуществената санкция е подадена към ЧСИ или публичен изпълнител за принудително събиране.
 • Много е важно в тези случаи незабавно да потърсите адвокатска помощ и защита, за ответни действия. Защитата е възможна дори и на тази изключително късна фаза, включително при няколко наказателни постановления.

 • Има ли давност една глоба?

 • В наказателноправната доктрина съществуват два вида давност, която се прилага и при наказателните постановления за глоба. Давност за реализиране на отговорността (преследвателска) и давност за изпълнение на наказанието – събиране на глобата (изпълнителска давност). Давностен срок за влязло в сила наказателно постановление има и той е 2 години когато наказаният е физическо лице.
 • Давност за наказателно поставление за глоба (изпълнителска) тече, от момента в който то е влязло в сила. Възможно е тя да е прекъсната от действия по принудитлено изпъление, като в този случай има т.нар абсолютна давност и тя е 1/2 над относнителната или 3 години.
 • При давност за връчване на наказателно постановление (невлязло в сила), тези срокове са съответно 3 и 4,5 години. Тоест при невръчено наказателно постановление, максималният срок е 4,5г, ако са извършвани действия по връчването. Понякога срещу едно лице има издадени няколко наказателни постановления, за които то дори не знае защото не са връчени. Отново е изключително важно незабавно да потърсите адвокатска помощ за да се пресметнат и прецени откога текат сроковете.

 • Подали сте ваша жалба срещу наказателно постановление за наложена глоба в срок и имате насрочено дело?

 • Отново е изключително важно незабавно да потърсите адвокатска помощ. Дори и бланкетно мотивирана жалба (просто “възразявам срещу глобата” или “обжалвам наказателното постановление”) е достатъчно за да спре влизането в сила на наказателното постановление.
 • За да има голяма вероятност за отмяна обаче, е необходимо в заседанието да участва експертен адвокат, който ще може да осигури адекватна защита при разпитите и пледоарията. Той ще допълни жалбата още преди да е започнало съдебното следствие.
 • Много често в наказателното постановление органът по наказване допуска много грешки, които представляват процесуални нарушения, но са невидими за неспециалист. Много често тези нарушения водят до отмяната на наказателното постановление. Ето защо, независимо от етапа на производството или извършените действия е важно да потърсите адвокатска помощ и защита срещу наказателното постановление

 • Обжалване на глоба за разходка в парка?

 • Ако имате глоба за разходка в парка и ви предстои обжалване, е най-добре да потърсите професионална помощ за защита на правата ви. Все пак, може да се запознаете в детайли с тълкуването и, както и с вероятните основания за незаконосъобразност и отмяна. Прочетете повече тук.
 • Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

  Горе

  Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, напишете кратко описание на проблема и ще получите кратка консултация
  [contact-form-7 id=”2093″]

  Начало

  5/5 - (44 votes)