Обида

дело за обида адвокат рашков

Какво трябва да знаем за обидата? Имат ли значение общоприетите морални норми?

 • Обидата е противоправно деяние и такава е налице, когато някой каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие.
 • Когато обидата е вербална, засягащи честта и достойнството могат да бъдат ругателни думи или изрази. Унизителният характер на казаното или извършеното от дееца се преценява на основата на приетите в обществото морални норми за нормално човешко общуване, зачитане на честта и достойнството на всекиго. В този смисъл казаните думи могат да представляват обида, тогава когато обективно се разминават с общоприетите морални норми. Поради това личните възгледи на лицето, към което се отправя обидата, са без значение за наказателно правната оценка относно характера на казаното.

Как да заведем дело за обида? Претърпени вреди от обида?

 • Зависи от вида производство, което искате да водите. Обидата е престъпеление по см. на чл. 146 НК, но отделно може да се води дело за вредите претърпени от нея.
 • Обидата е престъпление от частен характер. То се преследва само по тъжба от пострадалия. Тъжителят е пострадал от престъплението от частен характер, но поради спецификата на процедурата при тази категория дела, той встъпва в процеса като страна, която осъществява обвинителната функция. По делата от частен характер, частният тъжител е страна в процеса, която предявява обвинението и го поддържа пред съда.
 • Най-често това се извършва от упълномощен наказателен адвокат – повереник на частния тъжител.
 • Наказателното производство по тъжба на пострадалия се образува само когато тя е подадена в шестмесечния срок от узнаване от пострадалия за извършеното престъпление, а ако тя е подадена след този срок, това е пречка за образуване на наказателно производство, независимо от това, че давността за преследване на конкретното престъпление не е изтекла.

Давност при обида. Гражданско дело за обида.

 • Обидата е противоправно деяние и такава е налице, когато някой каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие. Дефиницията на деянието „обида“ се съдържа в чл.146, ал.1 от НК, но тя е приложима и при непозволено увреждане(деликт).
 • Дело може да бъде заведено и пред гражданския съд, само за вредите претърпени от пострадалите от обида. Това е деликт и давността за него е 5-годишна.

Кога няма обида?

 • Безспорно прието е в съдебната практика, че оценъчните съждения не следва да бъдат подлагани на доказване, но за да се обоснове наличие на обида не е и необходимо да се доказва истинността на отправените твърдения. Основният елемент, който всъщност трябва да бъде изследван при преценката за наличие на обида, е характера на използваните от дееца думи – дали те са от естество да накърнят достойнството на отделната личност съобразно съвременните стандарти за неприемливо, унизително и непристойно отношение.
 • Негативните оценки за определена личност, открояваща се по една или друга причина в обществения живот, не пораждат отговорност, ако не засягат достойнството на личността (т.е. ако не осъществяват състав на престъплението обида).

Какво значи присъствена обида?

 • В нормата на чл. 146 в НК ясно е посочено „в негово присъствие”, което означава, че е необходимо обиденият да присъства при отправянето и, както и да има обективната възможност да възприеме унизителната за него проява.
  Обида обаче е възможна и тогава, когато лицето не присъства на мястото, но чуе обидните изрази по телефон, по радиото и телевизията, или ги прочете в публикация в пресата или интернет, като тези обстоятелства не се припокриват с т. нар. неприсъствена („задочна”) обида, която действително е несъставомерна.
 • Обидата е резултатно престъпление и то е довършено, когато унизителните за честта и достойнството на пострадалия думи са извършени в негово присъствие, но е възможно тези действия да бъдат възприети от него и неприсъствено – когато той ги чуе, прочете или види, след разпространението им чрез печатно произведение или по друг начин.
 • За осъществяване състава на чл. 146, ал. 1 НК не е достатъчно обиденият физически да присъства на мястото, където са казани обидните думи и изрази или са извършени обидните действия (жестове, мимики и др.). Необходимо е още те да бъдат възприети от него. Това ще стане, като ги чуе или види.

Формата на вина при обидата.

 • Престъплението „обида“ от субективна страна се извършва умишлено и поради това следва да бъде доказано, че деецът е искал или допускал чрез думи или действия с унизително съдържание, да засегне честта и достойнството на пострадалото лице.
 • Обидата би могла да се осъществи и при форма на вината евентуален умисъл, поради което наказателната отговорност на извършителя може да бъде ангажирана и когато съзнава, че е вероятно чрез думи или действия с унизително съдържание, е възможно да засегне честта и достойнството на пострадалия.

Кога обидата е публична?

 • Що се отнася до признак от престъпния състав на обидата – публичността, трябва да се има предвид, че обида, разпространена в интернет пространството и по-конкретно – в публицистичен новинарски сайт, безусловно изпълва квалифициращия елемент по т. 1 на чл. 148, ал. 1 НК, тъй като въпросният сайт се явява общодостъпно място за неограничен кръг лица, които биха могли да възприемат обидните изрази.

Обида във Фейсбук, социални мрежи и интернет?

 • Без съмнение, обида отправена във Фейсбук , Туитър и други социални мрежи, както и в информационни или новинарски сайтове, включително в коментарите под статия изпълнява състава на престъплението “обида”.

Разпространение на обида.

 • Обидата е резултатно престъпление и то е довършено, когато унизителните за честта и достойнството на пострадалия думи са извършени в негово присъствие, но е възможно тези действия да бъдат възприети от него и неприсъствено – когато той ги чуе, прочете или види, след разпространението им чрез печатно произведение или по друг начин. Под разпространение по смисъла на чл. 148, ал. 1, т. 2 НК следва да се разбира, че печатното произведение обективно има възможност да стигне до неопределен кръг от хора.

Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

   • Консултация с наказателен адвокат за
   • Правата ви при обида
   • Подаване на частна тъжба за обида
   • Защита по дело за обида
   • Обида в социални мрежи и интернет
   • Правна помощ и защита при казуси с публична обида
   • Пишете ни на law@rashkov.eu или +359 888 30 82 82

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация
[contact-form-7 id=”2093″]

Начало
5/5 - (29 votes)