Какво е Режим на лични отношения с баба и дядо или Имат ли право бабата и дядото на лични контакти с детето? Чл. 128 от СК

 • Режим на лични отношения с баба и дядо
 • Общоизвестно е че при спор за родителски права, съдът определя режим на лични контакти за родителя, на когото не е предоставено упражняването им. Много хора си задават въпроса какво се случва в тази хипотеза с роднините от т.нар. “широко семейство” на последния? Могат ли те да потърсят защита от съда, в случай, че им се отказва достъп до детето? Чл. 128 от Семейният кодекс на Република България предоставя такова право на дядото и бабата. Текстът на разпоредбата гласи, че :
 • чл. 128 (1) Дядото и бабата могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да определи мерки за лични отношения с него, ако това е в интерес на детето. Това право има и детето.
  (2) Съдът прилага съответно чл. 59, ал. 8 и 9.
  (3) Ако родителят, на когото съдът е определил режим на лични отношения с детето, временно не е в състояние да го упражнява поради отсъствие или заболяване, този режим може да се осъществява от бабата и дядото на детето.

Правото на лични отношения с близки

 • Касае се за самостоятелно право на детето, което е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство, а именно по-възрастните родители да подпомагат своите деца при отглеждането на техните деца, т.е. на внуците. Това право е отделно от правото на лични контатки с детето на родителя, който не упражнява родителските права. Това означава, че бабата и дядото могат сами да поискат от съда да определи дни, в които да прекарват време с внучето си. В тези случаи решаващият орган следва да прецени дали контактите между детето и бабата и дядото да бъдат осъществявани съвместно с тези на родителя, при когото детето не живее или да се определи и допълнително време за самостоятелни отношения между тях.
 • Интересът на детето

 • При решаване на делата за родителски права съдът винаги изхожда от най-добрия интерес на детето. Същото важи и за производствата по чл. 128 от СК. Обичайно между баба/дядо и внуци съществува специална връзка, тъй като по принцип бабата и дядото притежават опит, знания и желание да полагат грижи за отглеждане и възпитание на внуците си, а внуците, от своя страна, ценят и се радват на тяхното добро отношение. Ето защо съдилищата в Република България трайно приемат, че участието на бабата и дядото в отглеждането и възпитаването на децата е винаги в техен интерес. Изключение от това принципно положение е допустимо единствено, когато по делото се установи, че е възможно бабата и дядото да въздействат по негативен начин върху психическото и физическото развитие на детето. Именно поради тази причина интересът на подарастващите да контактуват с баба и дядо се преценява, като се вземат предвид качествата на последните, както и влиянието, което те могат да окажат върху личността им.
 • Важно е да се посочи, че не са водещ критерий отношенията между бабата и дядото и родителите на детето. Те може да са влошени и дори конфликтни, обаче това не означава, че детето няма интерес да общува с родните си баба и дядо. Възможно е ако съдът прецени, че това е в интерес на детето, първоначално да предвиди период от време, в който личните контакти да са по-разредени и кратки по времетраене, докато детето се адаптира към промяната в начина си на живот, след което да бъда определен постоянен режим за осъществяването им.
 • Когато детето и бабата и дядото живеят в различни населени места

 • В практиката често възникват проблеми свързани с различното местопребиваване на детето, от една страна, и на бабата и дядото, от друга страна. Обикновено наличието на такава хипотеза е свързано с необходимост от пътуване, като не е изключено придвижването от една точка до друга да отнема часове време. Това сериозно затруднява осъществяването на лични контакти в делнични дни, особено ако детето е в училищна възраст, тъй като основно правило при определяне на дните и честотата на провеждането им е да не се нарушава изграденият режим на обучение и почивка на детето. В тези случаи съдът може да определи срещите да се провеждат в почивните дни от седмицата или в друг период от годината, в свободно за детето и бабата и дядото време.
 • Съдебно производство

 • За да инициирате произовдство по определяне на режим за лични контакти следва да подадете искова молба в компетентния съд. Семейният кодекс на Република България урежда специална подсъдност на делата на родителски права, които се разглеждат от районния съд по настоящия адрес на детето. След проверка на фактите и доказателствата, съдът се произнася с решение, което подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд, който упражнява въззивен контрол върху актовете на районните съдилища.
 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен касационен съд.
 • [email protected] | +359 888 30 82 82

    • Консултация с адвокат

    • Пишете ни на [email protected] или +359 888 30 82 82

  Горе

  Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

   С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


   Начало ]
   Дайте оценка 5 звезди