Търговски закон

Дружество с ограничена отговорност

 

 

 1. Какво представлява дружеството с ограничена отговорност?

 

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е една от най-популярните форми за осъществяване на бизнес у нас. Определението за ООД е уредено в чл.113 от Търговския закон (ТЗ), според който: “Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.”

 

 • Капиталово търговско дружество с персонални елементи

 

Търговският закон в чл. 64, ал. 3 определя ООД като вид капиталово търговско дружество, но същото съдържа и елементи, характерни за персоналните дружества.

При персоналните търговски дружества съдружниците участват лично в търговската дейност и отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството, докато при капиталовите липсва изискване участието да бъде лично. То се осъществява посредством инвестиция, а отговорността на съдружниците е ограничена до размера на направената вноска.

 

От една страна, при ООД е налице изискването за капитал, което е характерно за капиталовите търговски дружества. Капиталът на ООД е разделен на дялове и в чл.117, ал.1 от ТЗ е регламентиран неговият законов минимум в размер от два лева. Съдружниците са длъжни да изплатят или внесат дяловата си вноска в капитала, като те отговарят за задълженияна на дружеството ограничено – само до нейния размер.

От друга страна, ООД притежава и персонален елемент, който откриваме в задължението на съдружниците да участват в управлението на дружеството и да оказват съдействие за осъществяване на неговата дейност.

 

 1. Как се учредява дружество с ограничена отговорност?

 

За да се учреди ООД, на първо място, следва да се сключи дружествен договор. В чл.114, ал.1 ТЗ е предвидено, че същият се сключва в проста писмена форма. Учредителете трябва да бъдат дееспособни лица, като това изискване, уредено в чл. 65, ал.1 от ТЗ, се отнася до всички търговски дружества. Съдружник може да бъде представляван от пълномощник при сключването на договора, но за целта е необходимо изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

 • Минималното съдържание на дружествения договор е предвидено в чл.115 от ТЗ. В него следва да са посочени фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, като фирмата трябва да съдържа означението “дружество с ограничена отговорност” или съкратено “ООД”. Българският съд приема, че фирмата на регистрираното дружество трябва да съдържа пълното означение на дружеството, да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала, като в кореспонденцията си се манифестира по този начин. Когато се рекламира като търговско дружество, то следва да се изписва в съответствие с горните изисквания на търговския закон, т.е. в рекламите и обявите ще се манифестира с наименованието, с което се е регистрирало.

 

 • Дружественият договор трябва да съдържа също срока, за който е сключен, предмета на дейност на ООД, както и името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците.

 

В договора задължително се посочва размера на капитала, както и размера на дяловете, с които съдружникът участва в него. Изискването да е внесен установеният в закона минимум от капитала (два лева) е условие за регистрация на дружеството. В случай, че дружеството се регистрира с капитал, по-висок от минимума, трябва да е внесен най-малко 70% от капитала. Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в дружествения договор се определят сроковете и условията за внасянето му, като срокът за довнасяне не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството. Дружественият договор следва да съдържа и управлението и начина на представителство, предимствата на съдружниците, ако такива са уговорени, както и други права и задължения, които съдружниците биха искали да предвидят.

 

Както всички търговски дружества, за да възникне, ООД трябва да се впише в търговския регистър. За целта е необходимо да бъде представен валидно сключения дружествен договор, да е назначен управител или управители на дружеството, както и да е внесен установеният в закона минимум от капитала (или най-малко 70% от него). Дружеството с ограничена отговорност възниква от момента на вписването, т.е. последното има конститутивен характер.

 

 1. Как се управлява дружество с ограничена отговорност?

 

Както вече споменахме, ООД е капиталово търговско дружество. Тези дружества се управляват от обособени органи, като при дружеството с ограничена отговорност това са задължителните общо събрание и управител (управители) и факулативният контрольол (контрольори).

 

 • Общо събрание на съдружниците

 

Общото събрание (ОС)  е върховният орган на дружестото и се състои от всички съдружници. Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговия дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго. ОС притежава компетентност по въпроси, които са от изключителна важност за ООД. В чл. 137 от Търговския закон са изброени решенията, които ОС приема, като част от тях включват изменение и допълнение на дружествения договор, приемане и изключване на съдружник, приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалба, намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, откриване и закриване на клонове, участие в други дружества и др. Актовете на ОС имат характер на седлки-решения и се вземат с мнозинство, което е уредено в чл.137, ал.3 от ТЗ. По изключение, могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Това се прави с

писмена покана, която всеки съдружник следва да получи най-малко седем дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата трябва да бъде посочен дневният ред.

 

 • Управител (управители)

 

Съгласно чл.141 от ТЗ, управителят е лицето, което организира и ръководи дружеството и го представлява пред трети лица. Той осъществява тази дейност в съответствие със закона и решенията на общото събрание.  При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

 

Управителят на ООД е винаги физическо лице. Съгласно чл. 141, ал. 3 от ТЗ, в търговския регистър се вписва името, а не „наименованието”, или “фирмата”, с които се индивидуализират по принцип юридическите лица. В същата законова разпоредба е предвидено, че управителят представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа. Ако законодателят беше предвидил възможността управител да бъде и юридическо лице, то той би регламентирал хипотезата за подписа на физическото лице, което представлява юридическото лице-управител.

Управителят се избира с решение на общото събрание, за което се съставя протокол, с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Правоотношенията между ООД и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключван в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците. По отношение на този договор се прилагат правилата на договора за поръчка по ЗЗД.

 

 • Контрольор (контрольори)

 

В чл. 144, ал.1 на Търговския закон е предвидена възможността за съдружниците да изберат контрольор (контрольори) на дружеството. Това е само възможност, тъй като този орган е факултативен, а не задължителен за ООД. Контрольорът е длъжен да следи за спазването на дружествения договор, за опазването на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание.

 1. Какви са правата на съдружниците в ООД?

 

 • Неимуществени права

 

Неимуществено право е правото на глас, както и правото на участие в общото събрание. Тези права могат да бъдат упражнявани както лично, така и чрез представител. По принцип всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговия дял в капитала, но договорът може да предвиди и друго разпределение на гласовете.

Правото да се свика общо събрание също е неимуществено право. Ако разполагат с дялове, надвишаващи 1/10 от капитала, съдружниците могат да поискат писмено от управителя да свика общо събрание. Ако управителят не свика общото събрание в друседмичен срок, съдружниците могат да го направят самостоятелно. Друго неимуществено право, с което разполагат съдружниците в ООД, е да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела. Това право включва в съдържанието си правото на достъп до дружествените книжа, съхранявани в офиса на дружеството, и на информация по въпросите, свързани с дейността на ООД.

Съдружниците разполагат и с неимущественото право да предявят иск за прекратяване на дружеството. Съгласно чл.155, ал.1, т.1, ако съдружниците разполагат с дялове, надвишаващи ⅕ от капитала, и важни причини налагат това, те могат да сезират окръжния съд по седалището на дружеството с иск последното да бъде прекратено.

 

 • Имуществени права

 

Разпоредбата на чл.133, ал.1 от ТЗ урежда правото на съдружниците да получават част от печалбата, съразмерно на техните дялове, ако не е предвидено друго в дружествения договор. Това е т.нар. право на дивидент. В случай на прекратяване на дружеството, съдружниците имат право на ликвидационен дял, който също е съразмерен на стойността на техните дялове.

 

 1. Какви са задълженията на съдружниците в ООД?

 

 • Неимуществени задължения

 

Неимуществените задължения на съдружниците включват задължението да участват в управлението на дружеството, да оказват съдействие за осъществяването на неговата дейност, както и да изпълняват решенията на общото събрание. При неизпълнение на последните две, търговският закон дори предвижда възможност съдружник да бъде изключен.

 

 • Имуществени задължения

 

От капиталовият характер на ООД произлиза задължението на съдружниците да направят парична или непарична вноска, с която да изплатят своя дял от капитала. Неизпълнението на задължението за вноска също е основание съдружник да бъде изключен, като в този случай той губи правото си върху направените вноски. С решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят и допълнителни парични вноски, които са съразмерни на дяловете от капитала, ако не е предвидено друго.

 • Библиография: “Търговско право – книга първа”, проф. д-р. Поля Голева; Лекционен курс по Търговско право – обща част, проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев

[email protected] | +359 888 30 82 82

     • Консултация с адвокат

     • Правна помощ и защита при задържане под стража
     • Пишете ни на [email protected] или +359 888 30 82 82

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало ]

  Дайте оценка 5 звезди