Електронен фиш

обжалване на електронен фиш

обжалване на електронен фиш адвокат рашков

Електронни фишове ᐉ Обжалване и Проверка на Електронен фиш ᐉ Фиш за превишена скорост ᐉ Електронен фиш за винетка ᐉ Електронен Фиш за гражданска отговорност ᐉ Обжалване на Електронни фишове по ЗДвП и Кодекса за застраховането ᐉ 14 важни въпроса

Съдържание

Какво е електронен фиш?

 • Електронният фиш, се издава при извършено административно нарушение.
  Разпоредбата на ал.4 на чл. 39 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)., предвижда в случаи на установени и заснети с техническо средство административни нарушения (например камера), в отсъствие на нарушител и контролен орган , да се издава електронен фиш, когато това е предвидено в закон. Такъв закон, например, е Закона за движение по пътищата (ЗДвП).
 • По този ред най-често се издава електронен фиш за превишена скорост.
 • В Кодекса за застраховането също има уредба за издаване на електронен фиш за гражданска отговорност, както на физическо, така и на юридическо лице.
 • За разлика от наказателното постановление, ЕФ не се предхожда от съставяне на Акт за установяване на административно нарушение – АУАН .
 • С въвеждане на института на ЕФ, законодателят регламентира изцяло нов ред за ангажиране административно-наказателната отговорност на лица за точно определени административни нарушения, специфични по своя характер при които с оглед защитата на особено важни обществени отношения – живота и здравето на участниците в движението по пътищата, законодателят е въвел възможност отговорността на нарушителите да се ангажира по този специален ред.
 • С това законодателно решение се постига в максимална степен изолиране на субективният елемент на преценка, от страна на контролните органи. От тълкуването на § 1 от ДР на ЗАНН следва, че електронният фиш(ЕФ) е електронно изявление, записано върху магнитен, хартиен или друг носител, създадено чрез специализирана информационна система основано на постъпили и обработени данни за нарушения от АТСС (автоматизирани технически средства или системи).

Какво е АТТС?

 • АТСС или Автоматизирани технически средсва и системи са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, които в присъствие или отсъствие на контролен орган, установяват и автоматично заснемат нарушения. Тези уреди трябва да са одобрени и проверени, по реда на Закона за измерванията.
 • Какви видове АТТС има?

  Разграничени са два основни вида АТСС :

 • стационарни – трайно прикрепени към земята и подлежащи на периодично обслужване от контролните органи.
 • мобилни – временно разположени на участък от пътя (или прикрепени към превозно средство), работещи и установяващи нарушения в присъствие на контролни органи, които поставят начало и край на работния процес.
 • Какви начини за изполване на АТТС има?

   В нормативната уредба за условията и реда за използване на АТСС, са разграничени няколко хипотези на установяване и заснемане на нарушения за които може да бъде издаден ЕФ:
  • от статични АТТС
  • от мобилни АТСС, временно разположени на участък от пътя
  • отново от мобилни АТТС, но прикрепени към превозно средство.
 • В първите две хипотези, за установени с АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата, се издават електронни фишове. Изключение от този ред за издаване на ЕФ, е въведено единствено за нарушения установени с мобилни АТТС в режим на движение. В този случай административнонаказателната отговорност се реализира на място, след спиране от контролните органи.
 • В изпълнение на разпоредбата на чл. 165, ал.3 от ЗДвП, Министърът на вътрешните работи е издал Наредба (№ 8121з-532) , където е направено разграничение между мобилни и стационарни АТСС, като е предвидено, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове, чрез използване на автоматизирана информационна система.
 • Характерно за статичните и мобилни АТСС (временно разположените на участък от пътя) е, че осъществяваният от тях контрол винаги е автоматизиран, без значение дали се извършва в присъствие или отсъствие на контролен орган.
 • Тоест, контролният орган не участва в процеса на установяване на нарушението, чрез преки действия и субективни възприятия, по тази причина неговото присъствие или отсъствие е ирелевантно за факта на установяване и заснемане на нарушението.
 • След установяване и заснемане на нарушението, ЕФ за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение, се издава в отсъствието на контролен орган и на нарушител.
 • Тоест, електронен фиш за санкциониране на нарушение по ЗДвП може да бъде издаден, когато нарушението бъде установено и заснето с мобилно автоматизирано техническо средство или система, но също така остава възможността и за издаването на АУАН.
 • Как се прави проверка на електронен фиш?

  МВР – КАТ са предоставили възможност за Проверка за задължения по Електронен Фиш

 • Ред за издаване на електронен фиш?

 • При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява МПС или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение
 • ЕФ трябва да съдържа данни за: териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното и заплащане.
 • Образец на електронния фиш утвърждава министъра на вътрешните работи.
 • При издването на ЕФ, следва да са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532.
 • Тук е мястото да се отбележи, че макар електронните фишове да нямат задължителните реквизити по чл, 57 ЗАНН, често при издаването на ЕФ се допускат грешки, които са основание за отмяната им от съда .
 • Кой носи отговорност за нарушението при ЕФ?

 • Собственикът или този, на когото е предоставено МПС, отговаря за извършеното с него нарушение.
 • Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил МПС.
 • Когато нарушението е извършено при управление на МПС, собственост на юридическо лице, предвиденото наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство.
 • Има ли срок за връчване на електронен фиш?

 • ЕФ се връчва на собственика или този, на когото е предоставено МПС, с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им.
 • В 14-дневен срок от получаването му собственикът, заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на МПС. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща ЕФ за извършеното нарушение.
 • Първоначално издаденият ЕФ се анулира.
 • Разбира се винаги собственикът може да обжалва ЕФ
 • Може ли да се подаде възражение срещу ЕФ по административен ред?

   В 7-дневен срок от получаването на ЕФ може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на МВР. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият ЕФ се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:
  • 1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;
  • 2. нарушението е извършено с МПС със специален режим на движение.

  В какъв срок се обжалва ЕФ?

 • Макар ЕФ да не се предхожда от съставяне на АУАН, това не означава, че не може да се обжалва.
 • Електронният фиш се обжалва в 14-дневен срок от получаването му,/span> за разлика от
  Наказателно Постановление , което подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му.
 • Пред кого се обжалва електронен фиш?

 • ЕФ се обжалва в пред съответния Районен съд по местоизвършване на нарушението
 • Не дължите държавна такса, но при загубено дело дължите разноските на насрещната страна.
 • Дори и да сте платили глобата, наказателното постановление или ЕФ могат да бъдат обжалвани, стига да не са изтекли предвидените за това срокове. Ако делото бъде спечелено, платената глоба подлежи на връщане.

 • Какво е ЕФ по Кодекса за застраховането?

   Друг закон в които е предвидено издаване на ЕФ е Кодекса по застраховането.
  • Когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глоба или имуществената санкция.
  • 1. глоба от 250 лв. – за физическо лице;
  • 2. имуществена санкция от 2000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
  • За този вид ЕФ се прилага реда, предвиден в ЗДвП, но с няколко разлики.
  • По този ред може да се издава електронен фиш и на юридическите лица
  • ЕФ се изпраща на собственика на моторното превозно средство с препоръчано писмо с обратна разписка.
  • В тези случаи, не се предвижда възможност за собственика да представи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението.
  • Собственикът е длъжен в 14-дневен срок от получаването му да заплати глобата или имуществената санкция.
  • Разбира се и тук винаги собственикът може да обжалва ЕФ
  • Много е важно да потърсите компетентна помощ. Защитата е възможна на всяка фаза, преди да е влязъл в сила електронния фиш.

  Има ли давност за връчване един електронен фиш?

 • Давностен срок има само за влязъл в сила ЕФ и той е 2 години когато наказаният е физическо лице. Давността тече, от момента в който то е влязло в сила. Възможно е тя да е прекъсната от действия по принудителено изпъление, като в този случай има т.нар абсолютна давност и тя е 1/2 над относнителната или 3 години.
 • При давност за връчване на електронен фиш (невлязъл в сила), тези срокове са съответно 3 и 4,5 години. Тоест при невръчен ЕФ, максималният срок е 4,5г, ако са извършвани действия по връчването.
 • Понякога срещу едно лице има издадени няколко електронни фиша, за които то дори не знае защото не са връчени. Отново е изключително важно незабавно да потърсите компетентна помощ за да се пресметне и прецени откога текат сроковете.
 • Плащане на глоба с ЕФ по ЗДвП?

 • При плащане на глоба, наложена с ЕФ, но само за тези по ЗДвП, в срока за обжалване се дължи 70 на сто от нейния размер(ако не се обжалва).
 • Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.
 • Кога влиза в сила един ЕФ?

   Влизат в сила ЕФ, които:
  • На първо място: не подлежат на обжалване;
  • На второ място: не са обжалвани в срок.
  • И трето: са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.
  • По тази причина, влезлият в сила ЕФ се смята за влязло в сила наказателно постановление.

  Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

  Горе

  Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите кратка консултация
  [contact-form-7 id=”2093″]

  Начало

  4.6/5 - (109 votes)