Какъв е критерият, за да разберем, дали на лице имаме единство или множество престъпления?

 • Отговорът е по броя на престъпленията.
 • Множество престъпления – едно лице извършва две или повече престъпления и с оглед на това, дали лицето е осъждано за същото престъпление, говорим за множество или за рецидив. Тук осовбено важно е, дали върху деецът вече е въздействано принудително с мерките и методите на наказателното право и в каква степен.
 • При множеството престъпения субектът въздейства и засяга отрицателно различни обществени отношения, които могат да бъдат еднородни или разнородни. Множеството престъпления се отнася до формите на престъпна дейност и до тяхната наказуемост.

Кога е налице едно деяние?

 • Когато има система от телодвижния, в изпълнение на едно решение, за постигане на една цел и относителна неизменност на условията.

Какви усложнения могат да възникнат?

 • – фактически усложнения – прости по конструкцията си престъпления, извършени посредством няколко деяния, т.е усложнеността е само във фактическата част на престъпленето.
 • пр. Даване на отрова на пострадалия няколко пъти, където натрупването води до убийство.
 • – юридически – усложнения в престъпната дейност на определени видове престъпления, които са отразени в законовия състав.

Какво е разграничението между множество престъпления и различните форми на усложнена престъпна дейност?

 • При единство на престъплението може да има усложнения в изпълнителното деяние на престъплението, отразено в съответния престъпен състав. Тогава говорим за форми на усложнена престъпна дейност. Такива са: сложното, трайното, продължаваното, двуактното престъпление, престъплението на системно извършване и престъпление по занаят.
 • Всички форми на усложнена престъпна дейност имат една съществена обща особеност – при тях винаги се осъществява само едно престъпление, поради което на дееца се налага само едно наказание.
 • При множеството престъпления винаги са осъществени най-малко две престъпления, което е основание на субекта да се наложат толкова наказания, колкото престъпления е извършил.

Кои престъпления са продължени?

 • Продължено престъпление – налице е едно деяние (бездействие/съчетание от действие и бездействие), което се осъществява трайно във времето. Продължените престъпления се назовават още трайни престъпления – чл. 339, ал.1 НК.

Кои престъпления са продължавани?

 • Продължавано престъпление – единственото, за което имаме изрично указание в общата част на НК – чл. 26, то е една правна фикция. Има няколко извършени престъпления, но това, което ги превръща в едно престъпление е разпоредбата на чл. 26 НК.

Какви са спецификите му?

 • – две или повече деяния, които осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление. Осъществява се престъпление от същия вид, като е възможно да се осъществява както основен, така и по-леко наказауем или квалифициран състав.
 • – деянията са извършени през непродължителни периоди от време – не повече от 1 г. според съдебната практика.
 • – в относително една и съща обстановка – по един и същи повод – ако първото деяние е умишлено, то и второто трябва да е такова, формата на вината да е следва да е еднаква.

Кои са съставни престъпления?

 • Съставното престъпление е форма на усложнена престъпления дейност. В изпълнителното деяние се включват два разнородни акта, които имат функционална връзкапомежду си – двата акта са свързани функционално. Единият акт служи за извършване на другия.
 • При съставните престъпления, единият акт улеснява извършването на другия.

Що е двуактно престъпление?

 • Двуактно престъпление – тук има наличие на два акта, които са разнородни и функционално свързани. Всеки един от двата акта или поне един от тях не осъществява състав на престъпление.

Що е съвкупност от престъпления?

 • Съвкупността е вид множество престъпления. Едно лице върши две или повече престъпления и не е осъдено за нито едно от тях.
 • Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало
  Дайте оценка 5 звезди