Изнудване

Българския Наказателен кодекс предвижда два състава на изнудване – по чл. 213а и по чл. 214. Изнудването е престъпление против собствеността. И двата състава засягат отношенията, свързани с нормалното и свободно формиране на воля у лицата, както и с отношенията, гарантиращи нормалното упражняване правото на собственост.

Класическия състав за изнудване по българското наказателно право е този по чл. 214, ал. 1 НК. Разпоредбата гласи:

Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага принуди някого чрез сила или заплашване да извърши, да пропусне или да претърпи нещо противно на волята му и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва …“

При изнудването деецът, извършителят на престъплението, осъществява физическа или психическа принуда спрямо друго лице. В следствие на така осъществената принуда и с оглед тя да бъде преустановена изнудваното лице взема решение да извърши акт на имуществено разпореждане, в резултат на което настъпва имотна вреда. Престъплението се извършва с форма на вина пряк умисъл и специфична користна цел – деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага.

Изпълнително деяние

Изпълнителното деяние – това са действията, които извършителят предприема, се изразява в мотивиране на друго лице, насочено към това да го накара за предприеме определено поведение против волята си. Тези действия на мотивиране може да се изразяват както във физическа, така и в психическа принуда.

Принудата винаги предхожда акта на имуществено разпореждане, което прави изнудения. Тя може да се изразява в заплашване. В тези случаи деецът упражнява психическо въздействие, застрашава изнудения с бъдещо деяние, което е от естество да изложи живота, здравето, честта, имота на заплашения или друго лице на опасност. Това заплашване трябва да е от естество да внуши основателен страх у пострадалото лице. Въпреки, че съдържанието на заплахата е за някакво бъдещо събитие, самият акт на принудата, самото отправяне на заплахата по необходимост се осъществява преди имущественото разпореждане. Това е така, защото именно заради това изнуденият взема решение да извърши такова разпореждане.

Действията на принуда може да се изразяват и във физическо заплашване – блъскане, удряне и т.н. Това логично води до извода, че изнудването може да бъде извършено в идеална съвкупност с друго престъпление – например телесна повреда. Идеална съвкупност има налице, когато с едно деяние се осъществява състава на две престъпления. В тези случаи съдът определя наказание за всяко престъпление поотделно и налага най-тежкото от тях.

Няма значение точно по какъв начин ще бъде обективирано заплашването: словесно – писмено или устно, или по друг начин, какъвто е физическата заплаха например. Важното е заплахата да е достигнала до съзнанието на пострадалия. Друг момент, който трябва да е налице, за да е съставомерно деянието, е изнудваното лице да бъде информирано за това какво деецът иска то да извърши да пропусне или да претърпи.

Действия на пострадалия

В резултат на осъществената принуда изнудваното лице предприема поисканите от дееца действия или бездействия противно на действителната си воля. Във всички случаи поведението на изнудения се изразява в акт на имуществено разпореждане с имуществен предмет, който акт причинява вреда на жертвата или на друг правен субект.

Вредата е съставомерен признак, което води до извода, че престъплението е резултатно. То е довършено, когато поради извършеното от пострадалия имуществено разпореждане настъпи вреда за него или за друго лице.

Изнудване по чл. 213а НК

Другият вид изнудване, предвидена в НК, е тази по чл. 213а НК. Текстът гласи:

който с цел да принуди другиго да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение го заплаши с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за него или негови ближни, се наказва с …”.

Този текст е приет по-скоро по време и по своята същност представлява опит по чл. 214, но е въздигнат от законодателя в самостоятелно престъпление. Ако чл. 213а НК не съществуваше, престъпната дейност по него би могла да бъде квалифицирана като такава по чл. 214 във връзка с чл. 18 НК, а не по разглеждания чл. 213а НК. Общественоопасните последици на състава се изчерпват с принудителното въздействие върху адресата на изнудването. За да бъде довършено престъплението, е достатъчно изнудваното лице да изпита тормоза от страна на дееца да изпита, упражняван с цел да накара адресата да извърши вредоносно имуществено разпореждане. Не  е необходимо имущественото разпореждане в действителност да бъде извършено и в резултат на него да настъпи вреда.

 

Какво е съотношението между двата състава?

Както беше уточнено чл. 213а представлява опит за изнудване по чл. 214 НК. Това води до извода, че в никакъв случай за едно деяние не може да се носи отговорност и по двата състава. Престъплението по чл. 213а ще бъде погълнато от това по чл. 214 НК.  Важно е да се отбележи, че чл. 213а или „опитът“, както може условно да бъде наречен, предвижда множество квалифицирани състави. Те са свързани или със самия деец, или с изпълнителното деяние. За тях са предвидени различни от тези за основния състав наказания.

В заключение, следва да бъде обобщено, че всяко физическо или психологическо въздействие върху друго лице, насочено към това да мотивира адресата да извърши някакво имуществено разпореждане подлежи на наказателно преследване. В случаите, в които в резултат на това са настъпили действителни вреди за изнудваното или за друго лице, отговорността ще бъде носена по чл. 214 НК, а в случаите, когато мотивацията не е осъществила своите цели, по чл. 213а НК.

[email protected] | +359 888 30 82 82

     • Консултация с адвокат

     • Правна помощ и защита при задържане под стража
     • Пишете ни на [email protected] или +359 888 30 82 82

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало ]

  Дайте оценка 5 звезди