Особености при обжалване на акт и глоба за маска.

 • Обжалване на акт и глоба за маска. В условията на пандемия, има ръст на съставени актове за ходене без маска. Очаква се ръст и в последващите наказателни постановления.
 • Със Заповед РД-01-609 от 21.10.2020 г.,Министъра на здравеопазването от 22.10.2020г. отново въведе задължение за носене на маска на закрити обществени места. Заповедта не е загубила сила.
 • Тоест, всички лица, когато се намират в закрити (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.).
 • “Обществени” по смисъла на горната точка са и местата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.

Особености на Приложенията към Заповедта

 • Друг важен момент е, че ползването на тези предпазни средства не само ще е задължително, но и ще трябва да става по ред и начин указан в Приложение 3 към Заповедта.
 • Въпросното приложение обаче, обикновено въвежда редица абсурдни задължения, като това маските за еднократна употреба да се сменят незабавно след навлажняване и да се изхвърлят незабавно, а тези за многократна да се обработват по точно определен начин – т.нар термодезинфекция. Всичко това – без държавата да е изпълнила нормативното си задължение да осигури средствата за изпълнение на мерките , тоест да осигури безплатни маски(чл. 63, ал.9 Закона за здравето)
 • И в предходните му версии текстът беше изключително непрецизен, като тази тенденция е запазена и в тази редакция. На практика, това изпразва от смисъл изключенията от задължението. Забраната за ходене без маска ще е само привидно за закритите обществени места, предвид абсурдните изисквания на Приложенията 3.
 • Твърде вероятно е обаче, това да доведе до нова вълна от съставени актове и глоби за липса на маска.
 • Отново преценката за наличие нарушение остава изцяло субективна. Тоест, ще зависи от това как “органите на реда” преценяват изискването за “правилно изпълнение на Приложение 3”.

Какъв вид актове са заповедите?

 • Разпоредбите на тези заповеди имат нормативен характер, защото създават правило за поведение за адресатите на издадената заповед.
 • Видно от съдържанието им, те се отнасят до неограничен и неопределен кръг субекти, защото с тях се въвеждат противоепидемични мерки по отношение на всички членове на обществото, а актовете действат на територията на цялата страна, без ограничение по място и относно кръга на лицата, срещу които се прилагат.
 • Разпоредбите на заповедите имат многократно правно действие, защото са уредени отношения, които действат за ограничен период (по време на извънредното положение), но не еднократно, а с въпросните заповеди се създава задължение за всички субекти непрекъснато да спазват противоепидемичните изисквания и мерки.
 • Действително, чл. 63, ал. 11 от ЗЗ изрично да е сочи, че Заповедите са общи административни актове. Те се издават по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуват се на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съответно на интернет страницата на регионалната здравна инспекция и подлежат на предварително изпълнение.
 • Преди приложението на тази разпоредба обаче, следва да се съобрази, че е налице пряка колизия с норма в АПК, където именно са определени критериите за това що е то общ административен акт, а не тази на Закона за здравето.
 • Ето защо, издадените заповеди от министъра на здравеопазването имат характер на нормативен административен акт, тъй като са налице всички изисквания на закона, за да бъдат те определени като нормативни, независимо от тяхното заглавие.

Има ли право да се прилагат заповедите?

 • За да се превърнат заповедите в задължителни за всички субекти на територията на страната, трябва да е завършен фактическият състав по приемането на тези нормативни актове.
 • Тези нормативни актове НЕ СА породили своето правно действие, защото не са обнародвани в Държавен вестник, така както изисква нормата на чл. 78, ал. 2 от АПК и нормата на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България.
 • С други думи, заповедите не могат да се прилагат от правораздавателните органи и тяхните разпоредби не могат да служат за въвеждане на права и задължения за гражданите. Не могат да служат и за санкциониране на последните при установено нарушение на заповедите.
 • Съвсем отделно, заповедите са издадени и в нарушение на императивните разпоредби на чл. 20 и чл. 26 от Закона за нормативните актове.

Все пак, ако ви глобят за неносене маска - задължително обжалвайте.


Потърсете адвокат – шансовете ви за отмяна, при тези абсурдно непрезицни текстове е наистина голям.

 • Едно обжалване на глоба по съставен акт за неносене на маска има сериозни основания за успех. Следва да се обърне внимание, че мярката въвежда задължение, за ползване на определено специализирано предпазно средство, което има парична стойност, следва същото да бъде осигурено безплатно от държавните и общинските органи(чл. 63, ал.9 Закона за здравето), като финансирането се осигури от бюджета.
 • Предвидената алтернатива (кърпа, шал и др.), също има материална стойност.Следователно, трябва тя или защитната маска да бъде осигурена от държавата или общините. Наличието на алтернативи в заповедта, по никакъв начин не освобождава държавните и общински органи, от изпълнението на вменените им със закон задължения. Сред тези органи е и издателят на заповедта.
 • Неизпълнението на законовото задължение, по обезпечаване на наложените мерки, се явява самостоятелно основание за отмяна на процесната заповед при последващия съдебен контрол, тъй като самата заповед не е изпълнила изискванията на материалния закон.

Welcome To Miako

 • ЗАКОН за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето.
 • Чл. 2 , ал.1, недвусмислено и ясно сочи : На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
 • Ал. (2) дефинира : Публично място по смисъла на ал. 1 е всяко обществено достъпно място на територията на Република България.
 • Чл. 4. (1) Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които прикриват частично или скриват напълно лицето.
  (2) Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носът или очите.
  (3) Лицето е скрито напълно при носенето на облекло за цялостно закриване на лицето.
 • Издателят на заповедта е посочил алтернативи (кърпа, шал и др.), които пък дефинитивно са части от облекло.

Welcome To Miako

 • Тоест, пред гражданите стои интересна дилема.
 • Да не носят маска, покриваща лицето и носа и им бъде съставен акт и глоба за ходене без маска – чл. 209а от закона за здравето във вр. с чл. 63, ал.1 вр. със Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г – глоба в размер от 300 до 1000 лева и последващи в размер от 1000 до 2000 лева.
 • Или Да носят маска покриваща лицето и да получат акт и глоба за ходене с маска по Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето – 200 лв за първо нарушение и по 1500 лева за всяко следващо.
 • Ще трябва да избират между две санкции. Тоест, да бъдат наказани или… да бъдат наказани.
  цялата статия тук.

Горе  

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.

  Начало  

  Дайте оценка 5 звезди