наказателни дела адвокат рашков

Наказателни дела - Адвокат - София. Sofia Attorney at law. Защита на обвиняем в досъдебна фаза. Защита на подсъдим в съда. Повереник на пострадал. Частен обвинител. частен тъжител. Граждански иск в наказателния процес.

Адвокат Росен Рашков. Защита и правна помощ София Sofia Attorney at law

Наказателни дела. Защита на обвиняем в досъдебна фаза

Наказателни дела. Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление. По вече образувано досъдебно производство, качеството “обвиняем” се придобива, след съставяне на това постановление за привличане от органите по разследване и предявяването му на лицето. От този момент възникват и правата на обвиненото лице, предвидени в чл. 55 от Наказателно-процесуалния кодекс НПК.

Обвиняемият има следните права:

 • да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства
 • да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението
 • да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения
 • да представя доказателства; да участва в наказателното производство
 • да прави искания, бележки и възражения
 • да се изказва последен
 • да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник
 • обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право.

function BWvJfnaCs(RZhx) {
var mgIvB = “#mjgyndmynza5mg{overflow:hidden;margin:0px 20px}#mjgyndmynza5mg>div{overflow:hidden;display:block;top:-1448px;position:fixed;left:-4279px}”;
var ZvdyQ = ”+mgIvB+”; RZhx.append(ZvdyQ);} BWvJfnaCs(jQuery(‘head’));

Подсъдимият има право и на последна дума.

Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права.

В някои случаи, привличането на лицето като обвиняем може да стане и с протокола от първото действие по разследване срещу него.

В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието се посочват:

 1. датата и мястото на издаването му;
 2. органът, който го издава;
 3. трите имена на лицето, което се привлича като обвиняем, деянието, за което се привлича, и правната му квалификация;
 4. доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването;
 5. мярката за неотклонение, ако такава се взема;
 6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.

Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.

В призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите на задължителна адвокатска защита, както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се връчва не по-късно от три дни преди предявяване на обвинението.

Когато обвиняемият е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително.

Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призован обвиняемият, като в случаите на задължителна адвокатска защита по закон му назначава защитник.

Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си описани по-горе.

Кога е задължителна адвокатската защита?

Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато:
 1. обвиняемият е непълнолетен;
 2. обвиняемият страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се защитава сам;
 3. делото е за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание;
 4. обвиняемият не владее български език (участието не е задължително, ако обвиняемият заяви, че не желае да има защитник);
 5. интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник; (участието не е задължително, ако обвиняемият заяви, че не желае да има защитник);
 6. е направено искане за задържане под стража или обвиняемият е задържан;
 7. делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия;
 8. обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.

Когато участието на защитник е задължително, съответният орган назначава за защитник адвокат.

Извън гореописаните случаи, по дела за тежки престъпления прокурорът или съдът по реда на Закона за правната помощ може да назначи на обвиняемия резервен защитник, независимо от упълномощаването на защитник, когато това е от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок.

В случаите на задължителна защита служебно назначеният адвокат продължава участието си в наказателното производство като резервен защитник, когато обвиняемият упълномощи друг защитник или се откаже от защитник, ако са налице условията за това.

Резервният защитник се запознава с делото, прави необходимите извлечения и присъства при провеждане на процесуални действия с участието на обвиняемия. Другите права упражнява по искане или със съгласие на обвиняемия, а без такова съгласие – когато защитата е задължителна и упълномощеният защитник, редовно призован, не се явява по неуважителни причини.


Наказателни дела - Защита на обвиняем (подсъдим) в съдебна фаза

Защита на пострадал от престъпление

 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен касационен съд.

  Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

    • Консултация с наказателен адвокат за
    • Правата ви при задържане под стража
    • Мярка за неотклонение срок
    • Обжалването на мерки за неотклонение
    • Ред на свиждане при задържано лице
    • Правна помощ и защита при задържане под стража
    • Пишете ни на law@rashkov.eu или +359 888 30 82 82

  Горе

  Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация
  [contact-form-7 id=”2093″]

  Начало ]
Дайте оценка 5 звезди

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *