Категория: Наказателен кодекс

Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Хулиганство по чл 325 нк и убдх

Прилики и разлики между престъплението хулиганство по чл. 325 НК и т.нар. „дребно хулиганство“ по УБДХ Хулиганство по чл 325 нк и УБДХ. Престъплението по чл. 325 от Наказателния кодекс (НК) и института на т.нар. „дребно хулиганство“ по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) имат редица сходства и лесно могат да бъдат пропуснати разликите […]

Read More

Помагачество

Помагачество Какво е помагачество? Помагачество е форма на съучастие при задружната престъпна дейност. Кой може да бъде помагач? Помагач може да бъде всеки. Помагачът съдейства на едно лице, което вече е взело решение да извърши престъпление. Тази улесняваща дейност на помагача може да е чрез действие, може и чрез бездействие. Напрактика помагачът обслужва чужда престъпна […]

Read More
член 78а НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание адвокат рашков

член 78а НК – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Член 78а НК  – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание Предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по член 78а НК В разпоредбата на чл. 78а НК се предвижда, че когато да налице предпоставките от ал. 1, а именно „Пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда […]

Read More

Измама

  Измама   Измамата е едно от престъпленията против собствеността, регламентирани в глава V на Наказателния кодекс. Правото на собственост е закрепено в Конституцията. Съгласно чл. 17 КРБ, то е гарантирано и защитено от закона. Иманентна част от правото на собственост (наред с владението и ползването) е правомощието на разпореждане с имуществото. Конституцията също така […]

Read More

Изнудване

Изнудване Българския Наказателен кодекс предвижда два състава на изнудване – по чл. 213а и по чл. 214. Изнудването е престъпление против собствеността. И двата състава засягат отношенията, свързани с нормалното и свободно формиране на воля у лицата, както и с отношенията, гарантиращи нормалното упражняване правото на собственост. Класическия състав за изнудване по българското наказателно право […]

Read More
документни престъпления адвокат рашков

Документни престъпления

Документни престъпления Уредбата за документни престъпления е обособена в Глава девета от Наказателния кодекс в разпоредбите на чл. 308-319 НК .   Обща характеристика Българските съдилища определят като документни престъпления, деянията накърняващи реда и правната сигурност на документирането, подриващи общественоправната функция, която се възлага на документа, затрудняващи дейността на държавните и обществени органи и организации, […]

Read More
вещно укривателство адвокат рашков

Вещно укривателство

Вещно укривателство Вещното укривателство е едно от престъпленията против собствеността по Глава пета от Наказателния кодекс. То засяга отношенията, свързани с установяване и разкриване на вече извършено друго престъпление. Разпоредбата на чл. 215 НК гласи: „Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага укрие, придобие или спомогне да бъдат отчуждени […]

Read More

множество престъпления

Начало

Read More

довършено престъпление

Начало

Read More

усложнена престъпна дейност

Начало

Read More