Какво трябва да знаем за стадиите?

  довършено престъпление

 • Особената част на НК съдържа състава на довършените престъпления. За да се стигне до довършено престъпление, то минава през определени стадии (етап от развитието на нещо), в НК с термина „стадии“ се обозначава престъпна дейност, която представлява определен етап.

Що е довършено престъпление?

 • Довършено е престъплението, когато са осъществени всички елементи от съответния престъпен състав в тяхната съвкупност.
  Когато в обективната страна на престъплението е предвиден и престъпен резултат, престъплението ще е довършено с настъпването му. До този момент то ще е недовършено. Тук обществената опасност на деянието се проявява в пълна степен едва с увреждане на отношенията.
  Определени деяния, обаче, разкриват висока степен на обществена опасност, дори когато обектът още не е увреден и това оправдава използването на наказателната репресия и в тези случаи – като реакция срещу застрашаването на обекта.

Кога ще е налице довършеност при различните видове престъпления?

 • Непредпазливите престъпления винаги са от категорията на резултатните. Ще са довършени, само ако е настъпил престъпния резултат. До неговото настъпване те са недовършени и НК не предвижда репресия като реакция срещу застрашаване на обекта при непредпазливите престъпления. Срещу това по-удачно се реагира с дисциплинарни или административни мерки.
  Ще има ли довършеност при формалните престъпления?
  Довършеност на формалните умишлени престъпления:
  При тях самото извършване на деянието е в такава степен опасно за обществото, че винаги оправдава репресията, без оглед на това дали обществените отношения са само застрашени или е увреден обекта è за довършеността на формалните престъпляния е достатъчно да е довършено само изпълнителното деяние. Две категории:
  При обикновените (прости) формални престъпления изпълнителното деяние е просто действие или бездействие и с факта на извършването му престъплението ще е довършено. Т.е. форм. пр-е ще е довършено с осъществяване на деянието.
  При усложнените формални престъпления изпълнителното деяние се състои от два или повече акта. Престъплението ще бъде довършено, когато всички в своята съвкупност бъдат осъществени. Евентуалното настъпване на междинен резултат не е равнозначно на довършване на такова формално престъпление
  Довършеност на умишлените резултатни престъпления: тези престъпления ще бъдат довършени с настъпването на съставомерните последици. До настъпването на престъпния резултат съответното престъпление довършеност няма.
  При някои от резултатните пресъпления последиците настъпват веднага с довършването на изпълнителното деяние (кражба, изнасилване).
  При други изпълнителното деяние поставя началото на причинноследствен процес и между довършването на деянието и настъпване на последиците има известен период от време. Тези престъпления ще бъдат довършени, когато обективният причинен процес протече и като следствието от деянието и този процес настъпи престъпния резултат.

Какво се случва при довършеността на умишлените пестъпления?

 • Умишленият характер на престъплението оправдава използването на репресия и при застрашване на обекта, както като обществена реакция срещу това застрашаване, така и като контрамотив за окончателното увреждане на обекта.
  Стадии са възможни само при умишлени престъпления.

Какви видове стадии съществуват?

 • 1.1 приготовление – каква е наказателната отговорност за отделните стадии? – наказателната отговорност е субсидиарна, т.е. реализира се, ако дейността е прекъсната в съответния етап на умишлената дейност и не са настъпили общественоопасни последици.
  1.2 опит
  1.3 довършено престъпление
  Стадиите от обективна и субективна страна:
  Стадиите от обективна – осъществява поведение, което реализира престъпното решение за извършване на престъпление.
  От субективна страна се осъщесвява само при умишлени престъпления и само при пряк умисъл.

Кога престъплението е довършено?

  • Довършено е престъплението, когато са осъществени всички елементи от съответния престъпен състав в тяхната съвкупност. Трябва да са довършени обективните и субективните признаци от особената част на НК. С оглед особеностите на съставите има специфика при довършеност на формалните състави – още със започване изпълнението на деянието.
   Резултатните състави: при тях в резултат на изпълнителното деяние настъпват определени общественоопасни последици.
   Непредпазливите престъпления винаги са резултатни.
   Умишлени престъпления формирани чрез формални състави – за довършеността им е необходимо да е довършено изпълнителното деяние.

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало

  Дайте оценка 5 звезди