Какво е амнистия?

 • Амнистия – чрез нея се прави преоценка на определени извършени деяния, като се заличава престъпният им характер или лицата, които са ги извършили, се освобождават от наказателна отговорност, има ли амнистия се погасява наказателното преследване.
 • Аминистията винаги се дава от Народното събрание /НС/ само със закон, т.е. тя е юридически акт, равен по ранг на Наказателния кодекс /НК/.
  С амнистията винаги се преоценява обществената същност на вече извършени прояви, които НК третира като престъпления към момента на тяхното осъществяване.

Какви могат да бъдат причините за преоценка?

 • За да се извърши такава преоценка е необходимо да са настъпили съществени изменения на обществената действителност. Възможно е амнистията да съпътства декриминализацията на някои прояви. В този случай се цели да се избегне известна несправедливост, тъй като лицата, осъдени с влязла в сила присъда непосредствено преди декриминализацията, ще бъдат третирани по-тежко от тези, които са извършили деянията, но още не са осъдени.
 • Амнистията винаги се отнася само до извършени престъпни деяния до момента на нейното приемане от НС. Деянията обхванати от закона за аминистията, са престъпни при тяхното извършване и запазват престъпния си характер за в бъдеще
  Обстоятелството, че след амнистията обхванатите от нея деяния запазват престъпния си характер, налага те винаги да бъдат посочвани в закона за амнистията.

Какви са видовете амнистия?

 • Два вида амнистия – декриминализираща амнистия – заличава престъпния характер на определен вид извършени вече деяния, тя има обратно действие, но не е декриминализация. Тук се амнистират деяния, които вече са извършени, които са престъпления, т.е. това което ще се амнистира ще си остане престъпление в НК, но в конкретния случай Законът за амнистията казва, че извършените деяния не са престъпления.
 • Помилваща амнистия – тя освобождава от наказателна отговорност и действа занапред.
 • Тя се постановява със закон. Вид погасително основание; заличава престъпния характер и заличава последиците на осъждането; обхваща извършени престъпни деяния.

Какви разграничения могат да бъдат направени?

  • Помилване (указ) е вид освобождаване от изтърпяване на наложено наказание; касае осъдени вече лица; помилването не заличава осъждането.
  • Амнистията погасява търсенето на наказателната отговорност или изпълнение на наказание, докато помилването само изпълнението.
  • Помилването е от Президента, а амнистията от НС.
  • Помилването се прави с индивидуален административен акт, а амнистията със закон.

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало

  Дайте оценка 5 звезди