рецидив

Какво е рецидив?

 • Рецидивът е вид множество и за разлика от съвкупността, тук деецът вече е бил осъден за друго престъпление.
 • За наличието на рецивид няма значение за какво престъпление е осъждан деецът. Възможно е да е от общ/частен характер; умишлено или неумишлено, колко време е изминало от предишното осъждане, какъв вид е новото престъпление, какви наказания са наложени на дееца, дали субектът е изтърпял наказанието по предходното осъждане.

Какви видове рецидив съществуват?

 • Според момента на извършване на второто престъпление:
 • a. рецидив преди деецът да е изтърпял наказанието по първото осъждане.
 • b. рецидив след като деецът е изтърпял наказанието по първото осъждане.

Какво следва да е значението на това деление?

 • значението на делението е, че във втория случай върху деецът е въздействано значително по-интензивно отколкото в първия. След като лицето е изтърпяло първото наказание и не се е поправило, трябва по-дълго време да се превъзпита.
 • Според вида на извършените престъпления:
 • а.Общ рецидив – когато престъпленията са от различен вид; Когато едно лице извърши престъпление, след като е осъдено с влязла в сила присъда на лишаване от свобода, ако наказанието по втората присъда също е лишаване от свобода е налице онщ рецидив.
 • За наличието на общ рецидив е без значение от какъв вид са престъпленията, двете изисквания на закона са наказанието за първото и за второто престъпление да е лишаване от свобода за определен срок.
 • б.Специален рецидив (повторност), когато двете престъпления са от един вид. Въз основа на чл. 28 и 30 НК специален рецидив или повторност е налице, когато деецът извърши престъпление от същия вид като това, за което е осъждан с влязла в сила присъда, ако в Особената част на НК е предвидено специално наказание и не са изтекли 5 г. от изтърпяване на наказанието по първата присъда.
 • Специалният рецидив не е пенитенциарен, защото за квалификация на едно деяние като престъпление, извършено повторно, не е необходимо деецът да е изтърпявал наказанието по предходното осъждане. Достатъчен е фактът на осъждане.

Какви са предпоставките за повторност, за наличие на специален рецидив?

 • 1) Двете престъпления да са от един и същи вид – това означава, че повторно извършване на престъпление ще има, когато деецът е осъждан с вляла в сила присъда за престъпление от даден вид и след това извърши отново престъпление от същия вид.
 • Изискването за еднакви по вид престъпления ще е изпълнено и когато деецът е осъществил различни състави на едно и също престъпление.
 • 2) Необходимо е в Особената част да е предвидено и специално наказание за повторно извършване на престъпление от съответния вид
 • – умишлени престъпления от общ характер;
 • – всички наказания са лишаване от свобода;
 • – те винаги са по-тежки в сравнение с наказанията, предвидени в основните състави.
 • Не трябва да са изтекли пет години от изтърпяване на наказанието по първата присъда, като реабилитацията в този срок не изключва повторността.
 • 2.3.С оглед законодателната оценка за степента на обществена опасност
 • А. Общ рецидив –уреден в чл.27 НК;
 • Б. Специален рецидив (повторност) – уреден чл.28 НК. Повторност има, ако престъпленията са от един и същи вид, налице специален рецидив – повторност. За да има квалификация повторност, трябва да имаме квалифициращ признак – ще се отчете като отегчаващо отговорността обстоятелство.
 • В. Опасен рецидив – две хипотези по чл. 29, ал. 1 НК;
 • Според значението на рецидива за квалификация на деянието:
 • аа. Рецидив, който обосновава налагане на по-тежко наказание (специален и опасен).
 • бб. Рецидив, който се отчита само при индивидуализацията на наказанието.
 • С оглед обществената опасност на деянието и най-вече с тази на дееца.
 • А) Реален рецидив – отразява едно трайно обществено укоримо отношение на дееца към установения правов ред, съответно неговата трайна наклонност към нарушаване на установените с НК забрани.
 • Б) Формален рецидив – когато отделните престъпни деяния имат случаен характер в живота на субекта, без да отразяват негови трайни престъпни наклонности.
 • 2.6.Пенитенциарен рецидив: е този, който отразява, че деецът изтърпява наказание лишаване от свобода след като вече е изтърпял такова наказание.

Що е опасен рецидив?

 • Общи предпоставки за опасен рецидив – ТРИ – чл. 29, ал. 1 и 2 и чл. 30 НК.
 • Необходимо е в Особената част да е предвидено по-тежко наказание за дадения вид престъпление, когато то представлява опасен рецидив (за убийство, телесни повреди, грабеж, кражба- 20 вида престъпления).
 • Всички те са умишлени престъпления от общ характер.
 • Изискването от изтърпяване на наказанието по последната присъда да не са изминали пет години е подобно на повторното извършване на престъпление и във връзка с опасния рецидив законодателят приема, че след изтичането на този срок се прекъсва връзката между отделните прояви. Поради това противообществените възгледи, обусловили и предходната престъпна деност, не се проявяват чрез следващото престъпление в степен, която да оправдава чувствително по-строгото третиране на престъпника.
 • При прилагане на разпоредбите относно опасния рецидив се вземат предвид осъжданията на дееца за престъпления, извършени от него само като пълнолетен (чл. 29, ал. 2 НК) Т.е. не се вземат предвид осъжданията за престъпления, които е извършил като непълнолетен.
 • Има две разновидности на рецидива – по буква А и буква Б. Той има признаци на някои квалифицирани състави на някой престъпления.
 • Опасен рецидив по чл. 29, ал. 1. б. „а” НК – имаме кумулативно изискване на следните предпоставки:
 • Предходното осъждане да е за тежко умишлено престъпление по смисъла н чл. 93, т. 7 НК – лишаване от свобода над 5 г. Осъждания за непредпазливи престъпления не се взимат предвид, дори и те да са тежки.
 • С предходното осъждане да е наложено наказание лишаване от свобода не по малко от 1 г. – това е най-лекото наказание, което обуславя наличието на опасен редицив по чл. 29, ал. 1, б „а”.
 • Изпълнението на наказанието, наложено с първата присъда, не трябва дае отложено поради условно осъждане (чл. 66 – условно осъждане). Този вид рецидив също не е пенитенциарен, защото законът изисква само да е постановено ефективно изтърпяване, но не и деецът да го е изтърпял.
 • Опасен рецидив по чл. 29, ал. 1, б „б” НК – и тук специалните предпоставки са посочени в закона кумулативно.
 • Субектът да е осъждан най-малко два или повече пъти – законът има предвид най-малко две отделни осъждания, постановени с отделни присъди и без това да е станало при условята на чл. 25 НК. Такова съдебно минало характеризира дееца като личност с трайна склонност да върши престъпления.
 • На дееца да са наложени най-малко две наказания лишаване от свобода.
 • Осъжданията да са за умишлена престъпления от общ характер.
 • Най-малко с една от предходните присъди да е постановено ефективно изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.
 • Възможно е дадено деяние да осъществява едновременно изискванията и за двете хипотези на опасен рецидив. В практиката се приема, че те не се изключват взаимно, „ а могат да съществуват едновременно, ако всички предвидени в тях условия са налице”.
 • Как се преценява наличието на критерии да си осъждан за тежко престъпление?
 • максималният размер на предвиденото наказание прехвърля 5г. или е предвидено по-тежко наказание, т.е: двата варианта на доживотния затвор.

Как ще се преценяват правилата за наличие на опасен рецидив и повторност?

 • Правилата, налчието на опасен рецидив и повторност ще се преценяват с оглед изтичането на 5г.срок съгласно чл. 30(1)НК.
 • Ако деецът не си е изтърпял наказанието, защото е приложен чл.66 НК, тогава при условно осъждане и предсрочно освобождаване, срокът по ал.1 започва да тече от деня, в които е зтекъл изпитателния срок. След изтиането на тези 5г., правилата за на опасен рецидив и повторност не се прилагат.
 • По ал.2 на чл.30 – ако на лицето е наложено наказание лишаване от свобода и търпи наказанието си, тогава от изтичане срокът на изтърпяване на наказанието, от този момент започва да тече 5годишен срок. Има хипотези, в които наказанието не се търпи (наложено е, но не се изтърпява чл.66 НК и предсрочно освобождане – изтърпял е само част от наказанието).
 • Горе

Консултация

Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  [wpgdprc "С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт."]

  Начало
  Дайте оценка 5 звезди