Наказателно постановление

Какво е наказателно постановление ᐉ Каква е връзката между Акт и Наказателно Постановление ᐉ Имуществена санкция на юридическо лице ᐉ Обжалване на Глоба и Наказателно Постановление.

Съдържание

Как се обжалва наказателно постановление? Обжалва ли се акт?

 • С акта за установяване на административно нарушение или – АУАН, се слага началото на производството, като се установява твърдяно от актосъставителя нарушение. С него само се констатира, а не се налага глоба. Тя се определя с последващото наказателно постановление, което подлежи на съдебен контрол – обжалване.
 • Ако имате съставен АУАН и сте пропуснали да впишете възражение в него, разполагате с право на обжалване на наказателно постановление .
 • Обжалването нa актa е факултативно, тоест не е задължително и не се отразява на правото на съдебно обжалване на последващото наказателното постановление. АУАН се обжалва по административен ред – пред наказващия орган, които следва да издаде наказателното постановление.(чл. 42 ЗАНН). Най-често е достатъчно да сте вписали само “Възразявам” в акта.
 • В 3-дневен срок от подписването, можете на упражните допълнително “обжалване” на АУАН, чрез писмено възражение до административнонаказаващия орган. Подробните писмени възражения обаче, често се ползват от органа за да опита да поправи пропуски и грешки, допуснати при съставяенто на акта, като опита да не ги пренеся в наказателното постановление. Това разбира се, не винаги е възможно и затова е важно, дори в тази фаза да потърсите компетентентен съвет.
 • Имайте предвид, че съставителят на АУАН ще бъде разпитан в съдебната фаза, за обстоятелствата около съставяенто на акта за установяване на административно нарушение. Дори да сте пропуснали този срок за възражения пред органа, това не е фатално.
 • Важното е, да не пропуснете срока за обжалване на последващото наказателно постановление. Той е 14-дневен от момента на връчването. (преди изменението в сила от 23.12.2021 г. –  7-дневен)

Какво е важно да знаете при обжалване на наказателно постановление ?

 • Абсолютно задължително е в акта и в наказателното постановление, административното нарушение, което е вменено във вина на нарушителя (респ. за което е ангажирана обективна отговорност при юридическите лица и ЕТ) да бъде описано разбираемо, прецизно и точно за какво той е наказан.
  АУАН и Наказателното постановление трябва да съдържат описани всички признаци (обективни и субективни) на посочената като нарушена разпоредба от съответния нормативен акт. Тоест, трябва да са изписани коректно всички нарушени разпоредби. Изключение от този ред в административното наказване, е въведен с института на Електронния фиш където констативната част се установява с автоматизирани технически средства или системи – АТСС, а санкционната част се налага с него, които обаче е неотносим към това изложение.
 • Например при акт за маска, както и всички съставени по на чл. 63 от Закона за здравето, ключов момент е, че нормата е бланкетна диспозиция – в нея няма конкретни норми за поведение, а те има препращане към съответен акт с които е наложена “мярката” – съответна Заповед. Тя трябва да е описана точно, както и конкретната точка или разпоредба от нея.

Какво е глобата?

 • Глобата е санкция , която се налага на физическо лице , за извършено административно нарушение на разпоредба по даден законов или подзаконов нормативен акт. Глоба се налага от административнонаказващия орган(АНО) с различни санкционни актове, най-често наказателно постановление или електронен фиш. Глобата е вид административно наказание.

Какво е имуществена санкция на юридическо лице?

На юридическите лица и ЕТ се налага ИСимуществена санкция за неизпълнение на техни задължения към държавата или общината при осъществяване дейност. Това обаче следва само ако е изрично предвидено в закон, указ, постановление на МС или наредба на общинския съвет.
ИС е отделен правен институт, който реализира обективна, безвиновна отговорност на юридическите лица и едноличните търговци.

Какво е наказателно постановление?

 • Наказателното постановление е санкционен акт на административнонаказващ орган(АНО), с който се налага наказание на физическо или юридическо лице, за извършено административно нарушение на разпоредба по даден законов или подзаконов нормативен акт.
 • То винаги се предхожда от съставяне на АУАН
  Чрез съставения ауан се сезира комтентеният АНО с конкретен административно-наказателен спор и се иска да се произнесе по него, като се твърди, че е налице извършено административно нарушение от определен вид.
 • Налаганата с наказателно постановление санкция за физически лица обикновено е глоба, а за юридически лица се реализира обективната отговорност по чл. 83 ЗАНН – с имуществени санкции.
 • Органите издаващи наказателни постановлния, са много на брой и няма как да бъдат изброени изчерпателно.
  Много срещани в практиката, са например : наказателно постановление от нап ; наказателно постановление от кат( наказателно постановление за алкохол, наказателно постановление за превишена скорост или други нарушения по ЗдвП); наказателно постановление от мвр ; наказателно постановление от инспекция по труда ; наказателно постановление от кзп ; наказателно постановление от кфн ; наказателно постановление от крс и много други.
 • Постановления за глоба, издадени във връзка с АУАН – акт за маска се издава от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община – чл. 209а(4) от Закона за здравето.

Кога влиза в сила наказателно постановление?

 • Наказателното постановление влиза в сила когато изтекат сроковете за обжалването му или наказателното постановление е обжалвано, но е потвърдено от съда.

Пред кого се обжалва наказателното постановление?

 • Обжалването е пред съответния Районен съд по местоизвършване или довършване на нарушението. Когато касае нарушения извършени в чужбина, компетентен да разгледа жалбата срещу наказателното постановление е Софийски районен съд.

Какъв е срокът за обжалване?

 • НП се обжалва в 7-дневен срок, който започва да тече от връчването му на наказаното лице.

Има ли срок за издаване на наказателните постановления?

 • Има 6-месечен, преклузивен срок за издаване на наказателно постановление, които тече от съставянето на акта. Това означава, че ако това не е сторено, административнонаказателното производство следва да се прекрати. В практиката обаче, често се случва да има издадено, но невръчено наказателно постановление. Не трябва да се бъркат понятията невръчено наказателно постановление и неиздадено наказателно постановление.

Връчване на неполучено наказателно постановление?

 • Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя.
  ВАЖНО!!! Съществува законова възможност да бъде извършено на практика фингирано връчване, тоест да се счете за връчено едно неполучено наказателно постановление, без реално да е извършено такова действие. Ако наказваното лице не се намери на посочения от него адрес и новият му адрес е неизвестен, неполученото наказателно постановление се счита за връчено от деня на отбелязването, като наказващият орган отбелязва това върху него.

Как се прави проверка за наказателно постановление от КАТ?

МВР – КАТ са предоставили възможност за Проверка за Наказателни постановления

Научавате за глобата от ЧСИ / Публичен изпънител на НАП?

 

 • При описаното по-горе фингирано връчване, често се случва наказваното лице да научава за неполученото наказателно постановление едва когато то вече е влязло в сила и глобата е подадена към ЧСИ или публичен изпълнител за принудително събиране.
 • Ето защо, е важно в тези случаи незабавно да потърсите адвокатска помощ и защита, за ответни действия. Защитата е възможна дори и на тази изключително късна фаза, включително при няколко наказателни постановления.

 

Има ли давност глобата наложена с наказателно постановление?

 

 • В наказателноправната доктрина съществуват два вида давност, която се прилага и при наказателните постановления. Давност за реализиране на отговорността(преследвателска) и давност за изпълнение на наказанието(изпълнителска).
 • Давностен срок за влязло в сила наказателно постановление има и той е 2 години когато наказаният е физическо лице. Изпълнителска давност тече от момента в който постановлението е влязло в сила. Възможно е тя да е прекъсната от действия по принудитлено изпъление, като в този случай има т.нар абсолютна давност и тя е 1/2 над относнителната или 3 години.
 • При преследвателска давност (невлязло в сила НП), тези срокове са съответно 3 и 4,5 години. Тоест при невръчено наказателно постановление, максималният срок е 4,5г, ако са извършвани действия по връчването.
 • Понякога срещу едно лице има издадени няколко наказателни постановления, за които то дори не знае защото не са връчени. Отново е изключително важно незабавно да потърсите адвокатска помощ за да се пресметнат и прецени откога текат сроковете.

 

Подали сте ваша жалба срещу постановлението в срок и имате насрочено дело?

 

 • Потърсете квалифицирана помощ. Дори и бланкетно мотивирана жалба(просто “възразявам” или “обжалвам наказателното постановление”) е достатъчно за да спре влизането в сила на наказателното постановление.
 • За да има голяма вероятност за отмяна обаче, е необходимо в заседанието да участва експертен адвокат, който ще може да осигури адекватна защита при разпитите и пледоарията. Той ще допълни жалбата още преди да е започнало съдебното следствие.
 • При издаване на наказателното постановление, органът по наказване нерядко допуска много грешки, които представляват процесуални нарушения, но са невидими за неспециалист. Тези нарушения водят до отмяната му (съответно до отмяна на глобата). Ето защо, независимо от етапа на производството или извършените действия е важно да потърсите адвокатска помощ и защита срещу наказателното постановление.

 

Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

Горе  

Консултация

Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  Начало  

  4/5 - (68 votes)

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/rashkove/public_html/wp-content/plugins/conversion-goals-tracking-for-amp/conversion-goals-tracking-for-amp.php on line 114