Доброволна делба

 

 

 

Доброволна делба е прекратяване на съсобственост чрез сключване на писмен договор в изискваната от закона форма с нотариална заверка на подписите. Конкретните уговорки се определят свободно между съделителите. Участници в нея задължително следва да са всички лица, притежаващи право на собственост върху вещта. Предмет на сделката могат да бъдат, както движими вещи, така и недвижими, като земеделски земи, жилищни или офисни имоти.

Какво ще бъде конкретното съдържание на Договора за доброволна делба зависи най-вече от волята на страните по него.

Когато предмет на делбата са повече от един имот то тогава е възможно да се уговори те да бъдат разпределени, като ако има разлика в тяхната стойност, този с по-малкия дял да получи и парично уравнение за разликата. По този начин всеки ще получи реален дял и ще стане изключителен собственик върху един или няколко имота. Възможно е и само един от съделителите да получи всички имоти, като изплати на другите паричната равностойност съобразно притежаваната част.

Когато се цели прекратяване на съсобственост върху един имот, то тогава е възможно ако имотът е делим, всеки съделител да получи реална част тогава, ще е необходимо преди сключването на договора да се изготви проект и същият да бъде одобрен от компетентните административни органи.

 

 

Но ако поради своето естество или поради предвидено в закона ограничение вещта е неподеляема, то тогава единственият вариант е само едната страна по договора да стане изключителен собственик върху имуществото, а другият да получи уравнение в пари.

 

 

 

 

Какви документи ще са ни необходими, за да сключим Договор за доброволна делба?

 • документ за собственост на имота/ите– нотариален акт (за покупко-продажба, за дарение, констативен нотариален акт), саморъчно или нотариално завещание, съдебно решение, договор за доброволна делба, решение на Поземлената комисия или Общинската служба „Земеделие и гори“ за възстановяване на имота и др.;

 

 • скицана имота или схема на самостоятелен обект в сграда. Ако от един имот ще се образуват няколко нови имоти, трябва да се представи и скица-проект за разделяне. Утвърден архитектурен план се изисква при разделяне на жилище;
 • удостоверение за данъчна оценка;
 • удостоверение за наследници, ако делбата е между наследници;
 • съдебно решение за прекратяване на брака, ако делбата е между бивши съпрузи;
 • декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД, по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП и по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.

 

 

 

Вписване на договора за доброволна делба

 

Договорът за доброволна делба трябва да бъде вписан в Службата по вписванията по местонахождението на имота/ите, които се делят.

Вписването на договора обаче има само оповестително действие. Съсобствеността се прекратява с подписване на договора за делба.

 

 

Какви са предимствата на доброволна делба?

 

На първо място участниците в нея уреждат имуществените си отношения чрез преговори и споразумения. Това е от значение за опазване на добрите отношения помежду им и избягване на конфликти и спорове. На следващо място и може би в повечето случаи от решаващо значение е и фактът, че разходите по прекратяване на съсобствеността са много по-малки от тези при една съдебна делба, а и паричната равностойност, която би получил съделителят срещу своя дял в повечето случаи би била близо до действителната пазарна оценка на имота, отколкото тази при публичната продан, до която често се стига в съдебното производство. Не е за пренебрегване и фактът, че доброволната делба протича много по-бързо като процедура, а това е от съществено значение, когато става въпрос за недвижима собственост. С течение на времето, ако тя не се поддържа, има реална опасност при изнасяне на публична продан след години имотът да се е обезценил.

 

[email protected] | +359 888 30 82 82

     • Консултация с адвокат

     • Правна помощ и защита при задържане под стража
     • Пишете ни на [email protected] или +359 888 30 82 82

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало ]

  Дайте оценка 5 звезди