Родителски права

Имате спор за родителски права при развод? Иск и дело за родителски права без брак? Привременни мерки относно родителски права? 10 важни въпроса

Адвокат Росен Рашков

Какво трябва да знаем за родителските права? Присъждане на родителски права.

 • Разпоредбата на чл.127, ал.2 от СК урежда производството по започване и развиване на спор за родителски права. Когато родителите не живеят заедно, /независимо дали са сключили брак или не/, те могат чрез взаимни отстъпки да се споразумеят относно упражняването на родителските права и съпътстващите го обстоятелства. По тяхно искане постигнатото споразумение може да бъде одобрено от съда, като в този случай има силата на принудително основание по чл. 404, т.1 ГПК и подлежи на принудително изпълнение.
 • В случай, че двамата родители не постигнат съгласие по посочените въпроси, те могат да се обърнат към районния съд по местоживеенето на детето за разрешаване на спора. В решението си съдът следва да се произнесе по въпросите за местоживеенето на ненавършилите пълнолетие деца, упражняването на родителските права, личните отношения с децата и тяхната издръжка.
 • Същите въпроси, съдът разглежда служебно /при липса на споразумение между съпрузите/ , с бракоразводното решени или с решението за унищожаване на брака, както и с решението по установяване произхода на детето. Във всички изброени случаи съдът е длъжен да се ръководи преди всичко от интересите на родените от брака, ненавършили пълнолетие деца и да следи за запазването им във възможно най-голяма степен. Тоест, са равни

Колко са важни интересите на детето

 • С оглед първостепенното значение, което има защитата на интересите на децата при решаването на спор за родителски права и в останалите изброени съдебни охранителни производства, в рамките на същите служебното начало има превес над диспозитивното начало.
 • В тази връзка, правораздавателните органи имат задължение по своя инициатива да събират доказателства в подкрепа или в опровержение на обстоятелствата, които имат значение за делото, както и да допускат поисканите от страните доказателства, без ограничение във времето, стига същите да са допустими и относими.
 • Именно интересите на децата налагат както в хипотезата на постигнато между родителите и утвърдено от съда споразумение, така и при решаване на спора за родителски права от съответния районен съд, да бъдат уредени всички гореизборени въпроси в тяхната съвкупност. Жеалнието на родителите и децата относно упражняването на родителските права не обвързва съда, но задължително се обсъжда и се взима предвид при постановяване на решението.

Упражняване на родителските права

 • Носител на права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител.
 • Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак.
 • При постановяване на акта си относно родителските права, съдът следва да обсъди всички установени обстоятелства касаещи възпитателските качества на родителите, техният морален лик, грижите, които всеки от тях полага за детето и отношенита му с него, желанието и готовността им да упражняват тези права, полът и възрастта на детето, с оглед неговите нужди, привързаността му към всеки един от родителите, помощта на трети лица, социалното обкръжение, жилищно-битовите и други материални условия на живот.
 • При преценката на изброените обстоятелства съдът изгражда решението относно родителския капацитет на майката и на бащата, като изхожда не от отделните факти, а от всички посочени критерии в тяхнта съвкупност.

Лични отношения и родителски права

 • Съдебното решение, с което съдът предоставя правото на упражняване на родителските права на единия родител, не лишава другия от тези права. Той остава техен титуляр, но може да ги упражнява в ограничен обем. Поради тази причина законът предоставя на родителя, на който не са предоставени спорните права, правото на лични отношения с детето, чрез което се гарантира възможността за участие и на двамата родители в отглеждането и възпитаването на детето.
 • Осъществяването на лични контакти и с двамата родители е от изключително значение за изграждане на детето като пълноценна личност. При определяне режима на лични отношения следва да бъде отчетена нуждата от присъствието и на родителя, който не упражнява родителските права, така че да не се прекъсва особената емоционална връзка помежду им.
 • Контактите с детето трябва да бъдат достатъчно чести и ефективни, за да не чувства то липсата на грижа, сигурност и закрила и раздялата между родителите му да не препятства неговото физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Издръжка и родителски права

 • Съгласно текста на разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от СК всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия за живот, необходими за развитието на детето. Родителите имат задължени да издържат своите ненавършили пълнолетие деца, както и пълнолетните деца, които учат редовно в средно или висше учебно заведение, за предвидения срок на обучение, до навървашне на двадесетгодишна възраст, при обучение в средно училище и до двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение.
 • Родителят, който не упражнява родителските права не се освобождава от задължението за издръжка. Негово законово задължение и морална отговорност е да заплаща сума, определена в споразумението между родителите или в съдебното решение, с която да допринася за покриване на нуждите на детето.
 • Издръжката следва да покрива ежедневните жизнено важни потребности и да осигурява условия за живот, необходими за неговото развитие. Размерът й се определя съобразно възможностите на задълженото лице, като се взимат предвид, от една страна, потребностите на детето, предвид неговата възраст, образование и други обстоятелства, от значение за случая, и, от друга страна, възможностите на задълженото лице, неговите доходи, имущество и квалификация.

Съвместно упражняване на родителски права. Споделени и равни родителски права.

 • Това са случаите на равни или т.нар споделени родителски права.
 • По правило всеки от двамата родители е носител на родителските права и задължения в техния пълен обем. Законът изисква те да ги упражняват заедно, поотделно или по тяхното общо съгласие, като е важно винаги да се ръководят от интереса на детето.
 • При възникнал спор и постигнато съгласие между родителите относно отглеждането и възпитанието на децата, е допустимо те да се споразумеят да упражняват родителските права съвместно.
 • В този случай законът дава приоритет на договореното между страните относно упражняването на родителските права, изхождайки от чл. 18 от Конвенцията за правата на детето за носене на обща отговорност и от двамата родители за отглеждането и развитието на детето.
 • Не е изключена и възможността родителите да постигнат съгласие само по някои въпроси, а по други не. В тази хипотеза те ще са обвързани от споразумението в рамките на договореното, а по въпросите извън обхвата му, ще има сила решението на съда. Ако не е налице постигнато и утвърдено от съда споразумение за това, съдът не може по своя инициатива да постанови съвместно упражняване на родителските права с решението си.
 • В тези случаи упражняването на тези права ще бъде предоставено само на единия от родителите и ще бъде определен режим на лични отношения с другия.
 • Споразумение за упражняване на родителски права

 • В случай, че между родителите не са налице дълбоки и неотстраними противоречия относно въпросите по отглеждането, възпитанието и издръжката на децата им, съдът следва да им разясни, че е в интерес на децата да разрешат сами въпросите по чл. 127, ал. 1 от СК – чрез споразумение помежду им.
 • Споразумението изразява правомощието на родителите като носители на задължения и права по отношеня на децата сами да определят  при кого от тях да живеят те, какъв е размерът на дължимата от всеки родител издръжка, кой ще упражнява родителските права, каква и  формата и обема на осъществяване на личните отношения.
 • Поради естеството на отношенията, които то урежда, тази част от споразумението не може да има характер на спогодба по см. на ЗЗД. Така постигнатото споразумение се утвърждава от съда, който има задължението да провери дали са уредени всички предвидени в закона въпроси, като през цялото време следи за интересите на децата.
 • Какво значи упражняване на родителски права?

 • Важно е да се отбележи, е има съществена разлика между възлагане за упражняване на родителските права на единия родител и пълното лишаване от права
 • Упражняването на тези права от единия родител е за да може да осъществява задълженията си за грижа по отношение личността и имуществото на детето.
 • Неовластения родител също продължава да има това задължение, но в редуциран вид – отнета му е възможността да го осъществява чрез конкретни правни действия, а при това положение няма качеството на законен представител.
 • Пълното лишаване от права е съвсем различен вид и е разгледано по-долу в настоящото изложение.
 • Привременни мерки и родителски права

 • В чл.127, ал. 3 от СК е предвидена възможност до приключване на съдебния процес съдът да определи т.нар. привременни мерки, по искане на един от двамата родители. Мерките имат за цел да обезпечат интереса на детето, в периода от време, през който делото е висящо.
 • Определянето им може да бъде поискано, още с подаването на исковата молба или на по-късен етап в хода на самото дело.
 • Важно е да се знае, че на практика с привременните мерки се постига само временно решение на спора относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката.
 • Съдът може по всяко време да променя установените мерки, като не е изключена възможността в крайното си решение да разреши посочените въпроси по напълно различен начин.
 • По искането за определяне на привременни мерки съдът се произнася с определение, което не подлежи на обжалване, но може да бъде изменено от същия съд при промяна на обстоятелствата. След приключване на делото привременните мерки губят значението си и биват заменени от трайната уредба, определена с постановеното съдебно решение.
 • Ограничаване, лишаване и отказ от родителски права.

 • Семейният кодекс предивижда възможност в определени случаи да се стигне до ограничаване на родителски права на майката или бащата.
 • Ограничението се налага от районния съд, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. Ограниченията са съответни мерки в интерес на детето, отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, като е възмойно може да възложи осъществяването им и на друго лице.
 • При нужда може детето може да бъде настанено извън семейството или да бъде променено местоживеенето му.
 • Мерките се вземат и когато по обективни причини лицето не е в състояние да упражнява своите права и задължения като родител(продължително физическо или душевно заболяване или друго).
 • Съдът може да постанови и директно лишаване от родителски права в особено тежки случаи на горните случаи;
 • Отнемане на родителски права на майката или бащата се налага и когато родителят:
   • 1. Без основателна причина трайно не полага грижи за детето
 • и
  • 2. Не му дава издръжка.
 • Отказ от родителски права на практика е възможен само след съдебно произнасяне в горепосочените хипотези.
 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен касационен съд.

 • Цена на дело за родителски права

 • Цената е обусловена от множество фактори като : сложност на казуса, брой на непълнолетните деца, обем на времето отделено при преговорите за постигане на съгласие, времева продължителност на съдебната фаза, брой заседания, разпити и т.н.
 • Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

   • Консултация с бракоразводен адвокат за

   • Иск за родителски права
   • Подаване на молба за привременни мерки
   • Родителски права при развод по взаимно съгласие
   • Дело за родителски права без брак
   • Правна помощ и защита в преговори при спор за родителски права
   • Пишете ни на law@rashkov.eu или на телефон ++359 888 30 82 82

  Горе

 • Консултация

  Направете запитване

  Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

   [wpgdprc "С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт."]

   Начало
   5/5 - (24 votes)