Какво представлява усложнената престъпна дейност? Единство и множество от гледна точка на самото престъпление. Брой на престъпленията.

Кои са хипотезите на усложнена престъпна дейност?

  Усложнена престъпна дейност

 • Това са продълженото, продължаваното, съставното, главното престъпление. Във всички случаи престъплкението е едно и осъждането на лицето е за едно престъпление.
 • Продълженото престъпление – налице е едно деяние, което се осъществява трайно във времето. Продължените престъпления се назовават още като трайни престъпления. Изпълнението им се осъществява с едно деяние, което се изразява в бездействие или съчетание от действие и бездействие, при които субектът осъществява трайно и непрекъснато състава на едно и също престъпление.
 • Продължавано престъпление – единственото от видове усложнена престъпна дейност, за което имаме изрична уредба в НК – чл. 26. Това престъпление е една правна фикция – на практика в действителността има няколко извършени престъпления с отделни деяния, но това, което ги превръща в едно престъпление е нормата на 26. Правилата на съвкупностите няма да се прилагат тук.
 • Две или повече деяния в чл. 26. При продълженото е едно деяние, а при продължаваното са две или повече.
 • Всяко едно от тези деяния осъществява състава на едно и също престъпление, съставът не е един и същ, а се осъществява един и същи вид престъпление (кражба), а е възможно да се осъществява основен, привилигирован или по-тежко наказуем състав. Трябва да се осъществи престъпление от същия вид, два или повече пъти, като е възможно да се осъществи както основен, така и по-леко наказауем и квалифициран състав. Едното деяние може да е по основен, другото по-леко наказуем и квалифициран състав.
 • Да са извършени през непродължителен период от време.

Кой ще прецени, дали периода е непродължителен и налице ли е продължавано престъпление?

 • На първо място това ще е лицето, което ще повдига обвинението, а решението, дали е налице ще го прецени съдът.
 • При една относително неизменна обстановка – по един и същи повод;
 • Еднородност на вината е много важно изискване и означава, че ако първото деяние, което е извършено е умишлено, то и второто трябва да е умишлено. Еднородност на вината означава при една и съща форма на вина.
 • Последващите деяния са продължение на предшестващите – задължително е, за да се докаже връзката между деянието и тяхното единство.
 • Да се съберат всички деяния и в цялост продължаваното престъпление да е за общия престъпен резултат – кражба на нескъпи вещи, но трайно и постоянно.
 • Пр. Продавачката всеки ден си прибира по 2 кутии цигарии в рамките на 1 г., кражбата ще е една в периода от … до … и ще се изчисли общата стойност на всички присвоени вещи.

Кои са различията между продължаваното и продълженото престъпление?

  • – Брой деяния
  – Съставите на продължените са фиксирани в особената част, а продължаваното е определено в общата част.

Кога не може да има продължавано престъпление?

 • Разпоредбата на чл. 26 НК не се прилагат по отношение на престъпления против личността на различни граждани, които са извършени от дееца.
 • Съставно престъпление – форма на усложнена престъпна дейност, при която изпълнителното деяние включва два разнородни акта. Самото изпълнително деяние се съдържа в състава на престъплението и съдържа два разнородни акта. Те имат функционална връзка помежду си. В съставното престъпление двата разнородни акта има функционална връзка – единият акт служи за извършване на другия и то не обективно, а субективно деецът го извършва, за да улесни извършването на другия. Обективна връзка между тях – емоционална – улеснява или запазва резултата на първото. Второ – субективната връзка – отражение в съзнанието на дееца – пример за съставно престъпление – грабеж. Който отнеме от владението на другиго с намерение противозаконно да я присвои – повтаря се признака на кражба. Първият акт е чрез употребата на сила/ заплашване и се осъществява, за да се отнеме чужда движима вещ.

Възможно ли е да се отнеме вещ, да се причини лека телесна повреда и въпреки това да не е налице грабеж?

 • За да е налице грабеж, трябва да е употребена сила с цел да се вземе телефона. Целта трябва да е отнемане на дадена вещ със сила. Единият акт трябва да улеснява извършването на другия.

Кои престъпления са двуактни?

 • При двуактните престъпления – двата акта, които са емоционално свързани, преследва деецът с тях една и съща цел като всеки един от актовете или поне един от тях не осъществява състав на престъпление. Това са типичните двуактни престъпления, където нито един от актовете не престъпление сам по себе си, а при нетипични двуактни – един от актовете е престъпление, а другият акт е непрестъпен.
 • Пр. за типично двуактно престъпление – съставяне на документ неистински частен документ вкъщи, не е престъпление.

Кои престъпления са нетипични двуактни?

 • Нетипично двуактно престъпление – изнасилване – два акта – съвкуплението само по себе си не е престъпление, но с употреба на сила е.

Кога има извършено многоактно престъпление?

 • Многоактни престъпления– когато има три или повече еднорони деяния, всяко от които не е престъпно – това са престъпленията на системно извършване и престъпления по занаят.
 • Престъпленията на системно извършване – изискват се 3 или повече еднородни деяние, които са извършени в непродължителен период от време. Системността в някои случаи е нужна, за да има извършено престъпление – пр. Който системно се занимава с просия.
 • Като признак на квалифициран състав – еднородните деяния, както и при престъпление на системно извършване – през непродължителен период от време лицето укрива основни основни или допълнителни доходи.

Кои са усложненията при резултата?

 • Престъпления с усложнение в резултата – престъпния резултат е един, но продължава дълго време. Уврежданията причинени на лицето (тежка телесна – лицето страда твърде дъло време).
 • Престъпления с разнородни резултати – има основен и допълнителен състав. Те се квалифицират като състави на престъпление. Чл.152, ал.4 НК визира един основен и един допълнителен резултат.

кога са налице множество престъпления?

 • Множество престъпления има, когато едно и също лице извършва две или повече престъпления. Тук в рамките на множеството престъпления, с оглед на това, дали лицето е било осъждано за някои от престъпленията ще е налице съвкупност или рецидив. Множество – две или повече престъпления извършени от един и същи субект.
 • Множество деяния в обичайната хипотеза има, когато едно лице извършва едно деяние, това деяние следва да осъществи състава на едно престъпление.

Кога е налице едно деяние?

 • Дори при наличие на система от телодвижения може да има едно деяние, защото се извършват на база на едно и също решение. Ще е налице едно деяние и когато имаме система от телодвижения, които се изпълняват на база на едно взето решение, за постигане на една цел и при относителна неизменност на условията.

Кога е налице едно деяние?

  Кога е налице усложнена престъпна дейност и усложнения в изпълнителската дейност?

 • В хипотезата на усложнена престъпна дейност, деецът върши едно престъпление.
 • Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало
  Дайте оценка 5 звезди