Издръжка

Минимална издръжка за дете 2023 г. Максимална издръжка на дете 2023 г. Иск за издръжка на непълнолетно дете без брак и за минал период. Дело за издръжка на дете ако бащата е в чужбина. Какво да правим при неплащане на детска издръжка за минало време. Безплатна помощ от адвокат по дело за издръжка на дете.

Съдържание

Какво трябва да знаем за издръжката?

 • Право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.
 • Дефинитивно този който има право на издръжка, може да я търси в следния ред от:
  • 1. деца и съпруг;

 

  • 2. родители;

 

  • 3. бивш съпруг;

 

  • 4. внуци и правнуци;

 

  • 5. братя и сестри;

 

  6. дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.
 • Ако лицата от предходен ред нямат възможност да дават издръжка, дължат издръжка лицата от следващия ред.
 • Следва да се посочат най-често срещаните в практиката видовете издръжка.

Кой има право на издръжка при развод?

  Издръжките след развод най-често са два вида:
 • на дете
 • на бившия съпруг
 • За втория вид обаче, разпоредбата на чл. 145, ал. 1 от българският Семеен кодекс е пределно ясна и ненуждаеща се от тълкуване – право на издръжка има невиновният за развода съпруг.
 • Следва обаче да се има предвид, че предпоставките по чл. 139 и чл. 145 СК са кумулативно предвидени, тоест първо трябва да е налице условието лицето да е нетрудоспособно и едва тогава се изследва дали е осъществена и другата предпоставка по чл. 139 СК – да не може да се издържа от имуществото си.
 • Детската издръжка е един от задължителните въпроси които обсъжда съда, когато разглежда дело за развод , независимо дали по взаимно съгласие или исков ред.

Възникване и срок на правото на детска издръжка?

 • Правото на детска издръжка възниква още при раждането и продължава до настъпване на законова причина изменението и. След навършване на пълнолетие (18г.), също съществува задължение , но то не е абсолютно и е обусловено от много фактори.
 • Какво да правим при неплащане на издръжка?

 • Основно случаите са два. Когато има неплащане на присъдена издръжка и когато никога не е търсена.
  • Когато издъжка не е търсена и плащана никога, следва незабавно да потърсите адвокатска помощ за завеждане на иск.
  • Ако вече имате неплащане на издръжка, която вече е присъдена от съда, след дело за издръжка – потърсете адвокат, за да предприемете действия по принудително събиране.
 • Има ли нужда от покана за плащане?

 • НЕ. Задължението за родител да издържа детето си и да полага грижи за него, възниква по силата на закона, от момента в който детето е родено. Задължението съществува без значение дали е отправена покана за изпълнение, нито дали са предприети принудителни мерки за събиране на дължимото. Зaдължението е абсолютно, докато детето навърши пълнолетие.
 • Кой е титуляр на правото?

 • Титуляр на правото е детето. Потребностите му са ежедневни и жизненоважни, поради което спорният въпрос с упражняването на родителските права не може да бъде обуславящ и да рефлектира върху правото му на издръжка от родителя, под формата на парична сума или в натура.
 • Какво трябва да знаем за правото на издръжка на непълнолетно дете?

 • Родителят има законово задължение и морална отговорност, да участва в издържането на детето и полагането на грижи за него.
 • Макар след навършване на 16-годишна възраст поначало децата да могат да работят, родителите са длъжни да осигуряват издръжка на децата си до навършване на пълнолетие(18г.). Тази особеност на задължението на родител да издържа детето си,  произтича от основното им задължение да ги подготвят за общественополезна дейност и да полагат грижи за тях.
 • Иск за издръжка на непълнолетно дете се предявява от родителя, който полага непосредствените грижи за отглеждането и възпитанието му, когато то е малолетно (под 14г.) като негов законен представител. Когато детето е навършило 14г, но не е навършило 18г, родителят дава само съгласие, а детето лично предявява иск за издръжка срещу другия родител.
 • Има ли задължение за издръжка на дете при безработен родител?

  • Не е освободен от задължение да издръжа децата си този, които е трудоспособен и неоправдано не работи. Възможностите му се определят съобразно с квалификацията им и с другите обстоятелства, които са от значение за случая. При възражение, че за него е налице обективна невъзможност да осигурява издръжане на детето, родителят който го твърди, е длъжен да установи причините извън неговата воля.

  Как е уреден въпросът с издръжка на дете ако бащата е в чужбина?

  • Когато е налице казус с издръжка на дете ако бащата е в чужбина, следва да се има предвид, че с приемането на Конвенцията за международно събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството –Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г.и на Протокола за приложимото право към задълженията за издръжка Хагският протокол от 2007 г. С Решение на Съвета от 2011 г., Конвенцията е подписана от името на Европейския съюз.
  • Относими са Регламент №2201/03 г. ЕО(ЕС) и РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 4/2009 НА СЪВЕТА по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Като най-често и българският съд е компетентен да гледа и спорове за издръжката на непълнолетните деца, както и за упражняване на родителските права дори и след прекратяване на производството по брачния иск, с който тези искове са били съединени.
  • Взискател на издръжка следва да може да получи лесно в една държава-членка решение, което автоматично ще бъде изпълняемо в друга държава-членка, без никакви други формалности.
   В едно производство за определяне на детска издръжка и на подходящи мерки за упражняване на родителските права всякога водещ е интересът на непълнолетните деца, обстоятелство за което съдът следи и служебно.

  Как стои въпросът с издръжане на пълнолетно дете? Има ли задължение да се издръжа студент?

  • Родителите са длъжни да издържат пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на 20-годишна възраст при обучение в средно и на 25-годишна възраст при обучение във висше учебно заведение(издръжане на студент), и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.
  • Задължението за издържане на пълнолетно дете не е абсолютно, поради което не може да се иска присъждането и във всички случаи, нито във високи размери, без да се съблюдават материалните и икономически условия на живот към момента, както  и  възможностите на родителите.

  Има максимален размер на детската издръжка за 2023г. ?

  • Няма законово предвиден праг за максимална издръжка. Когато е  дължима такава, преценката за възможностите е обусловена от доходите на лицата които я дължат, имотно състояние, квалификация и др., които следва да са винаги конкретни и обективни.
  • Ако с издръжката се осигуряват по-добри условия на издържаното дете, близки до тези ако родителите не живееха отделно, един по-висок паричен размер определено би бил оправдан и категорично не значи, че това би насочило използването й за цели неприсъщи на предназначението й. Издръжката следва да не е в нисък размер, за да не пречи за правилното и хармонично изграждане на издържаното дете и за подготвянето му за пълноценна изява в обществото.

  Как стои въпросът ако родителите нямат сключен брак?

  • Задължението и на двамата родители да издържат непълнолетните си деца е абсолютно и не е обусловено от наличието или липсата на брак помежду им.
  • Задължение да издръжат децата си имат и двамата родители, като следва да е съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид грижите на родителя, при когото се отглежда детето.

  Има ли минимален размер за издръжка на дете? Каква е минималната издръжка за дете през 2023г.?

  Законодателно е определен размер за минимална издръжка 2023г. – тя не може да бъде под 1/4 от размера на минималната работна заплата за страната.

  • минимална  издръжка за дете
  • минималната сума за  издръжка на дете през   2023 г. се равнява на 195 лв
  • минималната издръжка на дете за 2022 г. е била 177,5 лв месечно 
  • минималната издръжка на дете за 2021 г. е била 162,5 лв месечно

  Каква е максималната издръжка на дете за минал период?

  • Издръжка за минало време може да се търси най-много една година назад, считано от датата на завеждане на иска. Това законодателно решение може да не е най-прецизното, но с оглед на защитата интересите на всяка от страните, при дело за издръжка за минал период, е налично това ограничение.
  • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен касационен съд.

  Безплатна правна помощ и защита по дело за издръжка на дете?

  • Адвокатското дружество обезпечава БЕЗПЛАТНО правна помощ и защита по дело за издръжка на дете.

  Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

   • Консултация със семеен адвокат по всички въпроси свързани с издръжката на дете
   • Дистанционна обработка на документи за подаване на иск
   • Консултация на law@rashkov.eu  или на телефон +359 888 30 82 82

  Горе  

   

 •  Видео от Адвокаст – с епизод за детската издръжка
 • Консултация

  Направете запитване

  Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите кратка консултация

   Начало
   5/5 - (69 votes)

   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/rashkove/public_html/wp-content/plugins/conversion-goals-tracking-for-amp/conversion-goals-tracking-for-amp.php on line 114