член 78а НК – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Член 78а НК  – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по член 78а НК

В разпоредбата на чл. 78а НК се предвижда, че когато да налице предпоставките от ал. 1, а именно „Пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато:

  1. за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; (какъв е характерът на престъплението разбираме от особената част на НК).
  2. деецът да не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;(по аргумент на противното се допуска да е осъждан за престъпление от частен характер).
  3. причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени и същевременно не е налице забрана съгласно чл. 78а, ал. 7 НК, тогава съдът служебно следи за конклудентното наличие на предпоставките и прилага институтът на освобождаване от наказателна отговорност. Тук следва да отбележим, че вредите, които трябва да се поправят са онези вреди, които са доказани и установени, и са посочени от прокурора. Ако пострадалият претендира по-големи вреди, следва да предяви граждански иск, а приложимостта на разпоредбата на чл. 78а няма пречка да се приложи. На поправяне подлежат всички причинени вреди от деянието, а не само онези, които са настъпили вследствие съставомерните последици. моментът към който се следи, дали са били налице предпоставките на 78а е моментът, към който е извършено деянието.

Тази норма не може да намери приложение при продълженото престъпление по чл. 183, ал. 1 и 2 НК, тъй като издръжката не е изплатена и вредите, който са настъпили не са поправени.

В хипотезата на чл. 183, ал. 3 НК, разпоредбата на 78а също е неприложима, защото деецът не се накзва.

Освобождаването от наказателна отговорност може да се прилага и при лица, които са били осъждани, но към момента на извършване на деянието са били реабилитирани. По отношение на тези лица не се прилага реабилитация, тъй като при тях липсва фактът на осъждане.

Когато дадено лице е било освобождавано от наказателна отговорност по чл. 78а НК, няма пречка да се приложи повторно този институт, стига да е изминала една година от наложената мярка за обществено въздействие или глоба.

Ал. 4 гласи, че „Съдът, който налага глобата по ал. 1, може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление – тук съдът налага това наказание, само ако прецени, че е необходимо за постигане целите на наказанието, но не е длъжен да ги кумулира. Важна особеност е, че е нужно деецът да е имал това умение, към момента на извършване на деянието, а не да го е придобил по-късно.

Непълнолетни лица: тук режимът за освобождаване от наказателна отговорност с административно наказание е с същият, както и при пълнолетните. Въпросът, който следва да си зададем е, дали ще се прилага редукция, но тъй като всеобщо мнение е, че законодателят е визирал всяко едно престъпно посегателство от Особената част на НК, което е справедливо, за да не се достигне до „привилигированост“ на непълнолетни.

Изключения и неприлжимост на член 78а НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

чл. 78а НК не се прилага, когато: причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления, или когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнение на службата му.

Продължаваното престъпление по смисъла на чл. 26 НК винаги се разглежда като едно престъпление и не попада в това ограничението по чл. 78а, ал. 7 НК.

Тоест, при продължавано престъпление,  член 78а НК за освобождаване от наказателна отговорност с административно наказание ще бъде приложим.

Административното наказание по чл. 78а НК не може да се кумулира с другите наказания по НК.

Горе

Консултация

Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

    [wpgdprc "С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт."]

    Начало
    Дайте оценка 5 звезди