защита от домашно насилие адвокат рашков

Какво всъщност е домашно насилие?

 

 • В житейски смисъл домашното насилие се свързва най-често с физическо посегателство. Юридически обаче, това понятие е значително разширено и обхваща всички видове насилие върху личността. В българското законодателство тази материя е уредена със специален закон – Законът за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.
 • В чл. 1 от този нормативен акт се съдържа легална дефиниция, в която изчерпателно са посочени случаите, когато можем да потърсим закрила от съда.
 • Разпоредбата сочи, че “домашно насилие” е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие. Такова е и само опитът за насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права. Когато са извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
 • За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.”
 • Т.е. домашното насилие може да има психически, сексуални, емоционални и дори икономически измерения. Всеки вид тормоз върху тялото и психиката Ви не бива да бъде подценяван и следва да бъде отнесен до знанието на компетентните органи.

Кой може да стане жертва на домашно насилие?

  Независимо, че най-често жертвите на домашно насилие са жени, мъжете също могат да са пострадали и съответно имат право да потърсят гарантираната им от закона защита. В закона са изрично изброени случаите, в които това е възможно.

 

 • В чл. 3 е посочено, че се касае за домашно насилие, когато посегатеслтвото е извършено от:
 • съпруг или бивш съпруг
 • лице, с което се намирате или преди сте били във фактическо съпружеско съжителство
 • лице, от което имате дете;
 • възходящ /майка, баща, баба, дядо/;
 • низходящ /дете, внук/;
 • лице, с което се намирате в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 • лице, с което се намирте или сте били в родство по сватовство до трета степен включително;
 • настойник, попечител или приемен родител./;
 • възходящ или низходящ на лицето, с което се намирате във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.
 • В закона са обхванати основните групи отношения, при които са възможни случаи на домашно насилие. Те включват близките роднини, както и лицата в семейни отношения или в отношения, основани на фактическо съжителство.
 • Нормата на чл. 3, т. 6 от Закона за защита от домашното насилие е еднозначна.
 • Защита по реда на този закон може да се търси от лице, пострадало от домашно насилие, ако то е извършено от лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително.
 • Следователно вън от предметния обхват на закона са насилническите актове, извършени от лица, намиращи се в родство с пострадалия по съребрена линия от пета и по-горна степен. Защита срещу тях може да се търси по общия ред, но не и по реда на Закона за защита от домашното насилие.

Ред и компетентни органи?

 • В случай, че сте станали жертва на домашно насилие можете да поискате от съда да издаде заповед за защита във Ваша полза. Това е възможно чрез подаване на молба и декларация, в които трябва кратко и ясно да са описани конкретните актове на насилие.
 • Компетентен е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице. За да Ви бъде осигурена защита е важно документите да са подадени към съответния съд в 1-месечен срок от деня, в който е извършен акта на насилие. Ако е изминал по-дълъг период от време, молбата Ви с голяма степен на вероятност няма да бъде уважена.
 • Следва да се счита, че срокът е спазен и когато се твърди трайно установено домашно насилие, изразяващо се в ограничаване на личните права. Насилието трябва да не е прекратено и към момента на подаване на молбата.
 • Такъв е случаят например, когато са изнесени данни за постоянен ежедневен физически или психически тормоз, дори да не са посочени конкретните дати, на които са извършени неправомерните действия. Делото се разглежда в открито съдебно заседание, което се насрочва в срок не по-късно от един месец.
 • В по-тежки случаи, когато съществува опасност за живота и здравето на пострадалия, съдът може да издаде заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от постъпването на молбата. Тази заповед има действие и ви предоставя закрила до приключване на делото, като определението на съда не подлежи на обжалване. Заповедта се изпраща служебно и на органите на МВР. При наличието на такава опасност, можете да се обърнете за съдействие, освен към съда и директно към полицията, за предприемане на мерки по Закона за Министерството на вътрешните работи.
 • Дело за защита от домашно насилие. Какво да очаквам от съда?

   Ако молбата Ви бъде уважена като основателна, ще бъде издадена заповед, с която съдът определя една или няколко мерки за защита от домашно насилие. Житейски, този съдебен акт често е наричан и ограничителна заповед. Различните видове мерки са изчерпателно изброени в ЗЗДН и включват:
  • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
  • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
  • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
  • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на
   интересите на детето;
  • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
  • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда
  • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.
 • Тези мерки се налагат от съда за различен срок, който може да бъде от три до осемнадесет месеца.
 • Освен това, на извършителя се налага и глоба в размер от двеста до хиляда лева.

 • Какво да правя, ако върху мен е упражнявано насилие повече от веднъж или от повече от едно лице?

 • Върховните съдии трайно приемат, че срещу всяко действие или действия съставляващи акт на домашно насилие може да бъде подадена молба за защита до съда по ЗЗДН, но в установения за това срок. Това означава, че можете да подадете отделна молба срещу всеки конкретен акт на насилие, стига да спазите 1-месечния срок. Тогава за всяко посегателство и срещу всяко лице ще бъдат образувани отделни съдебни дела.
 • Мога ли да обжлавам решението за издаване или отказ да бъде издадена заповед за защита от домашно насилие?

 • Решнието на районния съд, действащ като първа инстанция, подлежи на въззивен контрол от съответният окръжен съд.
 • Какво мога да направя, докато получа закрила от съдебните или полицейските органи?

  От съществено значение за уважаването на молбата Ви е същата да бъде добре обезпечена от доказателствена страна.

 • Когато се касае за физическо или сексуално насилие, едни от най-важните и ценени в практиката доказателства са медицинските документ, които всеки лекар е длъжен да издаде по искане на пострадалото лице. В него ще бъдат подробно описани констатираните увреждания и наранявания. Важно е да потърсите съдействие от медицинско лице и да се сдобиете с такъв документ възможно най-скоро след акта на насилие. Това е нужно за да е сигурно, че всички следи от същото ще бъдат видими и съответно описани.
 • Случаите на психическо или емоционално насилие се доказват по-трудно пред съда, поради липсата на физическо изражение на травмите от този вид посегателства. Когато липсват и свидетели, единственият начин да убедите съда във верността на твърденията си е като предоставите аудио- или видеозаписи на твърдения акт. Въпросът за доказателствената сила на тези записи е дискусионен в практиката. Все повече съдебни състави обаче, признават значението им на годен доказателствен източник.
 • Във всички случаи бихте могли да сигнализирате полицейските органи, които в определени хипотези имат възможност да съставят на извършителя предупредителен проткол по ЗМВР.
 • Престъпление ли е домашното насилие?

 • Самият факт на извършване на домашно насилие не е криминализиран в отделен престъпен състав, но през последните години все по-често се среща като част от съставите на добре познати престъпления. Например – убийство, телесна повреда, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда и т.н. В тези случаи е предвидено по-тежко наказание, когато съответното претъпление е извършено в условията на домашно насилие. Важно е да се посочи, че когато леката телесна повреда е причинена в условията на домашно насилие, деянието не е от частен характер. Тоест, наказателното преследване на общо основание се осъществява от прокурор.
 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен касационен съд.
 • Пишете ни на [email protected] или +359 888 30 82 82
 • Горе
 • Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

   С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


   Начало ]
   5/5 - (36 votes)