Развод

Развод | Развод по вина | Развод по исков ред | Развод по взаимно съгласие | Молба за развод | Развод цена

Какво е разводът? Кога е време за развод и Какво значи развод по вина на другия? Разлики межди развод по исков ред и развод по взаимно съгласие. Как се подава молбата за развод.

Развод | Развод по вина | Развод по исков ред | Развод по взаимно съгласие | Молба за развод | Развод цена

Какво трябва да знаем за понятието развод?

Разводът е способ за съдебно прекратяване на брака. Основанията за развод са две, като следва да са възникнали след сключването му.
Семейният кодекс (СК) урежда два вида развод:

 • развод по взаимно съгласие (чл. 50) и
 • развод поради разстройство на брака (чл. 49), наричан още развод по исков ред

Какво е развод по взаимно съгласие?

Поради кратката продължителност на бракоразводното дело, по-ниските държавни такси и най-вече липсата на спор между съпрузите, разводът по взаимно съгласие е по-достъпеният от двата вида.

Основна разлика между двата вида развод е наличието, при развода по взаимно съгласие, на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака, което трябва да се заяви пред съда, в подписана и от двамата съпрузи молба. За разлика от развода по исков ред, при развода по взаимно съгласие, мотивите за прекратяване на брака не се изследват от съда.

Именно с писмена молба, подписана от двамата съпрузи, започва съдебното производство по развода. Молбата за развод по взаимно съгласие се подава в районния съд по постанния адрес на единия съпруг.

Съдебното производство при развода по взаимно съгласие е уредено в чл. 330 и следващите от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Същото представлява охранително и безспорно съдебно производство, поради което съпрузите нямат качествата на ищец и ответник, а на молители, които заедно иницират производството по развод по взаимно съгласие.

 • При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.

След сключване на споразумение между съпрузите, с одобряване на което се прекратява брака им и се уреждат неговите последици, клаузите от брачния договор, уреждащи същите последици от прекратяване на брака, се считат за прекратени.

 • При подаване на развод по взаимно съгласие е налице изискване съпрузите да се явят лично в съдебното заседание, тъй като то се използва в опит помирение на съпрузите и отделно съдът трябва да се убеди лично, че желанието обективирано в молбата до съда и на двамата, е сериозно и непоколебимо.
 • Това съгласие следва да бъде дадено лично и не по принцип не може да бъде заместено от пълномощник. Изключение от това правило е допустимо, при доказана от страната причина, която обаче съдът да прецени като извинителна.
 • Не подлежи на обжалване Решението, с което се допуска развод по взаимно съгласие.

Споразумение при развод по взаимно съгласие?

 • При развод по взаимно съгласие, освен молба, съпрузите трябва да изготвят и споразумение към нея. Споразумението, което съпрузите представят пред съда разглеждащ делото за развод по взаимно съгласие, има договорен характер. Разнородният характер на въпросите обаче, които задължително съпрузите следва да уредят в споразумението, сочи различна правна природа на отделните му части.
 • В частта относно имуществените отношения между съпрузите споразумението представлява доброволно уреждане на имуществените последици от техния развод по взаимно съгласие. Идеята е да се избегнат бъдещите възможни спорове пред съд, по повод собствеността върху придобитото през време на брака имущество.
 • В условията на свобода на договаряне, при развод по взаимно съгласие съпрузите могат да уредят всички въпроси свързани с придобитите по време на брака, в режим на съпружеска имуществена общност, вещи и имуществени права, във връзка с материалноправните последици от прекратяване на брака им.
 • Доколкото то съдържа взаимни отстъпки и уговорки, в тази му част споразумението ще е с характер на договор за спогодба по смисъла на член 365 от ЗЗД. То поражда действие от момента на влизане в сила на решението за развод по взаимно съгласие.
 • В частта относно упражняването на родителските права , личните отношения и издръжката на децата обаче, споразумението изразява правомощието на родителите като носители на родителските задължение и права сами да определят при кого от тях да живеят децата след развод, какъв е размерът на дължимата от всеки родител издръжка, кой ще упражнява родителските права, каква и формата и обема на осъществяване на личните отношения. Поради естеството на отношенията, които то урежда, тази част от споразумението не може да има характер на спогодба по см. на ЗЗД.
 • Винаги в един брачен процес, съдът следи преди всичко за интересите на децата. Той има задължението да провери, дали споразумението представено от съпрузите урежда всички предвидени в закона въпроси. Задължението на съда да го утвърди провежда висшия интерес на децата.
 • Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, законът задължава съда разглеждащ молбата за развод по взаимно съгласие, да даде срок за изправяне на недостатъците.
 • Неизпълнението на указанията има за последица отхвърляне на молбата при развод по взаимно съгласие, а при развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака – поражда задължение за съда служебно да се произнесе за вината.
 • Ето защо, опитите да се се изготвят молбата и споразумението към нея, самостоятелно и без правна помощ от бракоразводен адвокат, най-често води до отхвърляне на молбата и загуба на внесените съдебни такси и разноски.

Споразумението между съпрузитепо чл. 51 от СК, трябва да съдържа постигнато съгласие по следните въпроси:

 • при кого от двамата съпрузи да живеят децата, ако има такива
 • кой от двамата родители ще упражнява родителските права, след постановяване на развода
 • личните отношения между децата и родителя, който НЯМА да упражнява родителските права върху тях
 • размерът на издръжката на децата, която се дължи от родителя, който НЯМА да упражнява родителските права
 • кой от двамата съпрузи ще ползва семейното жилище, ако има такова
 • издръжката между съпрузите
 • фамилното име, ако някой от съпрузите го е сменил при сключване на брака
 • други въпроси, чието решение, според чл. 51 от СК, не е задължително

Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава на съпрузите-молители срок, в който недостатъците да бъдат отстранени. При неотстраняване на недостатъците в предоставения срок, съдът отхвърля искането за развод и прекратява делото с определение.

Как протича делото за развод по взаимно съгласие?

Съпрузите-молители са длъжни да се явят лично в първото по делото заседание, като при неявяване на някой от тях без уважителни причини, съдът отхвърля молбата и прекратява делото с определение.

В заседанието съпрузите още веднъж следва да заявят лично пред съда сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяването на брака. Именно това е причината, поради която личното присъствие на съпрузите в първото по делото заседание е абсолютно задължително.

Съдът одобрява споразумението по чл. 51 от СК, в случай че същото притежава всички изискуеми реквизити и не противоречи на закона.

Кога бракът е дълбоко и непоправимо разстроен?

 • Отговорът на този правен въпрос, показва житейски кога е време за развод.
 • Дълбоко е това разстройство, при което между съпрузите липсва взаимност, уважение, доверие и другарски отношения. Тогава брачната връзка съществува формално и в нея липсва съдържанието, каквото изискват законът и моралът.
 • Непоправимо е разстройството, което не може да се преодолее и да се възстановят нормални отношения между съпрузите. Казано с други думи, ако отношенията между съпрузите са достигнали такова лошо състояние, което изключва възможност то да се преодолее.
 • Важно е да се отбележи, че за съда значимо е не каква е конкретната причина, а това какво отражение е дала тя върху съпружеските отношения и дали е довела брака до дълбоко и непоправимо разстройство. За един човек даден факт или постъпка може да нещо незначително, но за друг това да дава толкова негативно отражение, че бракът става непоправимо разстроен.

Какво е развод по исков ред?

За разлика от развода по взаимно съгласие, разводът по исков ред е спорно съдебно производство, поради което мотивите за прекратяване на брака ще бъдат изследвани от съда. Това означава, че ищецът (съпругът подал исковата молба за развод) ще следва да докаже причините за дълбокото и непоправимо растройство на брака.

С исковата молба следва да се посочат всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, като например: фактическа раздяла, насилие или изневяра, както и да се представят доказателства за тях.

Заедно с исковата молба за развод съпругът-ищец може да поиска от съда да се произнесе и по въпроса за евентуалната вина на единия съпруг за влошеното състояние на брака. Доколкото при развода по исков ред се изследват причините за прекратяване на брака, вината може да бъде както на единия, така и на двамата или изобщо да липсва вина. Вината има значение в няколко насоки:

  • Разноските по делото, които ще бъдат за сметка на виновния съпруг. В случай, че вината е и на двамата съпрузи или, че изобщо липсва вина, разноските ще останат така, както са направени.
  • Издръжката, която съпрузите си дължат, ще бъде поставена в тежест на виновния съпруг.
  • Семейното жилище, което след като се вземат предвид интересите на децата и здравословното състояние на съпрузите, ще се предостави на съпруга, който няма вина за прекратяването на брака.
  • Родителските права, които отново след като се вземат предвид интересите на децата и здравословното състояние на съпрузите, ще бъдат предоставени на съпруга, който няма вина за развода.

Как протича делото при развод по исков ред?

Съпрузите трябва да се явят лично в първото по делото заседание. За разлика от развода по взаимно съгласие, при развода по исков ред единствено неявяването на ищеца (съпругът подал исковата молба за развод) без уважителни причини ще доведе до отхвърляне на молбата и прекратяване на делото.

Съдът е длъжен да напъти страните към доброволно уреждане на спора. Ако съпрузите постигнат съгласие за доброволно уреждане на спора, съдът спира делото с определение. Спирането на делото не означава негово прекратяване. Всеки от съпрузите може да поиска възобновяване на производството по делото в 6-мевсечен срок, който започва да тече от момента на спиране на делото. Ако такова искане не бъде направено, делото се прекратява, отново, с определение.

Във всеки момент на делото съпругата може да поиска спирането му, ако е бременна и до навършване на 12-мечечна възраст на детето.

По молба на всеки от съпрузите, съдът определя привременни мерки относно издржката, семейното жилище и ползването на придобитото по време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка.

При всяко положение на делото, съпрузите могат да изявят желание за сключване на споразумение, в който случай разводът по исков ред, ще премине в такъв по взаимно съгласие и ако съдът го допусне, също както при развода по взаимно съгласие, решението ще бъде окончателно и необжалваемо.

  • Всеки от съпрузите може да иска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен.
  • При развод по исков ред, се иска прекратяване на брака поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство. Страната следва да посочи в своята молба до съда, житейските факти и обстоятелства, поради които се твърди наличието на това основание.
  • Тъй като се касае за твърдения, тези факти и обстоятелства трябва са се доказват от този който ги твърди. Именно това са основанията за бракоразводния иск, причиняващи дълбокото разстройство на брака.
  • Тъй като , всеки един от тези факти представлява основание за отделен иск, е много важно да се заявят всички при подаване на молбата до съда. Ако страната пропусне да заяви някой от тях, не може да го направи по-късно и иск за развод не може да бъде уважен на това основание.

Иск за развод без съгласието на единия?

  • Бракът не може да играе роля на наказание, поради което, когато той е дълбоко и непоправимо разстроен, следва да бъде прекратен без оглед на становището на невиновния съпруг.
  • Единственото основание, поради което се прекратява бракът, е съществуването на дълбоко и непоправимо разстройство в него. То не е свързано с установяване вината на страните, нито с нейната степен.
  • Ако бракът е безполезен от гледна точка на обществото, самите съпрузи и децата, неговото изкуствено запазване е ненужно.

Какво е развод по вина на единия съпруг?

  • Брачната вина е субективното отношение на съпруга към брачните му нарушения и техния резултат – дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Вината обаче не е елемент от състава на чл. 49, ал. 1 от СК и не обуславя уважаването или отхвърлянето на иска за развод.
  • При развод по вина на един от съпрузите, съдът се произнася изрично по въпроса за вината когато страната е поискала това в своята молба до съда.
  • Искането от едната страна за произнасяне по вината, поражда правомощието на съда да преценява вината и на двете страни. Това е така, тъй като искането за произнасянето по вината не е субективно право на една от страните по спора да получи съдебно постановление само относно вината на другата страна.
  • При всяко положение на делото съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода.
  • Съдът утвърждава споразумението, след като провери дали са защитени интересите на децата. Съдът може да поиска становище от дирекция “Социално подпомагане”.

Кои са задължителните въпроси при развод?

   • Независимо дали по исков ред или при взаимно съгласие, ако от брака има непълнолетни деца, съдът преди да прекрати брака с развод, задължително обсъжда следните въпроси:
    • местоживеенето на децата;
    • упражняването на родителските права;
    • личните отношения на родители и деца;
    • издръжката на децата;
    • ползването на семейното жилище;
   • За вината, издръжката между съпрузите и фамилното име, съдът се произнася само ако е поискано от страните.
   • При развод следва да са уредени и имуществените взаимоотношения между съпрузите с разделянето на общото имущество.

Как се нарича издръжка след развод термин?

  • Разпоредбата на чл. 145, ал. 1 от българският Семеен кодекс е пределно ясна и ненуждаеща се от тълкуване – право на издръжка има невиновният за развода съпруг.
  • Следва обаче да се има предвид, че предпоставките по чл. 139 и чл. 145 СК са кумулативно предвидени, тоест първо трябва да е налице условието лицето да е нетрудоспособно и едва тогава се изследва дали е осъществена и другата предпоставка по чл. 139 СК – да не може да се издържа от имуществото си.

Има ли една молба за развод образец?

 • Независимо от вида – дали по исков ред или по взаимно съгласие, производството по развод за започва с молба.
 • Когато е по инициатива само на единия съпруг, молбата има характера на искова молба – иска се от съда да призове другия съпруг и след разглеждане на основанията, да прекрати брака.
 • При развод по взаимно съгласие, винаги следва да е приложено към молбата и споразумение между съпрузите.
 • Молбата за развод няма утвърден образец. Тя е в свободен текст и следва да изложи основанията поради които единият съпруг счита, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен.
 • При писмена молба за развод по взаимно съгласие образец отново няма, но тя следва да съдържа задължително волеизявленията и на двамата съпрузи, за сериозно непоколебимо желание за развод.

Развод 2020г. Развод по взаимно съгласие цена?

 • При един развод 2020 г., този вид правна помощ, както и при преобладаващата част от правните услуги, цената е обусловена от множество фактори като : сложност на казуса, наличие или липса на имущество в СИО за разделяне, наличие или липса на непълнолетни деца, обем на времето отделено при преговорите за постигане на съгласие, времева продължителност на съдебната фаза и т.н.
 • Страните дължат и държавна такса, която се определя в зависимост от наличието или липсата на имущество в СИО , което се разделя със утвърденото от съда споразумение.
 • Какво се случва с фамилното име след развода?

 • Съпругът може след развода да възстанови фамилното си име отпреди брака.
 • В по-стара версия на закона в миналото, за запазване фамилното име от съпруга е било необходимо съгласие на другия – даващ името си. След влизането в сила на Семейния кодекс от 2009г обаче, новата правна уредба не поставя въпроса за фамилното име, в зависимост от волята на съпруга, чието фамилно име е прието при сключването на брака.
 • Тоест, чл.53 СК следва да се тълкува така: ако съпругът, приел името на другия съпруг при сключване на брака, не заяви желание за възстановяване на предбрачното си фамилно име, той запазва брачното си фамилно име.
 • Горните изводи са част от анотираната практика на Върховен касационен съд.

 • Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

    • Консултация с бракоразводен адвокат за подаване на молба за развод по исков ред
    • Консултация с бракоразводен адвокат за СИО и брачен договор
    • Изготвяне на необходимите документи за подаване на молбата за развод при взаимно съгласие
    • Незабавно подаване на искова молба за развод по вина на един от съпрузите
    • Правна помощ и защита в преговори при развод по взаимно съгласие
    • Издръжка на дете Издръжка след развод термин
    • Консултация на law@rashkov.eu или на телефон ++359 888 30 82 82

  Горе

  Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите кратка консултация
  [contact-form-7 id=”2093″]

  Начало
  5/5 - (31 votes)