Категория: Наказателен кодекс

Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Хулиганство по чл 325 нк и убдх

Прилики и разлики между престъплението хулиганство по чл. 325 НК и т.нар. „дребно хулиганство“ по УБДХ Хулиганство по чл 325 нк и УБДХ. Престъплението по чл. 325 от Наказателния кодекс (НК) и института на т.нар. „дребно хулиганство“ по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) имат редица сходства и лесно могат да бъдат пропуснати разликите […]

Read More

Помагачество

Помагачество Какво е помагачество? Помагачество е форма на съучастие при задружната престъпна дейност. Кой може да бъде помагач? Помагач може да бъде всеки. Помагачът съдейства на едно лице, което вече е взело решение да извърши престъпление. Тази улесняваща дейност на помагача може да е чрез действие, може и чрез бездействие. Напрактика помагачът обслужва чужда престъпна […]

Read More
член 78а НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание адвокат рашков

член 78а НК – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Член 78а НК  – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание Предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по член 78а НК В разпоредбата на чл. 78а НК се предвижда, че когато да налице предпоставките от ал. 1, а именно „Пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда […]

Read More

Измама

  Измама   Измамата е едно от престъпленията против собствеността, регламентирани в глава V на Наказателния кодекс. Правото на собственост е закрепено в Конституцията. Съгласно чл. 17 КРБ, то е гарантирано и защитено от закона. Иманентна част от правото на собственост (наред с владението и ползването) е правомощието на разпореждане с имуществото. Конституцията също така […]

Read More

Изнудване

Изнудване Българския Наказателен кодекс предвижда два състава на изнудване – по чл. 213а и по чл. 214. Изнудването е престъпление против собствеността. И двата състава засягат отношенията, свързани с нормалното и свободно формиране на воля у лицата, както и с отношенията, гарантиращи нормалното упражняване правото на собственост. Класическия състав за изнудване по българското наказателно право […]

Read More
документни престъпления адвокат рашков

Документни престъпления

Документни престъпления Уредбата за документни престъпления е обособена в Глава девета от Наказателния кодекс в разпоредбите на чл. 308-319 НК .   Обща характеристика Българските съдилища определят като документни престъпления, деянията накърняващи реда и правната сигурност на документирането, подриващи общественоправната функция, която се възлага на документа, затрудняващи дейността на държавните и обществени органи и организации, […]

Read More
вещно укривателство адвокат рашков

Вещно укривателство

Вещно укривателство Вещното укривателство е едно от престъпленията против собствеността по Глава пета от Наказателния кодекс. То засяга отношенията, свързани с установяване и разкриване на вече извършено друго престъпление. Разпоредбата на чл. 215 НК гласи: „Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага укрие, придобие или спомогне да бъдат отчуждени […]

Read More

множество престъпления

Начало

Read More

довършено престъпление

Начало

Read More

усложнена престъпна дейност

Начало

Read More

непредпазливост

Начало

Read More

наказания

Начало

Read More

съвкупност от престъпления

Начало

Read More
рецидив адвокат рашков

рецидив

Начало

Read More

приготовление

Начало

Read More

опит

Начало

Read More

наказателна давност

Начало

Read More

Вменяемост и невменяемост

Начало

Read More

Вина

Начало

Read More

нк

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС Обн. – ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г., в сила от 01.05.1968 г., попр., бр. 29 от 12.04.1968 г., изм., бр. 92 от 28.11.1969 г., изм. и доп., бр. 26 от 30.03.1973 г., доп., бр. 27 от 03.04.1973 г., изм., бр. 89 от 15.11.1974 г., в сила от 01.03.1975 г., изм. и доп., […]

Read More