отговорност за вреди причинени от вещи адвокат рашков

Кой носи отговорност за вреди причинени от вещи?

 • Отговорност за вреди причинени от вещи. Отговорността по чл. 50 ЗЗД е лична, безвиновна и следва да се ангажира, когато вредите настъпят поради свойства на самата вещ, без виновно поведение при ползването й. Тя е свързана със задължението да се упражнява надзор върху вещта, което се изразява в нейното наблюдение и полагане на грижа.
 • За да бъде ангажирана Отговорност за вреди причинени от вещи по см на чл. 50 ЗЗД трябва да е настъпила вреда, дължаща се от свойствата на вещта или при неупражняван надзор съгласно експлоатацията й. Вещта следва да е собственост или под надзор на определено лице. При бездействие от страна на собственика или лицето, осъществяващо надзор и причинна връзка между бездействието и настъпването на вредата от вещта.
 • Когато се ползва вещ с явен недостатък, който може да се отстрани и недостатъка произлязат вреди за трети лица, отговорността ще е по чл.45 ЗЗД за онзи, който е бил длъжен и е могъл да ги отстрани. Тук отговорността е за неполагане на дължимата грижа.
 • При вещи със скрит недостатък, която се ползва, а ползващият вещта не знае за него или не може да го отстрани, отговорността за вреди ще се ангажира по чл.50 ЗЗД.
 • Ако едно лице е предприело с дължимата грижа действия, предписани от закона, то не отговаря за вреди, дори и тези действия да не са дали очаквания резултат.
 • Отговорност за вреди причинени от вещи ще се ангажира и тогава, когато не е известна причината за повредата на вещта, от която са произлезли вредите.

Може ли отговорност да се носи на две основания?

 • Ако са налице вреди в резултат едновременно на вещта и от виновното поведение на дадено лице, отговорността ще се дължи на две основания – чл. 50 и чл. 45, ал. 1 ЗЗД.
 • Има случаи, които допускат смесване на отговорността при непозволено увреждане по чл. 49 и 50 ЗЗД. При тях следва да се има предвид, че ако вредите са резултат от виновното поведение на дееца и са настъпили при и по повод на изпълнение на възложена работа, отговорността за този, който е възложил работата, пред увредения е по чл. 49 ЗЗД.
 • Ако вредите са резултат на вещта, с която си служи деецът, без за тяхното настъпване да е допринесъл самият той, тогава отговорността за този, който е възложил работата е по чл. 50 ЗЗД, с изключение на случаите на непреодолима сила, когато въобще не възниква отговорност за непозволено увреждане.
  Възможни са и случаи, когато вредите настъпват в резултат както от вещта, така и от виновното поведение на дадено лице.
 • Съответно, отговорността на този, който е възложил работата и същевременно е собственик на вредоносната вещ или тя се намира под негов надзор, се основава едновременно на чл. 49 и 50 ЗЗД.

Може ли да се носи отговорност от повече лица?

 • Отговорността за вредите по чл. 50 ЗЗД може да се носи при условията на солидарност от две лица – собственикът или лицето под чиито надзор се намира вещта или от всяко от тях поотделно.
  Юридическите лица отговарят за непозволено увреждане на основание чл. 49 и 50 ЗЗД.
 • Общината като субект на отговорността в хипотезата, когато е собственик на вещ, а тя е предоставила за стопанисване вещта на външно лице или дружество, по смисъла на разпоредбата на чл. 50 ЗЗД, тогава те носят солидарна отговорност за вредите.
 • Ако собственик не е общината, а държавата, то тя носи отговорност за причинениете вреди на същото основание. Ако е предоставила за стопанисване вещта на ведомство или министерство, то те отговарят солидарно за вредите.
 • Съдебната практика е непротиворечива, че елемент на деликтната отговорност е вината на делинквента или лицето, за чиито действия носи отговорност, освен в случаи на чл. 50 ЗЗД.
 • За разлика от хипотезата на чл. 45 /чл. 49/ ЗЗД, при която увреждането трябва да е в резултат на виновно поведение на дееца, отговорността по чл. 50 ЗЗД може да се ангажира, когато вредите са настъпили поради свойства на самата вещ, без виновно поведение при ползването й.
 • Върховните съдии са категорични относно обективния характер на отговорността за вреди по чл. 50 ЗЗД. В този случай собственикът на вещта носи безвиновна отговорност, характеризираща се с ограничена възможност за екскулпиране(освобождаване от отговорност).
 • Горните изводи са част от анотираната практика на Върховен касационен съд. Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало ]
  Дайте оценка 5 звезди