отговорност за вреди от чужди действия

Отговорност за вреди от чужди действия причинени във връзка с възложена работа?

 • Отговорност за вреди от чужди действия. Тя настъпва, след като натовареното лице при или по повод изпълнението на възложената му работа причини виновно вреди на пострадалия. / в т.см. ППВС № 7/1958 г ; ППВС № 17/1963 г ; ППВС № 7/1959 г/
 • Важно е да се отграничат този вид искове(по чл.49 във вр. с чл 45 и чл. 50 от ЗЗД.), от тези с правно основание чл.45 от ЗЗД.
 • Разграничаването на отговорност за вреди от чужди действия по чл. 49 и 50 ЗЗД се налага не само за точното приложение на закона, но и във връзка с упражняването на иска по чл. 54 ЗЗД, който е възможен само при отговорност по чл. 49 ЗЗД.
 • Отговорността по чл. 49 ЗЗД е за чужди виновни противоправни действия; тя има обезпечително-гаранционна функция; тази отговорност не произтича от вината на лицето, което е възложило работата, и затова няма място за възражение, че то е невиновно, и за доказване на неговата невиновност. Отговорността по чл. 49 ЗЗД по своята правна същност е различна от договорната и деликтната отговорност.

Безвиновна отговорност?

 • Отговорността по чл. 49 ЗЗД има обезпечително-гаранционна функция; тя не произтича от вината на възложилия работата и затова няма място за презумптивна виновност и за нейното опровергаване.
 • Тази отговорност е такава за чуждо противоправно и виновно деяние, с което е причинена вреда на пострадалия. Това е така, защото текстът на чл. 49 ЗЗД не съдържа презумпция за вина, за да се допуска оборването й, както това изрично е постановено в чл. 45, 47 и 48 ЗЗД. Ако се приеме, че лицето, което е възложило работата, може да се оневинява, като докаже, че е направило добър подбор и е упражнило ефикасен контрол, поставената в чл. 49 ЗЗД задача и преследваната от законодателя цел да се обезпечи и гарантира вземането на пострадалия, произхождащо от непозволеното увреждане на правата му, резултат на виновното деяние на натовареното лице, не би се осъществила.
 • Границите на отговорността по чл. 49 ЗЗД се определят от степента на вината на лицето, което е било натоварено да извърши определена работа, и от обстоятелството дали деянието е извършено при или по повод на възложената работа. Ако в процеса се установи, че натовареното лице е причинило вредата на пострадалия противоправно и виновно, и то при или по повод на възложената му работа, отговорността по чл. 49 е всякога налице.

 • Намаляване и изключване на отговорността за вреди от чужди действия във връзка с възложена работа.

 • Ако пък се установи, че натовареното лице е причинило вредата противоправно и виновно, но не при или по повод възложената му работа, отговорността по този текст ще отпадне. Тя няма да се осъществи и в случая, когато натовареното лице е действало правомерно. Но в този случай, автоматично възниква отговорност за собственика на вещта на осн. Чл. 50 ЗЗД.
 • В случаите, когато пострадалият е допринесъл за настъпването на вредите, ще се приложи разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД. Следователно възлагането на друго лице някаква работа, не е граждански деликт и не може да се търси вина у възлагащия работата.

 • Регресен иск срещу делинквента - причинител на вредите.

 • Възложителят има право на иск срещу прекия причинител на вредата.
 • Това становище намира опора в разпоредбата на чл. 54 ЗЗД, според която лицето, което отговаря за вреди, причинени виновно от другиго, има иск против него за това, което е платил. Ако отговорността на лицето, което е възложило работата, се обуславяше от неговата вина, тогава такъв иск ще е недопустим като противоречащ на общия принцип (чл. 45 и 53 ЗЗД). Разпоредбата на чл. 54 предпоставя, че у възложилия работа няма вина, затова му предоставя иск против натовареното лице за всичко, което е платил на пострадалия от неговите виновни и противоправни действия при и по повод изпълнението на възложената му работа.
 • Лицето, което е възложило работата може да се освободи от тази отговорност, ако се установи, че лицето, на което е възложена работата, не е причинило никаква вреда; ако неговите действия не са виновни и противоправни или ако вредата не е причинена при или по повод на възложената му работа.
 • Горните изводи са част от анотираната практика на Върховен касационен съд. Горе
 • Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

   С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


   Начало ]
   Дайте оценка 5 звезди