документни престъпления адвокат рашков

Документни престъпления

Уредбата за документни престъпления е обособена в Глава девета от Наказателния кодекс в разпоредбите на чл. 308-319 НК .

 

Обща характеристика

Българските съдилища определят като документни престъпления, деянията накърняващи реда и правната сигурност на документирането, подриващи общественоправната функция, която се възлага на документа, затрудняващи дейността на държавните и обществени органи и организации, създаващи усложнения в отношенията между организациите и гражданите.[1]

Обект на защита при документните престъпления е установеният ред и начин за съставяне на документите – те накърняват правната сигурност на документирането.[2]

 

Понятие за документ

Под понятието документ Наказателното право разбира “конкретни и изрични писмени изявления на определени лица, които имат пряко или косвено правно значение”[3]  Един документ има правно значение, когато материализираното в него волеизявление е съществена негова характеристика. Волеизявлението, от своя страна, следва да съдържа факти или обстоятелства, които пораждат, изменят, погасяват или създават права и задължения или правоотношения. То също така може да представлява твърдения за съществуването или несъществуването на такива факти или обстоятелства. Ако волеизявлението няма правно значение, то при увреждането по някакъв начин на документа, в който то се съдържа, не биха се увредили обществените отношения , свързани с правната сигурност на документирането.

Следователно, документ е само онзи писмен акт, който чрез вписаните в него факти, обстоятелства или изявления, поражда, изменя, погасява или засвидетелства и доказва едно правоотношение.[4]

Струва си да се отбележи, че чл. 313 НК и чл. 3, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис приравняват електронния и писмения документ. Практическата разлика се състои във формата на изразяване и начина на удостоверяване на авторството на волеизявлението. Следователно годен предмет на състава на престъплението по чл. 313 НК могат да бъдат и електронни документи.

 

Видове документни престъпления

В доктрината са установени следните групи документни престъпления:

 

 • престъпно съставяне на документи– документна подправка по чл. 308-310 НК; т.нар. “кражба на подпис” по чл. 315 НК и лъжливо документиране по чл. 311-314 НК;
 • престъпно ползване на документи – чл. 316-чл. 318 НК;
 • престъпно унищожаване, повреждане или скриване на документ по чл. 319 НК;

 

Това разделение следва и логиката на подредбата на съставите в Глава девета от НК.

 

 

Документни престъпления свързани с престъпно съставяне на документи

 

Документна подправка чл. 308 – чл. 310 НК

 

Изпълнителното деяние на всички състави по чл. 308 – чл. 310 НК представлява съставяне на неистински документ или преправяне съдържанието на истински документ.

Особености има, на първо място, по отношение на субекта на престъплението.

Документни престъпления по см. на чл. 308 и чл. 309 НК могат да бъдат извършени от всяко наказателно отговорно лице, докато в нормата на чл. 310 се предвижда специфичен субект. За да бъде съставомерно деянието по чл. 310, деецът трябва да притежава качеството “длъжностно лице” [5]. Освен това, деянието трябва да бъде извършено в кръга на службата му.

На следващо място, съставите се различават по предмета на престъпното посегателство. НК отграничава подправката на официален и на частен документ. Легална дефиниция на понятието „официален документ“ дава чл. 93, т. 5 НК. Според разпоредбата „официален документ“ е този, който е издаден по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му или от представител на обществеността в кръга на възложената му функция; Интерес представлява разбирането на съдебната практика, че за съставомерността на деянието не трябва да се вземат предвид изискванията за правната му валидност и доказателствената сила, а неговата годност да създаде заблуждение у другиго. Достатъчно е документът да може да се възприеме от лицето, на което е предявен, като редовен официален документ.[6]

 

По аргумент от противното, частен е всеки документ, който няма белезите на официален т.е. частен е всеки документ, който не е съставен е от длъжностно лице, както и когато е съставен от длъжностно лице, но то не е действало в кръга на службата си, или от представител на обществеността извън кръга на възложените му функции. Частните документи са предмет на престъпленията по чл. 309 НК.

 

+ ползване

Разлики между съставите по чл. 308 – чл. 310 НК има и от субективна страна. Всички документни престъпления по чл. 308-310 НК могат да бъдат извършени само с форма на вината пряк умисъл. Различна е обаче специфичната цел на дееца.

 

“кражба на подпис” по чл. 315 НК

Двата състава по чл. 315 НК предвиждат съставянето на неистински документ. И в двете хипотези се отнася за подписан от действителния автор документ. При престъплението по ал. 1 е налице подпис на празен лист, който впоследствие се попълва от дееца със съдържание, което е различно от действителната воля на автора на подписа. Възможно е авторът да остави само някои непопълненени части от съдържанието на документа, които да имат съществено правно значение. За да бъде съставомерно деянието, трябва попълненото впоследствие от дееца съдържание да не съответства на действителната воля на автора на подписа.

 

В състава на чл. 315, ал. 2 НК е и предвидено използване на измамливи действия от страна на дееца, в резултат на които авторът подписва документа с невярна представа за действителното му съдържание. Възможно е тази невярна представа да бъде създадена от дееца, но и  тя да бъде възникнала по-рано и да бъде използвана от него.

Разпоредбите на чл. 315 препращат към тези на чл. 308 и чл. 309 в зависимост от характера на документа – частен или официален.

 

Лъжливо документиране

 

 

Престъпно ползване на документи

 

Престъпно унищожаване, повреждане или скриване на документ по чл. 319 НК

 

неистински по чл. 93 ≠ документ с невярно съдържание

 

[email protected] | +359 888 30 82 82

     • Консултация с адвокат

     • Правна помощ и защита при задържане под стража
     • Пишете ни на [email protected] или +359 888 30 82 82

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало ]

  Дайте оценка 5 звезди