ФУАННАН – революция или правен абсурд? Новият ред за глоби в ЗДвП.

Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

ФУАННАН – революция или правен абсурд? Новият ред за глоби в ЗДвП.

Проектът ФУАННАН

Преди няколко дни в електронния портал за обществени консултации към МС бе публикуван за обсъждане проект на МВР и ДА “Безопасност на движението по пътищата” за пореден “ремонт” на ЗДвП и ЗАНН.

С него се въвежда съвсем нов институт за реализиране на административнонаказателна отговорност, който комбинира в себе си Акт за установяване на административно нарушение и Наказателно постановление(АУАН и НП).
Той се нарича Фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или за краткост – ФУАННАН
ФУАННАН за сега ще е приложим само за административни нарушения по ЗДвП, но не е изключено да бъде масово възприет в административното наказване, като започне да се ползва и в други закони.
ФУАННАН преобръща представата изобщо за този вид производства по налагане на наказания, доколкото част от институтите и фигурите ще претърпят пълна промяна.

Идеята на вносителите на проекта вероятно е била да се избегне бавната процедура по реализиране на административно наказание, чрез АУАН и Наказателно постановление. Действително, много деяния остават несанкционирани, защото органите не съставят, издават или връчват в срок съотвените АУАН и НП.

Още на първи прочит обаче са видими флагрантни проблеми.

На първо място, прави впечатление, че с ФУАННАН се прави опит по законодателен път да се санира порочното бездействие на държавните органи, като им се създаде максимално улеснение за реализиране на административнонаказателна отговорност, за сметка на правото на защита на гражданите и ЮЛ(разбира се).
Прескачането на един цял етап по констатиране на едно нарушение, спазвайки точно определен ред – чрез съставяне на АУАН и сливането му директно с момента на налагане на наказание е меко казано неприемливо.
Първо, това отрязва наполовина възможностите за реализиране на право на защита на наказването лице, доколкото то ще може да обжалва и възразява срещу констатациите директно в съдебна фаза, без да има възможност да ги изложи пред орган(АНО) стоящ над служителите констатиращи нарушението(актосъставители по досегашния ред).
Второ, това означава, че освен фактическите констатации, “полевите” служители ще правят и правни констатации и
ще определят и наказание. Това е изключително дискусионно, предвид масовата липса на правни познания у редовите служители и грешките които допускат и към момента, дори само при съставянето на АУАН и фактическите констатации. Това изцяло изпразва от смисъл принципа за процесуална икономия, където идеята е съдебен контрол да се упражнява едва след като деянието е преминало една степен на контрол от лице с юридическа грамотност (обикновено – юрисконсулт, служител определен от АНО, който е издател на Наказателното постановление).
Новият ред – ФУАННАН, предвижда санкцията да се определя веднага, заедно фактическите констатации. Това от своя страна, имплицитно крие опасност от създаване на условия за корупция, доколкото вече от полевите служители пряко ще зависи каква ще е наложената глоба или санкция. Реално, въпреки гръмките изявления за решителност в борбата срещу корупцията, вместо да се търсят начини за справяне с този огромен проблем в обществените отношения, този метод ще създаде благоприятна среда и условия за обратното, доколкото напълно липсват реципрочни мерки за контрол над полевите служители.
Трето, ще възникнат и чисто процесуални проблеми в съдебна фаза, в процеса на обжалване на ФУАННАН, доколкото съставителят му, трябва да е и страна в производството по обжалване и свидетел, който следва да бъде разпитан от съда. Често единственото доказателство в едно административно-наказателно производство е актът с който се констатира нарушението и съставителят му трябва да бъде разпитан в съдебна фаза, за да се обезпечи принципа на устност и непосредственост в наказателния процес, по чиито ред се движи този вид производство.

Какво предлагат от МВР ?

„§ 19. Член 186 се изменя така:
„Чл. 186. (1) За административни нарушения по този закон, с изключение на нарушенията по чл. 179, ал. 3–3в, длъжностните лица на службите за контрол по чл. 165 издават фишове за установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания.
(2) С фиша по ал. 1 може да се налагат следните административни наказания:
1. глоба;
2. имуществена санкция;
3. лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, когато е предвидено за извършеното нарушение.
(3) С фиша по ал. 1 могат да се отнемат контролни точки, когато това е предвидено за извършеното нарушение.
(4) Не се съставя фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, ако са изтекли три месеца от откриване на нарушителя или една година от извършване на нарушението.
(5) Образецът на фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, издаван от органите на Министерството на вътрешните работи, се утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в него са на български и на английски език.“

Видно е, че с ФУАННАН се прави опит да се въведе и нов вид наказание – имуществена санкция. Следва да се има предвид, че институтът на „имуществена санкция“ съществува в сегашната редакция на ЗАНН, но забележете – като способ за реализиране на обективна и безвиновна отговорност на ЮЛ.
Щом някой реши да го определя обаче като наказание, то ще следва да се спазват и принципите при налагане на наказание, от които важна част е, да е изпълнен „състав“ на нарушението, което включва и понятието „вина“. Българската наказателна доктрина напълно изключва възможността да се реализира наказание спрямо ЮЛ, поради простата причина, че ЮЛ не може да бъде носител на вина, предвид нейната същност. Вината е субективното отношение на дееца спрямо деянието и неговите обществено опасни последици. Отношението предполага интелектуален момент – съзнание, а очеизвадно ЮЛ няма собствено такова. Не става ясно, чие съзнание следва да е формирало вината в случая описан в ФУАННАН. Не е допустимо и да бъде на лицата представляващи ЮЛ, защото друг принцип в наказателното право (които важи напълно и в административнонаказателното) е, че отговорността е ЛИЧНА. (чл. 35 НК и чл. 24 ЗАНН).

Ред за издаване на ФУАННАН

„§ 20. Създават се чл. 186а – 186е:
„Чл. 186а. (1) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се съставя в три екземпляра и съдържа:
1. трите имена на длъжностното лице, издало фиша, длъжност и месторабота;
2. дата на съставяне и номер на фиша;
3. имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, или личен номер на всеки от свидетелите и адреса им по документ за самоличност;
4. имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, или личен номер на нарушителя и адреса му по документ за самоличност, а когато фишът се съставя срещу едноличен търговец или юридическо лице – наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, или личен номер на представляващия го;
5. данни за превозното средство (ако е приложимо);
6. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, и доказателствата, които го потвърждават;
7. законовите разпоредби, които са нарушени, и тези, въз основа на които се налагат наказанията;
8. вида и размера на наложеното наказание и обстоятелствата, взети предвид при определянето му;
9. брой контролни точки, които се отнемат;
10. опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива;
11. в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване;
12. реда и условията за доброволно заплащане на глобата или имуществената санкция (на гише, чрез банкова карта, по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент);
13. подпис на длъжностното лице, издало фиша, подпис на нарушителя или на законния представител на юридическото лице или едноличния търговец и на всеки от свидетелите.
(2) В случай че нарушителят или свидетелите са лица без адрес на територията на Република България, във фиша се вписват данните от документите им за самоличност.“

Тук прави отново впечатление, как не се прави никаква преценка на особеностите на ЮЛ. То може да се представлява от друго ЮЛ(управител – ЮЛ), което няма ЕГН.

Съставяне и свидетели на ФУАННАН

„Чл. 186б. (1) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се съставя в присъствието на нарушителя и на поне един свидетел, който е присъствал при извършване или установяване на нарушението.
(2) При липса на свидетел, присъствал при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание в негово присъствие, фишът се съставя в присъствието на друг свидетел, като това изрично се отбелязва в него.
(3) Когато нарушението е установено въз основа на материали, изпратени от съда или от прокурора, фишът може да се състави и в отсъствието на свидетели.
(4) Фишът може да се състави в отсъствие на нарушителя, когато:
1. нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана, в двуседмичен срок не се яви за съставяне на фиша;
2. нарушението е установено въз основа на материали, изпратени от съда или прокурора.“

Видно от сравнението с режима на АУАН, където се говори за „свидетели“(двама или повече), във ФУАННАН те удобно са намалени само до един – широко отворена врата към полицейски и административен произвол. Вторият служител от патрулната двойка ще е свидетел.

Ред и начини на връчване на ФУАННАН

В алинеи 4 и 5, вносителите запазват изключително порочната практика на глобата с фиш за неправилно паркиране. От първи прочит на текста, имплицитно е видна възможността, наказаното лице изобщо да не разбере за наложеното наказание. Закрепването за МПС не дава абсолютно никакви гаранции, че наказаното лице ще разбере за ФУАННАН.
Винаги съществува възможност, случаен минувач да го вземе или вятър и дъжд да го премахнат от МПС. „Дигитален образ“ може изобщо да не се връчи по реда на 186д(вж по-долу), а дори да го сторят, то предвид фикцията в ал.5, сроковете за влизане в сила ще текат от закрепване на уведомлението. Фингираното връчване по ал.5, представлява флагрантно нарушение на правото на защита на гражданите и ЮЛ. Този основен прицип в пеналистиката винаги гарантира, че наказаното лице трябва да знае и да разбира за какво е санкционирано и да може да реализира защита срещу това, особено пък в ситуация при която в един единствен акт – ФУАННАН, се съдържат и обвинение и наказание.

„Чл. 186в. (1) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се връчва на нарушителя или на лицето, срещу което е съставен, по реда на чл. 186д.
(2) Връчването на съставения фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се удостоверява с подпис на нарушителя или на представляващия едноличния търговец или юридическото лице. Във фиша се отбелязва датата на връчването му. Отказът на лицето да подпише фиша се удостоверява с подпис на един свидетел.
(3) При подписване на фиша, на нарушителя или на представляващия едноличния търговец или юридическото лице се връчва екземпляр от него срещу разписка, за да може да заплати доброволно наложената глоба или имуществена санкция.
(4) Алинеи 1 – 3 не се прилагат, когато фишът е съставен за нарушение на правилата за паркиране. В този случай фишът се издава на собственика, а когато има вписан в свидетелството за регистрация ползвател на моторното превозно средство – на ползвателя. Първият екземпляр от фиша или негов дигитален образ му се изпраща за връчване по реда на чл. 186д, вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол по чл. 165, а на моторното превозно средство се закрепя уведомление за издадения фиш.
(5) В случаите по ал. 4 фишът се счита връчен от датата на закрепване на уведомлението към моторното превозно средство. В уведомлението се посочват номера на фиша, мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата или имуществената санкция, сметката и начините за доброволното ѝ заплащане. Уведомлението се съставя в два екземпляра и се придружава със снимков материал. Първият екземпляр от уведомлението се закрепва на моторното превозно средство, а вторият екземпляр и снимковият материал остават за съхранение в службата за контрол по чл. 165.„

Проблемът с фикцията за връчване на ФУАННАН

Това е може би най-абсурдната част от предложените законови промени. Отново флагрантни нарушения на правото на защита.
Нека предположим, че сте на почивка за месец – в Гърция. Или работите, в част от времето, извън пределите на страната и отсъствате със седмици или месеци. Наложено ви е наказание с ФУАННАН, за хипотетично и твърдяно от органите на реда нарушение на което не сте присъствали. Пуснато е за връчване, по реда на ал.1. т.2 и след две посещения на „лицензиран пощенски оператор“, през 7 дни, той не ви е открил(дотук 14 дни). Залепят ви уведомление, „на видно място“, че можете да го получите в 7-дневен срок в „съответната структура“ на МВР. Изобщо не е ясно какво означава „видно място“, кой и как ще го определя и т.н.
Минават още 7 дни и ФУАННАН се счита за връчен с фикцията по ал.3. (станаха 21 дни).

Още по-абсурдно звучи хипотезата на ал.5 – „Когато съобщаването в производството не може да бъде извършено по реда на ал. 3, съобщението се поставя на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната структура, за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронният фиш се смятат за връчени“.
7 дни на таблото за обявления или интернет страницата. Има хора, които дори не знаят, че такава съществува,но.. това е – 7 дни.

От този момент(на връчването), тече 14-дневен срок за обжалване, след което ФУАННАН влиза в сила! (В разглежданите от нас случаи – 21 дни – по ал.5 или 35 дни – по ал.3)

Тоест, след около месец или по-малко, се оказвате наказан, без дори да знаете! Без да е проверено от съд, без да е възразено по него, дори да е за нещо напълно невъзможно(вие отсъствате от страната). Слизате от самолета и сядате да шофирате. Спира ви патрул на МВР. О, имате влязъл в сила ФУАННАН – налагаме ви ПАМ – отнемане на СУМПС до заплащане на глобата!

„Чл. 186д. (1) Фишове за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание и електронните фишове по този закон се връчват по един от следните начини:
1. при съставянето им от контролните органи, когато се издават в присъствието на нарушителя;
2. с препоръчано писмо с обратна разписка, от лицензиран пощенски оператор, когато се съставят в отсъствие на нарушителя, по:
а) постоянен адрес – за физическите лица, с две посещения на адреса през седем дни;
б) адрес на управление – за едноличните търговци, юридическите лица, регистрираните търговски представителства и клоновете на чуждестранни лица, с две посещения на адреса през седем дни;
в) адрес, заявен в службите за административен контрол на чужденците – за пребиваващ в страната чужденец, извън случаите по буква „а“, с две посещения на адреса през седем дни;
3. чрез служители на определените от министъра на вътрешните работи структури и структурни звена за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им, с изключение на електронните фишове по чл. 189ж, ал. 1;
4. чрез длъжностни лица на административни органи, при осъществяване на административно обслужване по смисъла на Закона за администрацията, по ред, определен с наредба на Министерския съвет;
5. по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление, когато адресатът е посочил електронен адрес за уведомяване съгласно изискванията, определени в наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за електронното управление, и е изразил съгласие за уведомяване по електронен път.
(2) Когато лицето откаже да получи фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронен фиш по реда на ал. 1, т. 2, отказът се удостоверява с подпис на съответния служител на лицензирания пощенски оператор.
(3) Когато лицето не бъде открито на съответния адрес по ал. 1, т. 2 при второто посещение, се поставя съобщение на видно място, което го уведомява, че фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронният фиш може да бъде получен в 7-дневен срок в съответната структура. Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание и електронният фиш се считат за редовно връчени с изтичане на този срок.
(4) Обстоятелството по ал. 3 се удостоверява с протокол за посещението на адреса, който съдържа данни за времето и мястото на съставянето му, за имената, длъжността и местоработата на лицето, което го съставя, фиша за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронния фиш, по който се съставя, датата и часа на посещение на адреса, извършените действия по посещение на адреса и подпис на лицето, което го съставя.
(5) Когато съобщаването в производството не може да бъде извършено по реда на ал. 3, съобщението се поставя на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната структура, за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронният фиш се смятат за връчени. За поставянето на съобщението на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната структура се съставя протокол, който съдържа данни за времето и мястото на съставянето му, за имената, длъжността и местоработата на лицето, което го съставя, и за подлежащия на връчване фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронен фиш. Протоколът се подписва от лицето, което го съставя.
(6) На нарушителя може да се връчи отпечатан дигитален образ от автоматизирана информационна система на издадени наказателни постановления и/или фишове за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, съдържащи реквизитите на наказателното постановление или фиш, с изключение на подпис на длъжностното лице, което го е издало.
(7) При издаване или подмяна на свидетелство за управление на моторни превозни средства, при издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство или ремарке, лицето, заявило услугата, може да изрази писмено съгласие за уведомяване чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление, и да посочи електронен адрес за уведомяване. Съгласие за уведомяване по електронен път, с посочване на електронен адрес за уведомяване, може да бъде изразено и по всяко време чрез подаване на писмено заявление от лицето, което желае да му бъдат връчвани документи по този закон, по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление.
(8) Лицето, посочило електронен адрес по ал. 1, т. 5, и изразило съгласие за уведомяване по електронен път, е длъжно да съобщи на органите на Министерството на вътрешните работи всяка промяна на електронния си адрес или относно съгласието в 14-дневен срок от промяната. Промяната има действие от момента на съобщаването, а всички документи, изпратени на посочения електронен адрес до съобщаването, се считат за връчени.“

Особено внимание заслужават и новите предложения в чл. 190 ЗДвП –

§ 22. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. 1, изречение първо след думите „След влизане в сила“ се добавя „на фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или“.
2.Алинея 3 се изменя така:
„(3) Наложеното наказание глоба или имуществена санкция се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, на фиша за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, на електронния фиш или на съдебното решение, или определението на съда при обжалване.“
3.Създава се ал. 4:
„(4) В 7-дневен срок след изтичане на срока по ал. 3, актовете, по които глобите или имуществените санкции не са заплатени, се изпращат за събиране на публичния изпълнител.“

Тоест, ако не ви е спрял патрул след прибирането в страната, след още около месец има вероятност да се сдобиете с изпълнително дело и запор от публичен изпълнител. Без изобщо да разберете.

Колизиите в ЕКЗПЧОС И ХОПЕС

Реално, ако текстовете бъдат възприети в този вид от законодателя, нито един гражданин или ЮЛ няма да разполага напълно с едно от основните си права – правото на едно лице да отнесе казуса с наказанието си пред съд , който следва да провери дали същото е законосъобразно. Какво значение имало, че последното е гарантирано от ЕКЗПЧОС и ХОПЕС, които пък се явяват актове от по висш правопорядък, имащи съответен примат над националното законодателство.

Обжалване на ФУАННАН

Подходът е реципиран почти напълно от Електронния фиш. И там обжалването е в 14-дневен срок, пред РС, чрез органа –издател на ЕФ. При заплащане на санкцията без обжалване, се предвижда редуциране на наказанието с 30%.

„Чл. 186г. (1) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез органа, който го е издал, до районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.
(2) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание влиза в сила, когато:
1. не е бил обжалван в срока по ал. 1;
2. е бил обжалван, но е бил потвърден или изменен от съда.
(3) Влезлият в сила фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се смята за влязло в сила наказателно постановление.
(4) При заплащането на глобата или имуществената санкция, наложена с фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, в срока по ал. 1 се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата или имуществената санкция, наложена с фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.“

Субсидиарно приложение на ЗАНН

Трудно ще бъде горните пороци да се санират с този текст, предвид недопустимите колизии с основни правни принципи и изричното изключение за проложимост на ЗАНН – „само за неуредените въпроси“.

„Чл. 186е. За неуредените в чл. 186 – 186г въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.“

От останалите предложения за промени следва да се отбележи и нещо позитивно – премахването на понятието „контролен талон“. Допълнителният хартиен отрязък – син на цвят, отдавна трябваше да премине в историята.

Контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на МПС се заменят с „контролни точки за отчет на извършените нарушения“

В по-голямата си част обаче, предложените промени касаят неприсъствено установяване на нарушение и налагане на наказание(чл. 178д ; чл. 178е; чл. 180, ал.3 ; чл. 183, ал. 8 и 9 ). Което в светлината на горните съждения, ще доведе до лавина от наказания, наложени в грубо нарушение на правото на защита на гражданите и ЮЛ

Статията не е против адекватни промени в съществуващата нормативна уредба. Част от нея е остаряла и се нуждае от актуализация. Не може това да става обаче, без да се преценят всички възможни проблеми и засегнати интереси. Промени следва да се правят, но с разумен баланс между частния и публичния интерес.

Останалите промени както и пълните предложения за законови промени – можете да видите ТУК

* Забележка:
Статията е тълкуване на правни норми, без да е изчерпателно. Тълкуването е общо и не следва да се счита за правен съвет или становище, свързано с конкретен казус или субект. При конкретен казус е наложително, да потърсите правна помощ от адвокат, за да бъдат добре защитени правата ви.

Дайте оценка 5 звезди

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *