достъп до жилище ремонт общи части

Предоставяне и отказ от предоставяне на достъп до собствен апартамент, за извършване на проучвателни, проектни, измервателни, строителни и

монтажни работи, свързани с поддържане и ремонт на общи части в етажна собственост.

Липса на съдействие от страна на съседи, за извършване на авариен ремонт в етажна собственост

достъп до жилище ремонт общи части

 • Достъп до жилище ремонт общи части. В жилището Ви има теч или наводнение и следва да бъде извършена проверка и ремонт на вертикалните водопроводни щрангове или отходни тръби. За извършването на ремонта е необходимо съдействието на Ваш съсед, който обаче отказва да предостави достъп до неговото жилище.
 • Едно от задълженията на етажните собственици, ползвателите и обитателите е да предоставят достъп до собствените си жилища, в случаите в които следва да се извърши проверка и ремонт на общи части на етажната собственост. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 12 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), собствениците, ползвателите и обитателите са длъжни да осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт или основно обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата.
 • Често в практиката се случва гореизброените лица да отказват достъп до собствените си жилища, в случаите, в които следва да бъде извършен неотложен ремонт на общи части на сградата в режим на етажна собственост, до които няма друг път по който може да се стигне, правейки по този начин извършването на ремонта невъзможно.

Какво може да направим

 • Изходът от подобни ситуации е уреден в разпоредбата на чл. 54а от ЗУЕС, съгласно която при прието решение от общото събрание на собствениците и/или на сдружението на собствениците за извършване на дейности по чл. 6, ал. 1, т. 12 от същия закон и отказ за осигуряване на достъп от страна на собственик (както бе посочено по-горе, това задължение се отнася също за ползвателите и обитателите) до притежавания от него самостоятелен обект кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед, с която задължава собственика да осигури необходимия достъп. Заповедта се съобщава на собственика и на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост.

Правна уредба. Предпоставки

 • Видно от цитираната разпоредба, за да бъде задължен собственик, ползвател или обитател да предостави достъп до жилището му, е необходимо да са налице следните две предпоставки:
 1. решение на общото събрание на етажната собственост за извършване на дейностите изброени в чл. 6, ал. 1, т. 12 от ЗУЕС, а именно проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане или ремонт на общи части или други помещения, както и проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;
 2. отказ за осигуряване на достъп от страна на собственик до притежавания от него самостоятелен обект, удостоверен чрез констативен протокол, съставен и подписан от управителя на етажната собственост или управителния съвет (в случаите, в които такъв е учреден) и от двама свидетели.
 • При наличието на гореизброените две предпоставки, управителят на етажната собственост или управителният съвет могат до подадат писмена молба, придружена от констативния протокол за неосигурен достъп, с която да поискат от кмета на общината или района да издаде заповед, с която собственикът, ползвателят или обитателят да бъде задължен да осигури необходимия достъп. Съгласно чл. 54а, ал. 2 от ЗУЕС, заповедта се издава в едномесечен срок от подаването на молбата на управителя или управителния съвет.
 • По своята правна същност, заповедта на кмета представлява индивидуален административен акт, по смисъла на чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), поради което същата подлежи на оспорване по реда на чл. 145 и следващите от АПК,
 • В случай, че лицето отказващо да предостави достъп до самостоятелния обект, не изпълни заповедта, кметът на района или общината, в качеството си на орган по изпълнението, по смисъла на чл. 271, ал. 1 от АПК, на осн. чл. 272, ал. 2, във вр. с чл. 271, ал. 4 от АПК, отправя искане до административния съд, по местонахождение на етажната собственост, за издаване на разрешение за влизане в жилището, без съгласието на неговите обитатели, за извършване на описаните в споменатия по-горе чл. 6, ал. 1, т. 12 от ЗУЕС. По така направеното от страна на кмета искане, съдът се произнася с определение, което подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд (ВАС), в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен касационен съд.

  zues@rashkov.eu | +359888308282

  Горе

  Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация
  [contact-form-7 id=”2093″]

  Начало

4.9/5 - (36 votes)