сервитут и сервитутно право адвокат рашков

Какво означава сервитут?

  Сервитут и сервитутно право.

 • Сервитутът е вещно право на ограничена власт върху чужд имот, принадлежащо на собственика на друг недвижим имот и представляващо изгода за използване на този имот.
 • Сервитутите са неизбежни и във връзка със строителството в населени места ,с необходимостта да се търпят съоръжения за водоснабдяване , комуникации , електроснабдяване , топлозахранване , рекламна дейност и т.н.
 • Чрез сервитутите се признават и защитават стопански интереси на едно лице като се въвеждат тежести, ограничения за друго лице.

Правна уредба на сервитутите.

 • Чл. 103 от Закона за водите: „Поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ имот, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик.”
 • В законодателството липсва обща уредба на сервитута. За същността му се черпят данни както от правната теория, така и от специални разпоредби в нормативните актове, а така също и от общите принципи на вещното право. Общи разпоредби се съдържат в чл. 103 и сл. от Закона за водите (ЗВ), както и в чл. 35 и сл. от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ). В този смисъл характерна особеност на сервитутното право е, че основанията за възникването и съдържанието му винаги са определени в закона и не могат да се договорят от страните. Т.е. за да се учреди определен сервитут следва да е предвиден в някой нормативен акт. Ето и някои от най-популярните сервитути, уредени в българското право:

Право на преминаване :

 • Чл. 36 от Закона за опазване на селскостопанското имущество предвижда, че собственик или ползвател на селскостопанска земя, която няма изход на обществен път, може да поиска от кмета на района или кметството по местонахождението на имота да му разреши право на преминаване през съседните земи. Ако не може да се осъществи по договорен път кметът със заповед учредява сервитута. Когато селскостопанската земя се окаже без достъп вследствие на продажба, замяна, делба или тя е предоставена за лично ползуване, продавачът, заменителят, съделителят или предоставилият земята е длъжен да осигури достъп, без да има право на обезщетение за вредите.
 • Чл. 192 от Закона за устройство на територията предвижда право на преминаване през чужд поземлен имот, което се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите. Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината.
 • Чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката предвижда лицата, които изграждат и експлоатират енергиен обект да имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, газопроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.

Прокарване на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура :

 • Чл. 193 от Закона за устройство на територията предвижда правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти да се учредява с писмен договор между собствениците на поземлените имоти с нотариална заверка на подписите. Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на прокарване се учредява със заповед на кмета на общината.
 • Чл. 61 от Закона за горите предвижда сервитут върху поземлени имоти в горски територии да може да се учреди за изграждане и/или обслужване на:
 • надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър под 1500 мм, както и въздушни и подземни електропроводи, кабели и други довеждащи и отвеждащи проводи на техническата инфраструктура;
 • телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други линии;
 • лифтове и влекове – за срок до 30 години;
 • обхвата на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове.

Характеристика на сервитутното право.

  • Сервитутното право принадлежи не на господстващия имот , а на собственика на този имот.
  • Сервитутът се характеризира с това , че използването на чуждия имот е позволено и винаги свързано с използването на друг,господстващ имот.
  • Съдържанието на сервитутните правомощия е различно за отделните видове сервитути – право на преминаване , изграждане на временен път.
  • Сервитутът е отношение не между два имота,а правоотношение между собствениците на недвижими имоти , между собственика на господстващия , главния имот и собственика на служещия, на обременения имот.

Сервитутът създава задължения и за всяко трето лице да се въздържа от въздействие върху обременения и господстващия имот , с които се пречи на упражняването на правомощията на на носителя на сервитутното право.

Обект на сервитутно право може да бъде само недвижим имот.

Сервитутът дава право да се упражнява фактическата власт върху чужда вещ. Тя може да се изрази в :
• положителни активни действия върху служещия
имот – да се преминава,да се черпи вода ,да се
прекарат съоражения ; ( т.нар. положителни сервитути )
• или във възможността да се иска от собственика
на служещия имот да не извършва някакви действия;
( т.нар. отрицателни сервитути , които не са уредени у нас)

– Сервитутът не може да се състои в действия на собственика на служещия имот (servitus in faciende consistere nequit ) .
– Сервитутът е вещна тежест върху всяка част от служещия имот. Затова, ако служещият имот се раздели ,например при наследяване ,сервитутът остава да тежи върху целия имот , а знчи и върху всяка част от този имот ,освен ако сервитутът е учреден за точно определено място на имота ,например право на преминаване през определена пътека. В този последен случай сервитутът ще тежи само върху тази част от имота, през която преминава пътеката.

Какво е необходимо за да има сервитут?

 • Необходимо е съществуването на два имота един, който се обременява със сервитут и друг, господстващ , заради ползването на който се учредява сервитутното право.
 • Той не може да се учредява върху бъдещ имот . Необходимо е двата имота да са реално съществуващи. И двата имота трябва да принадлежат на различни лица.

Видове сервитути :

 • Личните сервитути , като плодоползването са свързани с определени лица. А поземлените сервитути с определен недвижим имот.
 • Поземленият сервитут е вещно право ,тежащо върху един недвижим имот имот,чрез което се обслужва друг недивижим имот .
  • Според начна на учредяване биват :

  • законни ( принудителни )
  • доброволни ( договорни )

Законни са сервитутите , които са установени с правна норма ( напр. чл. 36 ЗОСИ ).
Доброволни / Договорни са сервитутите , предвидени в правна норма ,но се учредяват по волята на собствениците на недвижими имоти.

  Според съдържанието могат да бъдат :

 • положителни
 • отрицателни

Начини за учредяване на сервитут :

 • 1. По силата на закона (със самия нормативен акт)
  2. Чрез сделка
  3. С административен акт
  4. По давност.Сделките, с които могат да се учредяват сервитути не са само договори – сервитут може да се учреди и със завещание или завет. Учредяването на сервитута се вписва в Имотния регистър по партидата на двата имота – обслужващ и господстващ.
 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен касационен съд. Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало
  Дайте оценка 5 звезди