Помагачество

Какво е помагачество?

Помагачество е форма на съучастие при задружната престъпна дейност.

Кой може да бъде помагач?

Помагач може да бъде всеки. Помагачът съдейства на едно лице, което вече е взело решение да извърши престъпление. Тази улесняваща дейност на помагача може да е чрез действие, може и чрез бездействие. Напрактика помагачът обслужва чужда престъпна дейност, макар че те не вършат различни престъпления, а едно и също умишлено престъпление.
Помагачът помага или преди да започне деянието, или по време на деянието. След като е извършено изпълнителното деяние, помагачество няма.
Под формата на действие: може да помага като отстрани спънки/ да деактивира аларма/, а чрез бездействие, ако лицето помагач е например охрана – бездейства при извършване на деянието.
От субективна страна –за помагачество може да има пряк или евентуален умисъл. Достатъчно е помагачът да съзнава, че улеснява извършителя, а също така е възможно извършителят да не осъзнава дейността на помагача.

Видове помагачество:

– Физическо – свързано е с промяна в материалния свят, отстраняване на спънки, препятствия.
– Интелектуално – промяна в психиката на решилия да извърши престъпление. Извършителят вече е взел решение да извърши престъплението. Въздействието на помагача е на психическа основа, като подкрепя решението на извършителя, но след като вече решението е взето.

При подбудителя и интелектуалния помагач общото е, че и двете са фигури на вид съучастия. При подбудителя – психическото му въздействие довежда до вземането на решение да се извърши престъпление, а при интелектуалното помагачество – решението е взето.
Наказуемост – всички съучастници се наказват с наказанието предвидено за извършеното престъпление. Помагачът се наказва само ако има извършено престъпление – само, ако се стигне до извършителска дейност. Помагачът и подбудителят са съучастници. Те са акцесорни съучастници. Наказателната отговорност на подбудителя и помагача зависи и възниква, само ако се стигне до извършителска дейност.
Ако неуспялото помагачество е обявено за престъпление се наказва 305а НК.
Определене на наказанието за помагача -съдът може да приложи чл.55 НК, когато степента на участие на дееца в престъплението е малка.

Наказуемост на съучастниците.

Принципът на чл. 21, ал.1 НК – гласи, че всички съучастници ще бъдат наказани. Всеки от тях ще се накаже съобразно характера и степента на своето участие (умишления му принос).
Характер на участие се разбира като качествения определител на съучастническия принос (той е видът на съучастие, дали лицето е подбудител, помагач, извършител).
Степен на участие е количествения определител на съучастническото деяние. Той е относителния дял, който съучастника има в задружната престъпна дейност. Обикновено най-тежко се наказва извършителя, после подбудителя и накрая помагача. От друга страна се взима в предвид умишления принос за престъплението.
Ексцес на съучастие: чл.21, ал.2 умишлено са подбудили или подпомогнали извършителя. Когато говорим за подбудител и помагач, дейността им е насочена към извършителя.
Количествен ексцес – извършителят осъществява нещо повече от това, към което е бил умишлено подбуждан или подпомаган.
Качествена ексцесия – извършителят осъщесатвява друго престъпление, а не това към което е бил подбуждан и подпомаган.
Ако аз съм подбудител и подбуждам за извършване на кражба, а лицето извърши убийство – няма да нося отговорност.
Особено обстоятелство съгласно чл.21, ал.3 НК – по отношение на подбудителя и помагача, особено качество не се прилага. И във втората хипотеза на същия член законът изключва наказанието;
Доброволен отказ от съучастие – чл. 22, ал.1 НК „Подбудителят и помагачът не се наказват, ако по собствена подбуда се откажат от по-нататъшно участие и попречат да се извърши деянието или предотвратят настъпването на престъпните последици“, когато деянието не е довършено, следва подбудителят и помагачът да попречат да се извърши, а в хипотезите на извършено деяние да предотвратят настъпването на обществено опасните последици. Това са хипотезите, за да не се накажат. Доброволен отказ от съучастие ще е налице само за подбудителя и помагача.

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

    С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


    Начало

    Дайте оценка 5 звезди