договор в полза на трето лице адвокат рашков

Какво представлява договорът в полза на трето лице?

 • В един договор в полза на трето лице, страните – уговарящият (стипулант) и обещателят (промитент) се съгласяват, че едно трето лице – бенефициер, което не участва в договора нито пряко, нито чрез представител, ще има правото да иска изпълнението на поетото от обещателя задължение.
 • Договор в полза на трето лице е едно изключение от общото правило, че договорите действат само между страните. Тук спецификата се изразява в това, че за третото лице се пораждат само права, не и задължения. Избягва се прехвърлянето на права, тях третото лице ги придобива директно.
 • Приложното поле на този тип договор са най-често застраховките живот, транспортни застраховки, влог, гледане и издръжка и др.

Как се наричат участниците в договора в полза на трето лице?

 • Обещателят – промитентът, този, който поема задължение да даде или да направи нещо в полза на третото лице.
 • Уговарящият – стипулант, уговаря да се престира на третото лице и приема задължението на обещателя в този смисъл.
 • Бенефициерът – третото ползващо се лице.

Какви са правата и отношенията между страните при договор в полза на трето лице?

 • Отношения между уговарящият и третото лице – стипулантът може да уговаря нещо в полза на третото лице, за да изпълни едно свое задължение към това лице. Стипулантът може да уговаря в полза на третото лице, защото иска да го надари.
 • Отношения между третото лице и кредиторите на уговорителя. Чл. 22, ал. 3 от ЗЗД.
 • Уговарящият има правото едностранно да развали или да иска развалянето на договора по съдебен ред поради неизпълнение на същия.
 • В отношенията между обещателят и бенефициера – третото лице има претенция за изпълнение към обещателя. Той може самостоятелно да иска изпълнението на уговореното в негова полза.

Кои са предпоставките за валидност на договора?

 • На първо място е необходимо договорът да бъде валиден – ако е нищожен, третото лице не придобива никакви права по него.
 • Договарящите трябва да са се съгласили да облагодетелстват третото лице и то трябва да е достатъчно определено или поне определяемо.
 • От самото начало в съдържанието на договора трябва да е включена клаузата, която да е в необходимата форма.
 • Уговарящият да може да се разпорежда с правата си, а ако уговорката е с дарствено намерение уговарящият трябва да е дееспособен.

Кога възникват правата за третото лице?

 • Действието на уговорката е върху чужда правна сфера. Правото на третото лице възниква веднага и направо в имуществото му и не преминава през имуществото на уговарящия. Договорът поражда за третото ползващо се лице пряк иск срещу обещателя, пряка претенция за престиране на това, което в негова полза е уговорено.

Как третото лице може да приеме уговорката?

 • За третото лице възниква непритезателното право да реши ще приеме или не уговорката. То може да упражни правото си чрез едностранно изявление на бенефициера, че желае да се ползва от уговорката, след като тя е породила действие. Тук няма изискване за форма за валидност. След като трятото лице я е приело, тя става неоттеглима, с което отпада правото на уговарящия да отмени клаузата, освен ако изрично е предвидено друго.

Разваляне или отмяна на договор в полза на трето лице. Какво се случва, ако уговорката бъде отменена?

 • По своята правна характеристика правото на отмяна на уговорката в полза на трето лице е преобразуващо право, което се упражнява извънсъдебно с изявление на уговарящия /стипуланта/ до обещателя /проминента/ или до бенефициера.
 • Вземането, което е възникнало за бенефициера е отменимо. Възможно е да бъде уговорено, че е неотменимо, или че отмяна ще има само със съгласие на страните. Също така е възможен отказ от правото на отмяна. По същността си е преобразуващо право, което се упражнява извънсъдебно чрез изявление на уговарящия до обещателя или до бенефициера. То е неоттеглимо, няма изискване за форма.
 • Третото лице при оттегляне губи правото си и не може да го приеме повече. Вземането се превръща като част от отношенията между страните. Възможно е да се посочи нов бенифициер. Замяната на бенефициера има обратно действие, това е така, за да се избегне цесията.

Може ли третото лице да направи отказ за приемане на уговорката?

 • Третото лице може да заяви, че не желае да се ползва от облагодетелстващата го клауза и в този случай придобитото от него право отпада с обратна сила.

 

 

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало

  Дайте оценка 5 звезди