придобиване по приращение адвокат рашков

Какво трябва да знаем за приращението?

  Придобиване по приращение

 • Приращението е уредено в чл.92 – 93 от ЗС като способ за придобиване на право на собственост.
 • То е правен институт познат още от римското частно право.
 • Приращението се определя като право, по силата на което собственикът на една вещ придобива собствеността на всичко онова,което се съединява или инкорпорира в неговата вещ било по естествен ,било по изкуствен начин.
 • Обект на придобиване по приращение са недвижими вещи ,постройки и насаждения.
 • Според чл.92 от ЗС ,собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако не е уговорени друго”.
 • Придобиване по приращение може да реализира само собственик на земята.

Видове придобиване по приращение?

 • Приращението може да се дължи на действието на човек или на природни сили ,без намесата на човек. То може да бъде изкуствено или естествено .
 • Приращение в резултат на човешка дейност?

 • Под действито на човека приращение имаме в случаите ,когато едно лице направи постройка в чужд имот – гараж, направи трайни насаждения ,като дървета, храсти и т.н.
 • Няма значение с чии материали е направена постройката,нито на кого са били корените или семената. Всичко това,с което се увеличава стойостта на имота, принадлежи на собственика на земята.
 • Естествено приращение - в резултат на природни сили?

 • Т.нар. “естествено,, приращение , без намесата на човека – са случаите на нанос в имота на собственика при заливане от река ,при силен дъжд, при оттегляне на реката от речното корито ,оттегляне на морето навътре и др.
 • В тези случаи се увеличава земята на собственика ,респ. крайбрежният имот. Наслоените части стават собственост на лицето ,което е собственик на крайбрежния имот. Тъй като реките и крайбрежната морска ивица са публична собственост , приращението е в полза на държавата. ( чл 31 ЗВ ).
 • Носителите на ограничени вещни права върху нея не могат да придобият онова,което трайно се прикрепва към поземления имот.
 • Трайните насаждения са обект,който се прехвърля заедно с жилищната сграда и принадлежащото й право на строеж . При сега действащата уредба на правото на строеж суперфициарът има ограничена власт върху чуждата земя и правомощието му да я ползва не включва възможност да придобива нито по давност, нито по приращение обекти върху нея.
 • Придобиването по приращение се основава на правото на собственост върху земята. Новият обект ,който трайно се прикрепва към нея ( сграда,растение ) ,трябва да е създаден от лице,различно от собственика на земята , или в резултат на природни процеси.Затова,ако собственикът на земята я застрои,той придобива пострайката не по силата на приращението,а въз основа на своето право на собственост ,което осъществява.
 • Приращението има автоматично действие – не е необходимо волеизявление за да настъпи неговият вещноправен ефект.
 • С трайното прикрепване на една вещ към земята,тя се придобива от собственика на поземления имот окончателно.
 • Право на собственост се придобива независимо от наличието на това право у предходния собственик.
 • Собственикът на земята или постройката ex lege , пряко по силата на чл.92 от ЗС, придобива собствеността безвъзмездно. Затова приращението спада към първичните оригинерните способи за придобиване право на собственост.
 • Кога няма приращение?

 • Може да бъде учредено право на строеж (суперфиция). В такъв случай приращението няма да се разпростре върху прикрепените към земята вещи.
 • Но ако тяхното прикрепване излезе извън рамките на учреденото право,онова,което е извършено извън уговореното ,отново попада под действието на приращението по чл.92 от ЗС.
 • За да е налице приращение е необходимо посочените вещи да бъдат трайно прикрепени към земята.
 • Само ако присъединяването е трайно ,извършено по такъв начин,че вещта да не може да бъде отделена и да придобие пълно самостоятелно съществуване ,собственикът на земята става собственик и на присъединената вещ, и то в момента на съединяването.
 • Не се прирастяват обаче машини и съоражения за земеделско ползване ,които могат да бъдат демонтирани.

 • [email protected] | +359888308282

  • Консултация с адвокат при придобиване по приращение
  • придобиване по приращение 2021
  • придобиване по приращение 2022
  • придобиване по приращение

  Горе

 • Горните изводи са съобразени с част от анотираната практика на Върховен касационен съд.

  [email protected] | +359 888 30 82 82

    • Консултация с адвокат при приращение

    • Пишете ни на [email protected] или +359 888 30 82 82

  Горе

   

 • Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

   С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


   Начало ]
   Дайте оценка 5 звезди