наказателна давност

какви са причините за погасяването?

 • Причини за погасяване – 79 НК
  1. Смърт на дееца: кои са причините смъртта да погасява наказателното преследване? – наказателната отговорност е лична и наказателното правоотношение възниква между деецът и държавата, затова след смъртта му, той не може да бъде заместен.Това ще рече, че ако наказателно производство не е образувано до този момент, то не може да бъде образувано в този момент, а ако е образувано със смъртта се прекратява.

  2. Изтекла давност – процесуална пречка за реализиране на наказателна отговорност – престъпления от частен характер – неподаването на частна тъжба в 6м срок от деня на узнаването за престъпление също е пречка за реализиране на наказателно право – чл. 84НК. При престъпления от частен характер, тъжителят може да направи искане да не се изпълни наложеното наказание.

 • Давността: чл.80 НК е материалноправен институт. Това е срок установен в НК, с изтичането на който се изключва възможността за наказателно преследване – държавата губи правото си да накаже, или да изпълни наложеното наказание.

Какви са видовете наказателна давност?

 • Давност за наказателно преследване (след този срок не може да бъдеш осъден) и
  давност за изпълнение на наказанието (след този срок не може да бъде изпълнено наказанието).Едно закъсняло наказание няма да може да постигне целите си и трудно могат да бъдат събрани на по-късен етап доказателства.

За кои престъпления няма давност?

  • Това са престъпленията, които са уредени в чл. 79, ал. 2 НК – престъпления против мира и човечеството.

Давностен срок: колкото по-тежко е предвиденото наказание, толкова по-голям срок е давностния срок чл.82 НК.

Пр. Чл. 115. Който умишлено умъртви другиго, се наказва за убийство с лишаване от свобода от десет до двадесет години.
От значение е специалният максимум, който се взима в предвид.
Ако престъплението е извършено от непълнолетен, първо се прави замяна съгласно чл. 63 НК.

Откога тече давностният срок?

  • При престъпленията на просто извършване – при осъществяване на изпълнителното деяние, а при резултатните с настъпване на обществено опасните последици.
   При опит, престъплението е довършено, когато е извършено последното действие, същото е и при приготовлението, ако е наказуемо.
   Продължено престъпление – неплащането на издръжка – давност започва да тече, когато е прекратено престъплението, от момента на преустановяването ( последното деяние, което осъществява състава ). При продължено имаме едно деяние – когато се прекрати, а при продължено имаме две или повече деяния, тук, когато е последното деяние ще започне.

Спиране на давностния срок: давностният срок спира на основание чл. 81 НК, ал.1

Прекъсване на давността: прекъсне ли се, започва да тече нова давност – 81, ал.2 НК.
След свършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.
Абсолтната давност е срок, равен на обиквновената, но удължен с ½. (чл. 81, ал. 3; чл. 82, ал. 4).

Какво се случва при изпълнителската давност?

 • Давност за изпълнение на наложено наказание. Т.е. с какъв срок от време разполага държавата, за да въведе в изпълнение това наказание.

Кога започва да тече?

  • От деня, в който присъдата е влязла в сила. Влизането в сила ще бъде моментно. Прекъсвано – може да бъде прекъсвана с всяко действие на надлежните органи, което е предприето за изпълнение на присъда. След свършване на действието, с което се прекъсва давността, започва да тече нова давност. Тук също има абсолютна давност, смята се по същата формула. Принципът е, че се взима наложеното наказание. Започва да тече от деня, в който влиза в сила присъдата.

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация


  Начало
  Дайте оценка 5 звезди