ОБЖАЛВАНЕ АКТОВЕ НА ДОМОУПРАВИТЕЛЯ (УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ)

НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя).

Кои актове на домоуправителя подлежат на обжалване?

  • Законът не посочва кои актове на управителя подлежат на обжалване. В тази връзка, съдебната практика приема, че на обжалване подлежат, както действия, така и бездействия на управителя (управителния съвет), с които се променя съществуващото фактическо или правно положение или се създават права или задължения за собствениците, ползвателите и обитателите в етажната собственост.
  • Съдебната практика, също така, приема че незаконосъобразни са онези актове на управителя (управителния съвет) на етажната собственост, които са взети при липса на изискуемия от закона кворум или мнозинство, както и онези актове, които противоречат на закона и/или на приетия от етажната собственост правилник за вътрешния ред.

Кой може да обжалва актове на домоуправителя?

  • Аналогично на правната уредба за обжалване решенията на общото събрание по чл. 40 от ЗУЕС, единствено собствениците на самостоятелни обекти (апартаменти, ателиета) в етажната собственост са легитимирани да предявят иска по чл. 43, ал. 1 от ЗУЕС, за отмяна на актовете на управителя.

Какъв е срокът за обжалване актове на домоуправителя?

  • Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗУЕС, Молбата се подава пред районния съд по местонахождение на етажната собственост в 14-дневен срок от получаването му по реда на чл. 16, ал. 7.
  • Видно от цитираната разпоредба, по отношение началния момент на течението на срока, разпоредбата на чл. 43, ал. 2 препраща към тази на чл. 16, ал. 7.
  • Чл. 16 от ЗУЕС е озаглавен „Провеждане на общото събрание“ и видно от наименованието му касае редът за провеждане на общо събрание на етажната собственост. Съгласно посочената норма, председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола.
  • За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението.
  • Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис “Вярно с оригинала”, и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, а в случаите по чл. 13, ал. 2 се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната. Когато в случаите по чл. 13, ал. 2 лицето не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат копия на протоколи, то се смята за уведомено с поставяне на съобщението.
  • Тук следва да се поясни, че чл. 43, ал. 2 визира задължението на управителя, при поискване от страна на собственик, ползвател или обитател, да представи копие на протокола от общото събрание, заверен с надпис „Вярно с оригинала“.

Начало на срока

За разлика от редът за оповестяване на протокола от общото събрание, а именно чрез поставяне на съобщение за изготвянето му на видно и общодостъпно място на входа на сградата, от който момент започва да тече предвиденият в чл. 40, ал. 2 от ЗУЕС 30-дневен срок за обжалване на приетите от общото събрание решения, законът не урежда същото задължение за оповестяването на актовете на управителя (управителния съвет). Следователно, заинтересованите лица (собственици, ползватели и обитатели) могат да поискат да се запознаят със съдържанието на акта на управителя (управителния съвет) от момента на узнаването за неговото съществуване, като предвиденият за обжалване актовете на управителя 14-дневен срок започва да тече от датата, на която е поискано копие от акта на управителя (управителния съвет).

Ред за обжалване на актове на домоуправителя

Съгласно следващата ал. 3, молбата се разглежда по реда на Гражданския процесуален кодекс. Това означава, че разглеждащият делото съд е обвързан от т.нар. диспозитивно начало – основен принцип в гражданския процес, съгласно който съдът дължи защита, само тогава когато такава е поискана или с други думи, съдът ще се произнесе само по наведените с исковата молба пороци на акта на управителя.

Правомощия на съда

Съдът разглеждащ делото по обжалване акта на управителя, е ограничен от разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗУЕС, съгласно която съдът оставя в сила или отменя акта на управителния съвет (управителя). Следователно, съдът разполага единствено с възможността да отмени или потвърди обжалвания акт. Също както при обжалването решенията на общото събрание, по реда на чл. 40 от ЗУЕС, съдът не може да замести волята на управителя )управителния съвет), като реши въпроса по същество.

Съгласно следващата ал. 5, решението на съда е окончателно, което означава, че производството е едноинстанционно и решението на съда не подлежи на обжалване пред горна инстанция.

Дайте оценка 5 звезди