Съпружеска имуществена общност или СИО. Брачен договор. Адвокат Росен Рашков

Какви са видовете имуществени отношения между съпрузите?

  СИО или Съпружеска имуществена общност. Режимите на имуществените отношения между съпрузите, съгласно чл. 18 СК са:

 • 1. законов режим на общност;
 • 2. законов режим на разделност;
 • 3. договорен режим.
 • Когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени се прилага законовият режим на общност.

Какво е законов режим на общност - СИО?

 • СИО или Съпружеска имуществена общност е имуществото, придобито по време на брака в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи.
 • Съпружеската имуществена общност като особена съсобственост има правен статут, различен от този на обикновената съсобственост. Тя е бездялова и неделима, но както и при обикновената съсобственост, съпрузите имат равни права на ползване върху общите вещи.
 • Съпружеска имуществена общност възниква върху вещи и вещни права, придобити от съпрузите по време на брака в резултат на съвместен принос, независимо от това на чие име са придобити, като съвместният принос се предполага до доказване на противното.
 • С прекратяването на брака бездяловата и неделима съпружеска имуществена общност се прекратява и се трансформира в обикновена дялова съсобственост, при равни дялове, съгласно разпоредбите на чл. 27 и чл. 28 СК.

Какво е законов режим на имуществена разделност?

 • Ако съпрузите са избрали при сключване на брака режим на имуществена разделност, правата придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание.
 • При прекратяване на брака по исков ред всеки съпруг има право да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, но само доколкото е допринесъл с труд, със средствата си, с грижа за децата, с работа в домакинството или по друг начин.

Какво е брачен договор?

 • Встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения помежду си с брачен договор.
 • Брачен договор могат да сключат само дееспособни лица.
 • Брачен договор може да бъде сключен от съпрузите и по време на брака.
 • Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните като:
 • 1. правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;
 • 2. правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;
 • 3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
 • 4. участието на страните в разходите и задълженията;
 • 5. имуществените последици при развод;
 • 6. издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
 • 7. издръжката на децата от брака;
 • 8. други имуществени отношения, ако не противоречи на разпоредби от СК.
 • Брачният договор представлява двустранна правна сделка, с която лицата, за които предстои да сключат брак или съпрузите уреждат своите имуществени права и задължения. За брачния договор са приложими всички общи правила на ЗЗД, доколкото в Семейния кодекс не е посочено друго и ако това не влиза в противоречие с принципите за уреждане на семейните отношения.
 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен касационен съд.

[email protected] | +359 888 30 82 82

   • Консултация с бракоразводен адвокат за сио при развод по исков ред
   • Консултация с бракоразводен адвокат за СИО и брачен договор
   • Изготвяне на брачен договор
   • Правна помощ и защита в при определяне на вида на сио
   • Консултация на [email protected] или на телефон ++359 888 30 82 82

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало
  Дайте оценка 5 звезди