Пам

Имате наложена Принудителна административна мярка? Как се обжалва ПАМ? МПС е принудително преместено с паяк? Отнели са ви СУМПС? Отнели са регистрационните табели на МПС?

 

ПАМ | Обжалване на ПАМ или Принудителна административна мярка

Какво е ПАМ?

 • ПAM или Принудителната административна мярка, представлява форма на държавна принуда, която има за цел да предотврати и преустанови административно нарушение, както и да предотврати и преустанови вредните последици от него. С пам не може да се налага санкция санкция, тя не може да бъде ползвана за наказание, тя има за цел да обезпечи някаква нужда на органа, който я налага в защита на обществен интерес.
 • Принудителната административна мярка за всеки конкретен случай трябва да е определена в такъв вид и обем, че да не ограничава правата на субектите в степен, надхвърляща преследваната от закона цел.
 • Заповедта за прилагане на принудителна административна мярка(ЗППАМ) е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК и като такъв следва да отговаря на изискванията, визирани в чл. 146 АПК, включително съответствие с визираните в чл. 22 ЗАНН цели на налагане на ПАМ.
 • Целите на закона се постигат чрез спазване на основните принципи, общите и специални правни норми за поведение, поради което е необходимо пълно и всестранно обсъждане на фактите за всеки конкретен случай, тъй като само по този начин може да се установи дали издаденият административен акт преследва законна цел, дали намесата в правата и свободите на засегнатите лица е пропорционална на преследваната цел и дали е спазен справедлив баланс между обществения интерес и интереса на индивида.
 • Дефинитивно ЗППАМ следва да обезпечава изпълнение на конкретно задължение или някаква нужда на органа постановил налагането и.

Кога може да се прилага ПАМ?

 • ПАМ се налагат в случаите на констатирани административни нарушения като допълнителна мярка. Тя не може да бъде налагана самостоятелно без да е налице констатирано административно нарушение. Според правната доктрина, административното нарушение се счита за установено едва със съставяне на АУАН.

Тоест, ПАМ се предхожда от съставяне на АУАН – акт за установяване на административно нарушение. последван от издаването на Наказателно Постановление
Чрез съставения ауан се сезира комтентеният АНО с конкретен административно-наказателен спор и се иска да се произнесе по него, като се твърди, че е налице извършено административно нарушение от определен вид.

 • Абсолютно задължително е и в АУАН и в пам, административното нарушение, което е вменено във вина на нарушителя да бъде описано разбираемо, прецизно и точно в какво се състои неговото нарушение.
 • Пам и АУАН трябва да съдържат описани всички признаци (обективни и субективни) на посочената като нарушена разпоредба от съответния нормативен акт.
 • Доказателствената тежест по обезпечаване на пам с доказателства е изцяло на органа който я налага.

Какви видове ПАМ или принудителни административни мерки има?

 • Пам могат да бъдат изключително много видове, в зависимост от нормативната уредба която е приложима, но най-често срещани в практиката са тези налагани от служителите на КАТ и ЦГМ.

  поставяне на скоба на МПС

  временно отнемане на свидетелство за управление на МПС

   • (СУМПС)

  спиране от движение на МПС

   • (сваляне на регистрационните табели)

  отнемане на разрешително

  принудително преместване на МПС / вдигане с паяк на МПС

Как се прилага ПАМ?

 • Общото между всички тези ограничения е, че представляват принудителни административни мерки.
  По правило, прилагане на ПАМ става с издаването на писмена Заповед, която се издава от контролен орган.
 • Изключение от това правило прави поставянето на скоба, при което заповед не се издава. Вместо това, служители на “Център за градска мобилност” поставят, най-често под чистачките на втомобила, писмено съобщение, в което се сочи, че сте паркирали без да платите такса за почасово платено паркиране в зона.
 • Също както наказателното постановление и електронния фиш, заповедта за принудителна административна мярка, включително поставянето на скоба, подлежи на обжалване пред съд.
 • Кога влиза в сила ПАМ?

  Пам или принудителна административна мярка
  влиза в сила когато изтекат сроковете за обжалването му или пам е обжалвано, но е потвърдено от съда.

  Пред кого се обжалва ПАМ?

  Пам се обжалва пред съответния административен съд по местоживеене на жалбоподателя.

  Какъв е срокът за обжалване на ПАМ?

 • Пам (включително оставянето на скоба) може да се обжалва в 14-дневен срок, който започва да тече от връчването му на наказаното лице.
 • При обжалване на ПАМ по ЗДвП. следва да се отбележи, че това е съвсем отделно производство от това за налагане на наказание по ЗАНН. Двете произвдства са пред различен съд и по различен ред.
 • Има ли срок за издаване на ПАМ?

 • Срокът за издаване на пам, е инструктивен за административния орган и с изтичането му не се преклудира възможността за издаване. Това става по преценка на органа, който иска обезпечение. Това означава, че ако това не е сторено в момента на констатиране на административното нарушение, може пам да бъде издадена по-късно. Много често обаче, се случва да има издадена, но за нея не е съобщено на лицето или “невръчена пам”.
 • В чл. 61 от АПК е посочен срокът за съобщаване на административния акт, който също е инструктивен и нарушаването му не води нито до накърняване правата на жалбоподателя, нито до незаконосъобразност на пам. В АПК няма ограничения относно времето, в което административният акт може да бъде връчен на адресата.
 • Връчване при ПАМ?

 • Съгласно чл. 61 от АПК, задължително е административният акт да се съобщи, а не да се връчи на адресатите и заинтересованите страни. Разпоредбата на чл. 61, ал. 2 АПК изисква съобщаване на акта, запознаване със съдържанието му, но не и задължително връчване на акта. Ако обаче пам не е бил съобщена, срокът за жалба започва да тече от момента на съобщаването, когато и да е това.
 • Съществува законова възможност да бъде извършено на практика фингирано съобщаване без връчване на съобщението, тоест може да се счете за съобщена една пам, ако лицето чиито адресат е тя, не иска да получи съобщението. Или ако адресатът на акта не е бил намерен на адреса, на който живее, и съобщенията до него и административния акт (заповедта) са били залепени на входната врата на жилището му, качени са на сайта на общината и на таблото за обяви, е изпълнен законоустановения ред по чл. 61, ал. 3 АПК.
 • Разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от АПК дава възможност съобщението на акта да се извърши устно, а също и чрез електронна поща и по факса, като не поставя условие актът да се връчи на лице с представителна власт.
 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на
  Върховен административен съд.

 • Научавате за наложен ПАМ от контролните органи, без да ви е връчен?

 • Има ситуации, в които лицето научава много по-късно за пам с която е с допуснато по силата на закона или от органа предварително изпъление.
 • Много е важно в тези случаи незабавно да потърсите адвокатска помощ и защита, за ответни действия. Защитата е възможна дори и на тази изключително късна фаза.
 • Има ли давност една ПАМ?

 • За пам не е предвидена давност, но тъй като целта на пам е да обезпечи някаква нужда, когато тази нужда отпадне, принудителната административна мярка става безпредметна.
 • Отново е изключително важно незабавно да потърсите адвокатска помощ за да се пресметнат и прецени откога текат сроковете.
 • Подали сте ваша жалба срещу ПАМ в срок и имате насрочено дело?

 • Отново е изключително важно незабавно да потърсите адвокатска помощ. Бланкетно мотивирана жалба (просто “възразявам” или “обжалвам пам”) не е достатъчно, за да спре влизането в сила на ПАМ. За да има голяма вероятност за отмяна, е необходимо в заседанието да участва експертен адвокат, който ще може да осигури адекватна защита при разпитите и пледоарията. Той ще допълни жалбата още преди да е започнало съдебното следствие. Много често в ПАМ органът по наказване допуска много грешки, които представляват процесуални нарушения, но са невидими за неспециалист. Много често тези нарушения водят до отмяната на ПАМ. Ето защо, независимо от етапа на производството или извършените действия е важно да потърсите адвокатска помощ и защита срещу ПАМ.
 • Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

    • Какво е ПАМ
    • Какви са видовете ПАМ
    • Консултация с адвокат кога влиза в сила ПАМ
    • Пред кого се обжалва пам
    • Какъв е срокът за жалба
    • Връчване на неполучена ПАМ
    • Подали сте ваша жалба срещу ПАМ в срок и имате насрочено дело?
    • Има ли давност една ПАМ
    • Дистанционна обработка на необходимите документи за жалба срещу ПАМ
    • Консултация на law@rashkov.eu или на телефон +359 888 30 82 82

  Горе

  Консултация

  Направете запитване

  Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите кратка консултация

   Начало

   5/5 - (44 votes)

   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/rashkove/public_html/wp-content/plugins/conversion-goals-tracking-for-amp/conversion-goals-tracking-for-amp.php on line 114