Какво представлява лишаването от свобода?

  • Лишаване от свобода като вид наказание; доживотен затвор и доживотен без право на замяна – това са трите вида наказание.

1.

 • Същност на лишаване от свобода – вид наказание; вид наказание, при което на осъденото лице принудително му се ограничава правото на свободно придвижване в местата за изтърпяване на наказанията. За пълнолетни – това са затворите, а за непълнолетни – поправителните домове.

Кои са границите на това ограничение?

 • първо това е размерът на наказанието – размер на предвиденото наказание (съдържа се в съответния състав на П). освен, че има предвидено наказание за всяко престъпление, имаме предвиден минимум и максимум в общата част – чл. 39, ал.1.
 • Правилото е в чл. 39 НК, а изключението, кога може лишаването от свобода да е под 3м? може, тогава, когато е наложено наказание пробация, деецът не изпълнява наложената пробационна мярка без основателна причина, тогава по предложение на пробационния съвет, съдът може да замени пробацията с лишаване от свобода – последица от неизпълнение на наложеното наказание и срокът на пробацията се заменя с лишаване от свобода – чл. 43а.
 • Изключение за максимума – принципа е, че лишаването от свобода е до 20г, но по изключение може при замяна на доживотен затвор – 38, ал. 3; определяне на наказанията при съвкупност от П – 24; при определяне на наказанията при рецидив – 27 и при някои особено тежки уишлени П – случаите са изрично предвидени в особената част.

Кои са видовете режими?

 • строг, общ, лек и специален режим.

Кои са положителните страни на лишаване от свобода като вид наказания?

 • Положителните страни на лишаване от свобода – при това наказание са най-големи шансовете за постигане на всички цели. Очаква се да се случи превъзпитанието.

Кои са отрицателнните страни на лишаване от свобода като вид наказания?

 • Отрицателните черти са: изолация; твърде голямата цена, която плащаме за наказанието. Всяко едно от тези лица бива хранено, лекувано. Лица, които искат да спрат да вършат П, събирайки се с други рецидивисти, те не спират да вършат П, затова се дават множество възможности на едно лице да не търпи ефективно наказанието си.

Кога се налага наказание доживотен затвор?

 • Доживотния затвор – също е принудително изолиране, вид наказание. Доживотен затвор се налага само за изключително тежки престъпления, този вид наказания, при които осъдения се изолира до края на живота си по местата за изтърпяване – остава една възможност за замяна с лишаване от свобода – доживотен затвор….. чл. 38а НК. Налага се за изключително тежки престъпления, не се зачитат работни дни, както при лишаването от свобода. Доживотен без право на замяна – 37, ал.2 НК – изключителна мярка – доказателства за това са: наказанието е предвидено за много малък брои престъпления (държавна измяна; шпионство; тероризъм);
  второ – налага се само когато целите н наказанието не могат да бъдат постигнати с по-леко наказание; трето – ограничен е по отношение на лицата – не може, ако лицето, по време на извършване на П не е навършило 20г; не може да се наложи на бременна жена или пък, когато го е вършила не е била бременна, но по време на постановяването вече е бременна 38, ал. 2 НК.

Какво е пробация?

 • Пробация е вид наказание без лишаване от свобода. Въведена е 2002г., но не влиза веднага в сила. Съдържание – тя е съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно на осъденото лице за определен период от време.
  * някои от пробационните мерки могат да бъдат наложени по време на условно осъждане и предсрочно освобождаване по време на изпитателния режим. Някои пробационни мерки могат да бъдат наложени на осъденото лице по преценка на съда и могат да станат част от режима на възпитание. Пробационните мерки един път са елемент от съдържанието на наказанието пробация и второ – могат да бъдат елемент от възпитателния режим на условно осъждане.

Какви видове пробационни мерки има?

 • – първа пробационна мярка – задължителна регистрация по настоящ адрес – тя е задължително периодично явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице.
  – задължителни срещи с пробационен служител от 6м до 3г., провежда се в пробационната служба.
  – ограничение в свободното придвижване – 6м- 3г.
  включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие;
  – безвъзмезден труд в полза на обществото –измерва се в часове; неприложим за лица под 16 години.
 • – поправителен труд не е вид наказание, такъв е до 2002г!!!!!!!! вече поправителен труд е пробация – изпълнява се по месторабота на лицето, правят му се удръжки от заплатата между 10-20%, не се зачита за трудов стаж. Ако лицето бъде уволнено, наказанието на лицето трябва да се замени с друг вид пробационна мярка. Тази друга мярка е безвъзмезден труд в полза на обществото.
  безвъзмезден труд в полза на обществото – не се прилага на лица под 16г., времетраенето ѝ се измерва в часове от 100 до 300 ч.годишно.
  ако лицето не изпълнява без основателна причина, съдът може да замени пробационната мярка с друга мярка, но може изцяло или отчасти. Два дни пробация – един ден лишаване от свобода и лицето ще бъде третирано като осъждане на лишаване от свобода.

Какво е конфискация?

 • Конфискацията е вид наказание, тя е принудително и безвъзмездно отчуждаване в полза на държавата. Въведена е 44г., задачата на това наказание е да се вземе имуществото на буржоазията.
  Действащият НК – за да се наложи като вид наказание трябва да е предвидена за съответното престъпление. Тя е отчуждаване, което ще рече, че държавата принудително и безвъзмездно придобива собствеността върху имуществата и това е първичен придобивен способ. чл. 45, ал. 1 – какво не подлежи на конфискация. Непрехвърляеми права не могат да се придобиват – пенсия, издръжка. Конфискацията е пълна или частична. В особената част трябва да е предвидена като наказание, това наказание се предвижда с друг вид наказание.

Какво представлява глобата като наказание?

  • Глоба – вид наказание без лишаване от свобода е парично задължение в полза на държавата. Това е парично задължение, чийто размер се определя в присъдата. Задължение за плащане има от деня на влизане в сила на съдебния акт. Ако не се плати доброволно се изпълнява по принудителен ред. Конкретният размер на глобата се съобразява с имущественото състояние на дееца. В особената част е предвидена в доста състави и се изпълнява от агенцията по приходите.Лишаване от различни права – деецът не може да заема конкретна длъжност, да се упражнява дейност – чл. 49, ал.1,2,3,4,5. Кой изпълнява това наказание – органите по назначаване.

   * обществено порицание – публично се разгласява фактът, че лицето е извършило П и е осъдено за него.

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало

  Дайте оценка 5 звезди