Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет

РЕШЕНИЕ № 178 по Протокол № 51 на Столичния общински съвет от 5.04.2018 година
Глава I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл. 1. Настоящата наредба определя правилата, условията и цените за пътуване с превозните средства на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен транспорт и метрополитен), както и цените за ползване на паркингите, стопанисвани от “Метрополитен” ЕАД и “Център за градска мобилност” ЕАД.
Чл. 2. Правилата за пътуване определят правата и задълженията на пътниците, пътуващи по основните градски линии от общинската транспортна схема.
Чл. 3. Наредбата урежда и реда за ползване правото на определени категории пътници на преференциално пътуване и начина на компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.
Чл. 4. “Център за градска мобилност” ЕАД на основание договор със Столична община осъществява: реализация на приходите; контрол по редовността на пътниците; организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт като интегриран превозен процес, възложени от Столична община на транспортните оператори и се разплаща с тях при спазване на параметрите на икономическата рамка.
Чл. 5. Настоящите разпоредби са задължителни за пътниците, водачите на превозни средства по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община, контрольорите по редовността на пътниците и издателите на превозни документи.
Глава II.
ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ.
Чл. 6. (1) Превозните документи за пътуване с превозните средства за обществен градски транспорт са посочените в Приложение № 2 към наредбата карти и/или електронни карти.
(2) Превозните документи за пътуване с превозните средства за обществен градски транспорт са и електронните карти по чл. 20, ал. 2, след тяхното въвеждане в експлоатация от “Център за градска мобилност” ЕАД.
(3) Превозни документи на хартиен носител се отпечатват съгласно Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Приета с ПМС № 289 от 30.11.1994 г.).
(4) Абонаментни карти или електронни абонаментни карти се издават по редовна тарифа (персонализирани/неперсонализирани) и по преференциална тарифа (персонализирани).
(5) Еднодневна абонаментна карта или еднодневна електронна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община “Зелен билет” се издава при условията на чл. 20, ал. 3.
(6) Нощна карта или нощна електронна карта се издава само за пътуване по определените нощни градски линии от общинската транспортна схема в съответни времеви интервали от денонощието, изрично определени от компетентните органи съобразно изискванията на действащото законодателство.
Чл. 7. (1) Цените на картите и електронните карти са посочени в Приложение № 4 на наредбата, а цените и условията за ползване на паркингите на метростанциите са посочени в Приложение № 1 на наредбата.
(2) Електронна абонаментна карта “София” дава право на ползвателя си да ползва отстъпки в туристически и търговски обекти в град София.
Чл. 8. (1) Превоз на пътници с обществения градски транспорт се извършва срещу редовен превозен документ.
(2) Всеки редовен превозен документ се счита за договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.
Чл. 9. (1) Пътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка “Злополука на пътниците” в обществения градски транспорт.
(2) В случай на застрахователно събитие пътникът уведомява превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор по застраховка “Злополука на пътниците в обществения градски транспорт”.
Чл. 10. (1) Картата или електронната карта за еднократно пътуване е редовен превозен документ след:
1. валидиране в превозното средство на най-близко разположените перфоратори/валидатори, веднага след качване, или на отдалечен валидатор посредством безконтактна технология;
2. издаването й от автомат в трамваите и тролейбусите, като се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране;
3. като се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход за метрото. Картата за еднократно пътуване може да бъде използвана за вход в метрото до 30 минути след момента на издаването й;
4. таксуване на пътуването от електронна карта за десет еднократни пътувания на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите веднага след качване, или на отдалечен валидатор посредством безконтактна технология;
5. таксуване на пътуването от електронна карта за десет еднократни пътувания на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото;
6. издаване от стационарен автомат извън превозно средство на наземен транспорт, като се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране.
(2) Еднократната превалидирана карта за наземен транспорт е редовен превозен документ, само ако едновременно е издадена и валидирана от водача на наземното превозно средство за линия и посока на пътуване. Картата съдържа час и дата на отпечатване, цена и системен уникален идентификационен номер.
(3) Еднократната превалидирана карта за метро е редовен превозен документ, само ако едновременно е издадена и валидирана от издателя за конкретната метростанция, на която е издадена – касиер в каса на територията на метростанцията или билетен автомат на територията на метростанцията. Картата съдържа час и дата на отпечатване, името на метростанцията, дата и часа на най-късното възможно преминаване през бариера/входен турникет на метростанцията, цена и системен уникален идентификационен номер.
(4) Нощната карта или електронната нощна карта е редовен превозен документ след валидиране при първо използване на перфоратор/валидатор в превозно средство, или на отдалечен валидатор посредством безконтактна технология.
(5) Всички превозни документи са редовни, ако освен, че отговарят на условията по горните ал. 1-4, също така са и в срока си на използване според вида на превозния документ и/или датата на първата валидация.
(6) Картата за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците, се продава и валидира от контрольора по редовността на пътниците на “Център за градска мобилност” ЕАД. Картата е редовен превозен документ само за конкретното пътуване, при което е установено, че съответен пътник е без или с нередовен превозен документ.
Чл. 11. (1) Абонаментната карта или абонаментната електронна карта е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрутните линии и периода на валидност.
(2) С абонаментна карта или абонаментна електронна карта, издадена за определена линия, може да се пътува с всички превозни средства само в участъците на линиите, в които маршрутите им съвпадат, както и при временна организация на движението по заместващите линии.
(3) При валидиране на абонаментна електронна карта за определена линия на валидиращо устройство в превозно средство по друга линия, на дисплея се изписва дата на валидност и номер на линията, за която е издадена и съобщение: “Внимание! Можете да пътувате по линията само в участъците с общи спирки”.
Чл. 12. Нередовни са превозните документи, които не съответстват на изискванията по чл. 10 и чл. 11, както и:
1. Персонализиран превозен документ, издаден на лице, различно от ползвателя;
2. подправен превозен документ;
3. персонализиран превозен документ, непридружен от документ за самоличност.
Чл. 13. (1) Пътуващите с редовен превозен документ имат право да превозват в превозните средства на обществения градски транспорт:
1. безплатно два броя ръчен багаж.
2. безплатно – детска количка с дете или количка, която се ползва от лице с увреждания.
3. количка без дете или без лице с увреждания се таксува с карта за еднократно пътуване за наземен транспорт/ еднократната превалидирана хартиена карта за наземен транспорт; еднократна превалидирана хартиена карта за метро, издадена от оператор в каса на територията на метростанцията или билетен автомат на територията на метростанцията.
4. велосипед, само в последния вагон на метровлак в метрото, след закупуване на карта за еднократно пътуване за метро/ еднократна превалидирана хартиена карта за метро, издадена от оператор в каса на територията на метростанцията или билетен автомат на територията на метростанцията при следните условия:
а) в делнични дни – след 21 часа, а в почивни и празнични дни – целодневно;
б) да не замърсява превозното средство.
5. домашен любимец, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно не представлява заплаха за останалите пътници и не се поставя на седалките на превозното средство:
а) безплатно – котка, куче или друг малък бозайник, поставен в подходяща кутия или клетка;
б) куче, регистрирано съгласно изискванията на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) на територията на Столична община, при следните условия:
– с редовен превозен документ за домашния любимец – с карта за еднократно пътуване за наземен транспорт/ еднократната превалидирана хартиена карта за наземен транспорт; карта за еднократно пътуване за метро/ еднократната превалидирана хартиена карта за метро, издадена от оператор в каса на територията на метростанцията или билетен автомат на територията на метростанцията;
– собственикът да носи със себе си регистрационните документи на кучето;
– да го води на къс, неразтеглив повод и с намордник, или в подходящ транспортен кафез. От намордник при пътуване в обществения транспорт са освободени кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи;
6. безплатно – ски с щеки поставени в “ски сак”, сноуборд, скейтборд, сноуборд шейна или детски велосипед с помощни колела при условие, че не създават неудобство на другите пътници.
7. безплатно – велосипед, превозван на велобагажник в автобус, трамвай, тролейбус или електробус, само когато са оборудвани за целта и не се замърсява превозното средство.
(2) Отговорността за превозвания багаж, домашен любимец или спортни пособия, както и за хигиената във връзка с превоза им, се носи от пътника.
Чл. 14. В обществения градски транспорт на територията на Столична община пътуват безплатно полицейски кучета и кучета – водачи на незрящи хора. Кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, пътуват с карта, издадена от “Център за градска мобилност” ЕАД, след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община.
Чл. 15. (1) Пътник, притежаващ редовен превозен документ, има право да ползва паркинга при съответната метростанция, при условията посочени в Приложение № 1 от настоящата наредба, когато е осъществил пътуване с метро до друга метростанция и обратно за интервал от време не по-малък от 1 час в рамките на 24 часа.
(2) Контролът на паркиране в паркингите при метростанциите се осъществява от “Център за градска мобилност” ЕАД по ред и условия, определени със Заповед на кмета.
Чл. 16. (1) Във всяко превозно средство са определени места, специално маркирани с нагледни схеми за следните категории пътници:
1. майки с бебета и деца до 3 годишна възраст, както и бременни жени;
2. възрастни хора;
3. хора с увреждания.
(2) Пътник, заел място за пътник по ал. 1, е задължен да го преотстъпи на лицето от съответната категория.
Чл. 17. “Център за градска мобилност” ЕАД предоставя информация на пътниците за условията и реда на пътуване, разписанията на превозните средства и тарифата за превоз чрез:
– интернет страницата на дружеството;
– брошури и информационни материали;
– спиркови знаци;
– информационни кампании.
Чл. 18. (1) При пътуване с превозните средства на обществения градски транспорт пътниците са длъжни да спазват разпоредбите на настоящата наредба, както и:
1. да притежават редовен превозен документ при превоза и при слизането си в района на спирката на наземния транспорт или в платената зона на метрото;
2. да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка, а пътуващите с персонализирани електронни карти да показват документ за самоличност при поискване;
3. при констатирано нарушение и отказ за закупуване на карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците, да слязат от превозното средство на следващата спирка и да предоставят на контролните органи лична карта/личен паспорт за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.
4. да се качват от първата врата на превозното средство, когато закупуват карта за еднократно пътуване за наземен транспорт/еднократната превалидирана хартиена карта за наземен транспорт, издавана от водача на превозното средство.
(2) В превозните средства на обществения градски транспорт не се допускат за превоз:
1. лица, които представляват опасност за сигурността и здравето на пътниците или са в нарушение на чл. 19;
2. лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;
3. лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни;
4. предмети, които могат да причинят повреда или да замърсят превозното средство;
5. запалителни, избухливи, отровни вещества и други предмети, представляващи опасност за пътниците и водача;
6. предмети, преносът на които е забранен със закон;
7. предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците;
8. живи животни и птици с изключение на полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и домашни любимци, освен при условията на чл. 13, ал. 1, т. 5 от наредбата.
Чл. 19. На пътуващите с обществен градски транспорт се забранява:
1. да се качват или слизат от превозното средство, когато превозното средство е все още в движение, както и преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство;
2. да стоят на стъпалата на превозните средства, да пречат на затварянето или отварянето на вратите;
3. да разговарят с водача по време на движение;
4. да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители или слушат силно музика, или да нарушават спокойствието на останалите пътници.
5. да изхвърлят отпадъци и нарушават обществения ред;
6. да причиняват повреда на превозните средства, автоматите за продажба на превозни документи и валидаторите;
7. с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
8. да просят и събират дарения или да извършват търговска, рекламна и пропагандна дейност;
9. да пушат, включително електронни цигари и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите;
10. да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство;
11. да преотстъпват превозния си документ на други лица или да оставят същия в превозното средство;
12. да преминават под или над турникетите в станциите на метрото без валидиране на превозен документ;
13. да преминават ограничителната линия на перона в метростанциите, освен в случаите на качване и слизане от метровлака;
14. да слизат на релсите в метротунелите и трамвайните трасета, да влизат в тях или други пространства с ограничен достъп за технически персонал;
15. да влизат в метростанция, когато тя е затворена за пътници;
16. да извършват всякакви други забранени със закон действия
Глава III.
ИЗДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ.
Чл. 20. (1) “Център за градска мобилност” ЕАД има изключителните права да издава, зарежда и продава превозни документи за пътуване с обществения градски транспорт в Столична община.
(2) “Център за градска мобилност” ЕАД ще осигури:
1. възможност на потребителите да използват банкови карти с безконтактни технологии за осъществяване на пътуване в превозните средства на обществения градския транспорт в София;
2. възможност на потребителите да използват мобилни устройства, чрез осигуряване на интерфейси с информационните системи на търговци, позволяващи като минимум:
– ползването на мобилни устройства, като медия за зареждане, съхранение и валидация на превозни документи;
– използването на възможност за покупка на превозни документи чрез система, позволяваща заплащане на услугата от крайния потребител чрез заплащане на сметката му към съответния доставчик на телефонна услуга, интернет или други услуги, като доставчикът на услугата заплаща на ЦГМ ЕАД дължимите суми веднага;
– използването на възможности за покупка на превозни документи чрез канали на мобилни електронни разплащания.
3. въвеждане на иновативни технологии за продажба и иновативни технологии за валидация на превозни документи.
4. въвеждане в експлоатация и поддръжка на уеб портал за граждани за продажба на превозни документи.
(3) Като оперативна мярка за борба с високите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, “Център за градска мобилност” ЕАД има изключителните права да издава, зарежда и продава Еднодневна абонаментна карта или еднодневна електронна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община – “Зелен билет”, в случай на реализирано превишение на средно-дневната норма (СДН) на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на Столична община над 200 mg/m3 за поне две градски автоматични измервателни станции за два последователни дни или за поне четири градски автоматични станции за един ден. Мярката се въвежда със заповед на кмета на Столична община или определено от него лице. Заповедта се изпраща на “Център за градска мобилност” ЕАД и подлежи на незабавно изпълнение
(4) В случай на уреждане в законодателството на правомощие на кмета на Столична община да разпореди забрана за движение на определени категории МПС на територията на общината, като оперативна мярка за борба с високите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, Кметът на Столична община може да издаде заповед, с която да разпореди безплатно ползване от гражданите на всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община. Мярката се въвежда за съответен календарен ден, при прогноза за превишение или при реализирано превишение на средно-дневната норма (СДН) на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на Столична община над 200 mg/m3 за всички градски автоматични измервателни станции на територията на Столична община за два последователни дни. Заповедта на Кмета на Столична община се изпраща на “Център за градска мобилност” ЕАД и подлежи на незабавно изпълнение. В този случай “Център за градска мобилност” ЕАД има изключителните права да издава, зарежда и предоставя на всички пътници безплатно Еднодневна абонаментна карта или еднодневна електронна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община – “Бял билет”.
(5) При прилагане на мерките по ал. 3 и ал. 4 и в случай на необходимост, съобразно данните за конкретните нужди на пътникопотоците, “Център за градска мобилност” ЕАД може да актуализира маршрутното разписание на превозните средства на обществения градски транспорт на територията на Столична община за съответен времеви период.
Чл. 21. Водачите в превозни средства за наземен транспорт продават карти за еднократно пътуване за наземен транспорт, еднократни превалидирани хартиени карти, които са и фискален документ за продажба и електронни карти за лимитирана употреба, предварително заредени с определен превозен документ, с предварително отпечатан върху него тип на превозния документ, и дата на отпечатване, само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.
Чл. 22. “Метрополитен” ЕАД има право да издава, зарежда и продава превозни документи за пътуване чрез:
– касиер в каса на територията на метростанцията – издава и продава карта за еднократно пътуване за метро/еднократна превалидирана хартиена карта за метро; електронна карта, заредена за десет еднократни пътувания за метро. Касиерът в каса може да зарежда всички видове електронни карти за многократна употреба с всички видове превозни документи, неизискващи доказване на статут на правоимащ ползвател на преференциална тарифа. Касиерите в каса не могат да извършват персонализация на електронни карти за многократна употреба.
– билетен автомат на територията на метростанцията – издава карти за еднократно пътуване за метро, електронни карти, заредени за десет еднократни пътувания за метро, еднократни превалидирани хартиени карти за метро, карти за лимитирана употреба на хартиен носител, зареждани с избираеми от пътника превозни документи, зарежда превозни документи върху персонализирани/неперсонализирани електронни карти за многократна употреба, като зарежда и превозни документи, неизискващи персонална оторизация върху персонализираните карти за многократна употреба.
Чл. 23. (1) Търговци могат да издават, продават и зареждат всички видове карти и електронни карти, с изключение на случаите по ал. 2 и 3.
(2) Търговци не могат да издават и продават карти и електронни карти, изискващи персонализиране и доказване на статут на правоимащ ползвател на преференциална тарифа. Търговците могат да зареждат вече издадени от “ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД електронни карти, изискващи персонализиране и доказване на статут на правоимащ ползвател на преференциална тарифа. Всички дейности, касаещи установяване и проверка на статута на правоимащ ползвател на преференциална тарифа, се извършват единствено от “ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД.
(3) Търговците не могат да издават превалидирани хартиени карти.
(4) Търговците могат да осъществяват продажба и/или зареждане на превозните документи по ал. 1 и 2 и чрез използването на собствени платформи за електронна търговия, включително уеб сайтове и мобилни приложения.
Чл. 24. (1) Персонализирана електронна карта за многократна употреба по редовна тарифа се издава след попълване на заявление по образец Приложение № 3. Тази карта не може да се преотстъпва на друго лице. Електронният носител на тази карта съдържа трите имена, ЕГН, постоянен адрес, номер на картата и актуална снимка на лицето. В зависимост от вида на електронния носител и доколкото последният позволява това /безконтактни смарт карти и други/, данните за двете имена на лицето, номер на картата и актуална снимка на лицето се обективират външно върху самия електронен носител.
(2) Неперсонализирана електронна карта за многократна употреба по редовна тарифа се издава след попълване на заявление по образец – Приложение № 3, когато лицето желае електронният носител на картата да съдържа данни за трите имена и постоянния му адрес. В противен случай тази карта се издава по искане на лицето и без заявление по Приложение № 3, но без възможност за издаване на дубликат.
(3) Неперсонализираната електронна карта за многократна употреба по редовна тарифа позволява многократно зареждане при различни тарифи. Тя може да бъде допълнително персонализирана без преиздаване и смяна на носителя.
(4) Заявление за издаване на електронна карта за многократна употреба се подава в пунктовете за издаване на електронни карти на “Център за градска мобилност” ЕАД или по електронен път на интернет страницата на “Център за градска мобилност” ЕАД.
Чл. 25. (1) Персонализирана електронна карта за многократна употреба за преференциални пътувания се издава след попълване на заявление по образец Приложение № 3. Електронният носител на тази карта съдържа трите имена, ЕГН, постоянен адрес, номер на картата и актуална снимка на лицето, вид и срок на валидност на преференцията, както и имената на до две лица, посочени от правоимащия, в случай на лице с увреждания с право на чужда помощ. В зависимост от вида на електронния носител и доколкото последният позволява това /безконтактни смарт карти и други/, данните за двете имена на лицето, номер на картата и актуална снимка на лицето се обективират външно върху самия електронен носител, както и имената на до две лица, посочени от правоимащия, в случай на лице с увреждания с право на чужда помощ.
(2) Персонал изпраната електронна карта за многократна употреба за преференциални пътувания позволява многократно зареждане при различни тарифи.
Чл. 26. Издаваните превозни документи за пътуване с превозни средства за обществен градски транспорт в други населени места на Република България, не важат за обществения транспорт на територията на Столична община, с изключение на превозните документи по чл. 28 от наредбата.
Глава IV.
ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ.
Чл. 27. Право на пътуване със служебна карта по образец имат органите за контрол съгласно Закона за движение по пътищата.
Чл. 28. Право на пътуване с персонализирани карти или персонализирани електронни карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията имат:
1. ветераните от войните – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и електронна/безконтактна смарт карта за многократна употреба и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу удостоверение, издадено от Държавна агенция “Архиви” при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта;
2. военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и електронна/безконтактна смарт карта за многократна употреба и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община. Придружител на военноинвалид с увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ може да пътува във вътрешноградския транспорт с превозния документ на правоимащия, включително и когато не го придружава. До издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите, снабдяването с превозни документи за пътуване се извършва срещу представяне на следните документи:
– за военноинвалидите – копие от експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от Кодекса за социално осигуряване или копие от разпореждане на Национален осигурителен институт, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;
– за военнопострадалите – копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници. разпореждане на Национален осигурителен институт, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият;
3. служители в Министерство на вътрешните работи – картите на правоимащите на хартиен носител и електронна/ безконтактна смарт карта за многократна употреба се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи;
4. служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” на Министерство на правосъдието – картите на правоимащите на хартиен носител и електронна/ безконтактна смарт карта за многократна употреба се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на правосъдието;
5. държавните служители в Държавна агенция “Национална сигурност” – картите на правоимащите на хартиен носител и електронна/ безконтактна смарт карта за многократна употреба се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Държавна агенция “Национална сигурност”;
6. всички деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на Столична община -картите на хартиен носител се издават срещу акт за раждане (оригинал или копие) и документ за самоличност на родителя (настойника), удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес.
Чл. 29. (1) Право на пътуване с персонализирана електронна карта за многократна употреба за преференциални пътувания имат:
1. лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;
2. лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта;
3. спасители на Планинската контролно-спасителна служба – картите се издават/зареждат за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта;
4. всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия – картите се издават/зареждат срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за съответния семестър на учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу уверение със записана съответна учебна година и лична карта;
5. студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/ – картите се издават/зареждат срещу международна студентска идентификационна карта /ISIC/;
6. докторанти редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община – картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта;
7. всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката – картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;
8. семеен пакет – ученическа карта за един месец за всички линии, закупена с едномесечна абонаментна карта за всички линии, регистрирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител – срещу удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство. Абонаментните карти от пакета задължително се зареждат с един и същи период на валидност;
9. всички ученици, обхванати от социални услуги в общността от резидентен тип или настанени в приемни семейства, или специализирани институции за деца в структурата на Столична община – картите се издават/зареждат по списъци, утвърдени от директорите на съответната социална услуга и дирекция “Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” на Столична община;
10. един от родителите от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от дирекция “Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти на Столична община;
11. наградените със званието “Почетен гражданин на София” – картите се издават/зареждат срещу документ за званието “Почетен гражданин на София” и лична карта;
12. членовете на семействата на работещите в системата на градски транспорт -съпруг, съпруга – картите се издават/зареждат по списък от съответното транспортно дружество;
13. право на пътуване с персонализирани електронни/безконтактни смарт карти за многократна употреба по преференциална тарифа имат прослужилите 13 и 15 години, съответно за II и III категория труд, в дружествата за градски транспорт, собственост на Столична община, съгласно Приложение № 5 и пенсионирали се в нея – картите се издават/зареждат срещу служебна бележка по образец, издадена от съответното транспортно дружество и копие от входящия номер на подадените документи за пенсиониране в Национален осигурителен институт;
14. право на пътуване с персонализирани електронни /безконтактни смарт карти за многократна употреба по преференциална тарифа имат служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации:
дейност 122 “Общинска администрация” и друга щатна численост;
дейност 619 “Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие” (администрация);
дейност 898 “Други дейности по икономиката” (администрация);
дейност 389 “Други дейности по образованието, Център за видео наблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца” (администрация);
дейност 759 “Други дейности по културата” (без културните институти и домове) (администрация);
дейност 601 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие” (администрация);
дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” (администрация);
дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” (администрация);
дейност 559 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост” (администрация);
дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др. социални услуги” (администрация);
дейност 469 “Друга дейности по здравеопазване” (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности. Картите се издават/зареждат по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта;
15. всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
16. всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
17. незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
18. всички хора с увреждания с диагноза “Глухота”, с постоянен адрес на територията на Столична община.
19. всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училища, намиращи се на територията на Столична община, невключени в регистър на Министерство на образованието и науката – картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година -при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;
(2) Персонализираните електронни карти за многократна употреба по преференциална тарифа по ал. 1, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 18 се издават/зареждат по списъци, утвърдени от Дирекция “Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” при Столична община и лична карта на правоимащия (удостоверение за раждане – за деца до 14 годишна възраст). Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция “Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания.
Срокът на експертното решение на ТЕЛК (HEЛK) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).
Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава.
По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само едно от лицата, чиито имена са посочени върху електронната карта/безконтактната смарт карта. Лицата, чиито имена са посочени върху картата трябва да са пълнолетни, с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община.
Чл. 30. Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.
Чл. 31. Превозните документи за пътувания с обществения градски транспорт по преференциална тарифа са лични.
Чл. 32. Преотстъпени превозни документи за преференциални пътувания се блокират за периода на валидност и на ползвателя им се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания, съобразно чл. 47, ал. 1 от наредбата, освен в случаите, при които ползвателят на картата заплати сума, съответстваща на цената на картата за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците.
Чл. 33. Цялата предоставена информация за издаване на карти и на електронни карти се съхранява в “Център за градска мобилност” ЕАД съгласно действащото законодателство.
Глава V. ВЪЗРАЖЕНИЯ, ДУБЛИКАТИ И ТАКСИ.
Чл. 34. При покупката/зареждането на превозен документ лицето има право на възражение за погрешно посочени в него данни или неточно върната сума (ресто) само в момента на покупката/зареждането.
Чл. 35. (1) Стойността на неизползван частично или изцяло превозен документ от персонализирана електронна карта за многократна употреба по редовна тарифа и персонализирана електронна карта за многократна употреба за преференциални пътувания може да се върне в случаите на:
1. заболяване на притежателя в продължение на повече от 10 дни непрекъснато;
2. смърт на притежателя;
3. изменение на маршрута на линията за повече от 7 дни или закриването й;
4. промяна на местоживеенето или местоработата (местоученето) на притежателя.
(2) Искането за връщане стойността на частично или изцяло неизползван превозен документ в случаите на ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъде придружено със съответен документ, доказващ събитието (по т. 2 и удостоверение за наследници), като задължително се представя и превозния документ.
(3) Полагащата се сума за неизползван превозен документ се изчислява от заверената дата на получаване на искането за връщане до изтичане на валидностния период, като се удържат 10% от полагащата се сума, без случаите, посочени в ал. 1, т. 2 и т. 3.
(4) За случаите по ал. 1, т. 1 превозният документ предварително се представя в пункта за продажба на превозни документи на “Център за градска мобилност” ЕАД на площад “Възраждане” 1.
Чл. 36. (1) Превозен документ, издаден/зареден за една линия може да се замени за друга маршрутна линия за същия валидностен период при промяна на маршрута. Подмяната се извършва в “Център за градска мобилност” ЕАД. При избор на маршрут с по-висока тарифа, пътникът доплаща разликата, а при невъзможна замяна му се възстановява частта от сумата за неизползвания документ.
(2) Когато промяната е поискана без да е изменен маршрутът, за който е издадена/заредена картата, и без да е налице промяна в местоживеенето или местоработата, лицето заплаща за услугата 5,00 лв.
Чл. 37. (1) Персонализирана електронна карта по чл. 24, ал. 1 или по чл. 25, ал. 1, както и неперсонализирана електронна карта по чл. 24, ал. 2, изр. 1 може да бъде блокирана по искане на лицето, на чието име е издадена, в случай на кражба, загубване или унищожаване, след попълване на заявление по образец – Приложение № 6 и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от Районно управление “Полиция”.
(2) Персонализирана електронна карта за преференциални пътувания на хора с увреждания с право на придружител за многократна употреба в случай на кражба, загубване или унищожаване, може да бъде блокирана след подаване на заявление по образец съгласно Приложение № 6, подписано от двамата придружители и след представяне на документ за самоличност или служебна бележка от Районно управление “Полиция” на придружителите и правоимащия.
Чл. 38. (1) Дубликат на превозен документ на хартиен носител не се издава, освен в случай на повреда с възможност за установяване на валидностния му период.
(2) Дубликат на абонаментна карта за преференциални пътувания на хартиен носител се издава еднократно в рамките на валидностния период, до 1 (един) работен ден от датата на постъпване на молбата.
(3) Дубликат на персонализирана електронна карта по чл. 24, ал. 1 или по чл. 25, ал. 1, както и неперсонализирана електронна карта по чл. 24, ал. 2, изр. 1 се издава след блокирането й. Периодът или остатъчния баланс, заредени в блокираната карта, се зареждат в нов носител до 1 (един) работен ден от датата на подаване на заявлението. Заплаща се стойността на носителя (ако е приложимо), съгласно Приложение № 4 към наредбата.
(4) Дубликат на фактура, се издава в рамките на три работни дни от постъпването на молбата, като за услугата лицето заплаща 2.00 лв.
Глава VI.
РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ.
Чл. 39. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 28 се осъществява от държавния бюджет чрез Столична община, ежемесечно на база цената на месечна абонаментна карта по редовната тарифа за всички линии, въз основа на представена от “Център за градска мобилност” ЕАД справка за издадени и валидни превозни документи.
Чл. 40. (1) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 14 за кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, се осъществява от бюджета на Столична община ежемесечно, до цената на два броя месечни абонаментни карти по редовна тарифа за всички линии, въз основа на представена от “Център за градска мобилност” ЕАД справка за издадени и валидни превозни документи.
(2) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 3, т. 5, т. 10, т. 11, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, т. 18 и т. 19 се осъществява от бюджета на Столична община ежемесечно, до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, а по т. 14 включително и цената на електронния носител, въз основа на представена справка от “Център за градска мобилност” ЕАД за издадени и валидни превозни документи.
Чл. 41. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 се осъществява от държавния бюджет и от бюджета на Столична община до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена от “Център за градска мобилност” ЕАД справка за издадени и валидни превозни документи.
Чл. 42. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 12 се осъществява от съответните дружества, до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии, въз основа на представена от “Център за градска мобилност” ЕАД справка за издадени и валидни превозни документи.
Чл. 43. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 13 е еднократно и се извършва изцяло от дружеството, в което лицето се е пенсионирало, в съответната година.
Чл. 44. (1) Разходите на “Център за градска мобилност” ЕАД, направени във връзка с прилагане на мерките по чл. 20, ал. 3 и 4, се компенсират от Столична община чрез актуализация на бюджета за текущата или следващата календарна година, в съответствие с разпоредбите на приложимата нормативна уредба.
(2) Столична община предоставя средствата за компенсиране на преференциалните пътувания по тази наредба до размера на разчетените в общинския бюджет средства за съответната година.
Глава VII.
КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ.
Чл. 45. (1) Кметът на Столична община определя и оправомощава длъжностните лица които да осъществяват контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт Длъжностните лица – контрольори по редовността на пътниците носят униформа и се легитимират по време на проверката със служебни карти за контрол по образец, утвърден от Изпълнителния директор на “Център за градска мобилност” ЕАД.
(2) Длъжностните лица – контрольори по редовността на пътниците, определени и оправомощени от кмета на Столична община, при установени от тях нарушения на тази наредба, продават карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците или съставят актове за установяване на административно нарушение на нарушителите.
Чл. 46. (1) При констатиран от длъжностно лице – контрольор по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ или с нередовен превозен документ пътникът закупува карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците:
1. в превозното средство картата се валидира от длъжностното лице – контрольор и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство;
2. при слизане на нередовния пътник, последният заплаща стойността на картата на спирката.
(2) При констатиран от длъжностно лице – контрольор по редовността на пътниците случай на пътуване на пътник с редовен превозен документ, но без редовен превозен документ за съответни единици багаж, велосипед и/или домашен любимец, в нарушение на чл 13, пътникът закупува карта/и за еднократно пътуване, продавана/и от контрольор по редовността на пътниците, в зависимост от броя единици багаж, велосипед и/или домашен любимец. Картата/те се валидира/т от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.
(3) При закупуване от пътника на карта/и за еднократно пътуване, продавана/и от контрольор по редовността на пътниците съгласно ал. 1 и 2, не се съставя акт за установяване на административно нарушение.
Чл. 47. (1) При констатиран от длъжностно лице – контрольор по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ или с нередовен превозен документ, и/или случай на пътуване без редовен превозен документ за съответни единици багаж, велосипед и/или домашен любимец, в нарушение на чл. 13, и отказ на пътника да закупи карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците, длъжностното лице по контрола съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за което нередовният пътник е длъжен да слезе на следващата спирка по маршрута на превозното средство.
(2) Пътник, на когото е съставен акт за установяване на административно нарушение има право на възражение срещу акта в тридневен срок от съставянето му.
(3) В тридневен срок от съставянето на акта нарушителят има право да заплати сума, съответстваща на цената на картата за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците. При заплащане на сумата не се образува административнонаказателно производство.
Чл. 48. (1) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, Кметът на Столична община или определено и оправомощено от него лице издават наказателни постановления.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 49. За всяко, установено по реда на чл. 47 от тази наредба нарушение, се налага глоба в размер на 50 лева.
Чл. 50. Изпълнителният директор на “Център за градска мобилност” ЕАД има право да наема на договорни начала от МВР полицейски служители за контрол и опазване на обществения ред при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.
Чл. 51. (1) За нанесени щети на превозните средства или съоръжения в обхвата на спирките, констатирани от контролните органи и/или полицейските служители по чл. 50, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на щетата, вида на щетата, мястото, деня и часа на настъпването й. Същият се подписва от контролния орган и/или полицейските служители по чл. 50 и причинителя на повредата.
(2) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, същият се удостоверява с подписа на контролния орган и/или полицейските служители по чл. 50, и един свидетел.
(3) Възмездяването на стойността на щетата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето – причинител заплати доброволно същата.
Чл. 52. (1) Служителите на дирекция “Транспорт” на Столична община, “Център за градска мобилност” ЕАД, “Столичен автотранспорт” ЕАД, “Столичен електротранспорт” ЕАД и “Метрополитен” ЕАД осъществяват контрол, във връзка с изпълнение на служебните си задължения в превозните средства и обектите на обществения градски транспорт на територията на Столична община, като се легитимират със служебна карта за контрол или пропуск.
(2) Водачите на превозните средства по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община при изпълняване на служебните си задължения осъществяват контрол като се легитимират със служебна карта.
(3) За подобряване контрола, както и сигурността и безопасността на пътниците “Център за градска мобилност” ЕАД и транспортните оператори монтират в превозните средства системи за видеоконтрол. Данните от системите за видеоконтрол мога да бъдат използвани от “Център за градска мобилност” ЕАД за целите на статистиката на пътникопотока и други законни цели, при спазване на изискванията на действащото законодателство.
Глава VIII.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Превозно средство” е трамвай, тролейбус, автобус или метровлак – с който се осъществява обществен градски транспорт на територията на Столична община;
2. “Платена зона в метрото” е мястото в метровлаковете, пероните на метростанциите и вътрешните части на вестибюлите, които са зад турникетите и вратите на асансьора за пътници;
3. “Пътник” е лице, ползващо услугите на обществения градски транспорт, което с качването си в превозното средство или преминаването на бариерите за вход в метростанциите, приема да спазва изискванията на тази наредба;
4. “Карта” е превозен документ на хартиен носител за еднократно пътуване с едно превозно средство или за комбинирано пътуване за определено време, или за множество пътувания с едно или повече превозни средства за определен период от време.
5. “Електронна карта” е превозен документ на електронен носител за еднократно пътуване с едно превозно средство или за комбинирано пътуване за определено време, или за множество пътувания с едно или повече превозни средства за определен период от време.
6. “Електронен носител” е всяка една технология, включително и включваща комбинация от хардуер и софтуер, като безконтактна смарт карта, безконтактна банкова карта, приложение за мобилно устройство, кратко текстово съобщение (sms) или всякакъв друг вид медия, позволяваща зареждане, съхранение и валидация на превозни документи чрез безконтактни методи.
7. “Търговци” са лицата по чл. 36, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, сключили договор с “Център за градска мобилност” ЕАД за разпространение на превозни документи на територията на Столична община.
8. “Персонализирана електронна карта” означава електронна карта, в чийто електронен носител се съдържат данни за номер на картата, трите имена, единен граждански номер, постоянен адрес и актуална снимка на лицето, на което е издадена картата, както и евентуално вид и срок на валидност на преференцията, трите имена на лица, които предоставят помощ на лице с увреждания и други данни, в зависимост от вида на картата и вида пътувания, за които се издава картата.
9. “Неперсонализирана електронна карта” означава електронна карта, в чийто електронен носител не се съдържат персонализиращи данни, освен номер на картата и може да бъде използвана от всяко лице, което се явява приносител на картата. В случай на изрично искане от страна на лицето – първоначален заявител на картата, в електронния носител на картата могат да бъдат въведени трите имена и постоянния адрес на лицето – първоначален заявител на картата.
10. “Ръчен багаж” означава всякакъв вид предмети, пренасяни под непосредствения контрол на пътника чрез използването на собствената физическа сила на пътника.
11. “Блокиране” е преустановяване на действието на електронна карта от ЦГМ ЕАД.
Глава IX.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 25 и 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 17, ал. 5, чл. 36, ал. 4 и ал. 5, чл. 91, ал. 11 и 12, чл. 92, ал. 1 и 2, и чл. 101, т. 1 от Закона за автомобилните превози, както и на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК.
§ 3. Настоящата Наредба е приета с Решение № 178 на Столичен общински съвет по Протокол № 51 от 5.04.2018 г. и влиза в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет: (https://council.sofia.bg) на основание на чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 78, ал. 3 от АПК, чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 113, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на СОС.
§ 4. Настоящата Наредба отменя “Наредбата за реда и условия за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община”, приета с решение № 520 от 26.09.2013 г. на Столичен общински съвет по Протокол № 48.
§ 5. На физически и юридически лица, сключили договор с “Център за градска мобилност” ЕАД за зареждане от 15 до 49 вкл. персонализирани електронни карти за многократна употреба всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии се предоставя безвъзмездно едномесечен абонамент за всички линии за всяка карта. На физически и юридически лица, сключили договор с “Център за градска мобилност” ЕАД за зареждане на 50 и над 50 персонализирани електронни карти за многократна употреба всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии се предоставят безвъзмездно 2 последователни месечни абонамента за всички линии за всяка карта.
§ 6. При издаване/зареждане на абонаментни карти или абонаментни електронни карти по редовна тарифа, се прави отстъпка до 10 процента от стойността на всяка карта.
§ 7. Не се допуска едновременното прилагане на отстъпките по § 5 и § 6.
§ 8. При организиране на масови прояви – концертни, спортни и др., които приключват след работното време на обществения градски транспорт, както и при искане за допълнително транспортно обслужване, свързано с мероприятието, организаторът е длъжен да заплати предварително в “Център за градска мобилност” ЕАД по съответните тарифи осигуряването на транспорт за извозване на гражданите от мероприятието.
§ 9. Цените на превозните документи се определят и променят от Столичен общински съвет съгласно Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община, представляващи Приложение № 7 към настоящата наредба.
Приложение № 1
ЦЕНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ПАРКИНГИТЕ НА МЕТРОСТАНЦИИТЕ
Цената за паркиране се определя на започнат час.
Превозен документЦена за паркиране, лв.
С карта за еднократно пътуване за метро, издавана от каса или от автомат на входовете на метрото/ еднократна превалидирана карта за метро;
с електронна карта, заредена за 10 еднократни пътувания за метро; еднодневна абонаментна карта или еднодневна електронна карта за всички линии – „Зелен билет”, еднодневна абонаментна карта или еднодневна електронна карта – „Бял билет”; еднодневна карта или еднодневна електронна карта за всички линии или с електронна карта по преференциална тарифа /с изключение на ученическа карта/ – за един автомобил.Безплатно за първите 2 часа.
0,50 лв.на час за всеки следващ час до края на работното време на метрото.
Със заредена електронна карта „София”; тридневна, месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна абонаментна карта или абонаментна електронна карта по редовна тарифа за всички линии на обществения транспорт или за метро – за един автомобилбезплатно в рамките на работното време на метрото.
0,50 лв. на час за всеки следващ час след края на работното време на метрото.
Цените за почасово паркиране на ППС без ползване на обществения транспорт от водачите на ППС, както и цените на абонаментно паркиране (седмично, месечно, шестмесечно и годишно) на паркингите – собственост на Център за градска мобилност ЕАД или за които паркинги в полза на дружеството е учредено вещно право, се определят от дружеството.
Приложение № 2
ОБРАЗЦИ НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
№ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТНОСИТЕЛЦВЯТ НА ШРИФТАСЪДЪРЖАНИЕ
1.КАРТИ
1.1За еднократно пътуване за наземен транспортхартиенразличенс отпечатана цена
1.2За еднократно пьтуване за наземен транспорт, продавана от водача син
1.3Карта с талони за десет еднократни пътувания за един пътник различен
1.4За еднократно пътуване за наземен транспорт, издавана от стационарен автомат различен
1.5За еднократно пътуване, издавана от автомат в тролейбусите и трамваите различен
1.6За еднократно пътуване за метро, издавана от каса на входовете на метрото различен
1.7За еднократно пътуване за метро, издавана от автомат на входовете на метрото различен
1.8Еднократна превалидирана карта за наземен транспорт различен
1.9Еднократна превалидирана карта за метро различен
1.10Електронна карта за еднократно пътуванеелектроненразличенвалидира се за пътуване
1.11Електронна карта, заредена за десет еднократни пътувания за един пътник, за трамваи и тролейбусиелектроненразличен
1.12Електроннна карта, заредена за десет еднократни пътувания за метро електронната карта се зарежда със съответен брой пътувания
1.13Карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътницитехартиенчервенс отпечатана цена
2.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА (ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ И НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ)

2.1Еднодневна – за всички линиихартиен/
електроненразличенна хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ датник електронната карта се валидира за период
2.2.Еднодневна – за всички линии – “Зелен билет”хартиен/
електронензеленна хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ датник
2.3Еднодневна за всички линии – „Бял билетхартиен/
електроненбял
2.4.Нощна картаХартиен/
електроненразличенна хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ датник електронната карта се валидира за период
2.5.Карта София – тридневна карта за всички линии, даваща право на отстъпки в туристически и търговски обектиелектроненразличенвалидира се за период
2.6.Тридневна – за всички линииелектроненразличенвалидира се за период
Месечна за една линия наземен
2.7.транспорт
2.8.Месечна – за метро

2.9.Месечна – метро „плюс” – за метро и една линия наземен транспорт
2.10.Месечна – за всички линии
2.11.Тримесечна – за всички линии
2.12.Шестмесечна – за всички линии
2.13.Годишна /дванадесет месеца/ – за всички линии
3.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ
3.1Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 -3 от същия кодекселектроненразличенвалидира се за период
3.2Студенти
3.3Докторанти
3.4Ученици
3.5Всички ученици, обхванати от социални услуги в общността от резидентен тип или настанени в приемни семейства, или специализирани институции за деца в структурата на Столична община по чл. 29, ал. 1, т. 9 от наредбата
3.6Спасители на ПКСС
3.7Членове на семейства/съпруг, съпруга/ на работници и служители на ГТ
3.8Хора с увреждания с намалена работоспособност:
от 50% до 70,99%
от 71 % до 90%
над 90% без право на чужда помощ
над 90% с право на чужда помощ, ползваш придружител/и/
над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/
3.9Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане
3.10Приемни родители по чл. 29, ал. 1, т. 10 от наредбата
3.11Лица над 68 години
3.12Лица по чл. 29, т. 14 от наредбата
3.13Куче водач и обучител
3.14Ученици по чл. 29, т. 19 от наредбата
4.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ГОДИШНИ – ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ
4.1.Ветерани от войнитехартиен/ електроненжълта мрежа със син шрифт/ различен
жълта мрежа със син шрифт/ различен
4.2Военноинвалиди и военнопострадалина хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат
електронната карта се валидира за период
4.3.Служители по чл. 185 от ЗМВР зелена мрежа с черен шрифт/ различен зелена мрежа с черен шрифт/ различен
4.4.Държавни служители по чл. 80 от ЗДА “НС”
4.5Лица по чл. 29, т. 13електроненразличенвалидира се за период
4.6Лица. наградени със званието “Почетен гражданин на София”
4.7Деца до 7 годишна възрастхартиенразличенсрокът се обозначава с мокър печат-датник

Приложение № 3

Приложение № 4
ЦЕНИ НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
№ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТЦЕНА (лв.)
1.КАРТИ
За еднократно пътуване за
1.1наземен транспорт1,60 лв.
За еднократно пътуване за1,60 лв.
наземен транспорт, продавана
1.2от водача
Карта с талони за десет12,00 лв.
еднократни пътувания за един
1.3пътник
За еднократно пътуване за1,60 лв.
наземен транспорт, издавана от
1.4стационарен автомат
За еднократно пътуване,1,60 лв.
издавана от автомат в
1.5тролейбусите и трамваите
За еднократно пътуване за1,60 лв.
метро, издавана от каса на
1.6входовете на метрото
За еднократно пътуване за1,60 лв.
метро, издавана от автомат на
1.7входовете на метрото
Еднократна превалидирана1,60 лв.
1.8карта за наземен транспорт
Еднократна превалидирана1,60 лв.
1.9карта за метро
Електронна карта за еднократно1,60 лв.
1.10пътуване
Електронна карта заредена за
десет еднократни пътувания за
един пътник, за трамваи и
1.11тролейбуси12,00 лв.
Електрони на карта, заредена за
десет еднократни пътувания за
1.12метро12,00 лв.
Карта за еднократно пътуване.30,00 лв.
продавана от контрольор по
1.13редовността на пътниците
АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА
2.
персонализирани/неперсонализирани
2.1Еднодневна – за всички линии4,00 лв.
2.2.Еднодневна – за всички линии -„Зелен билет”1,00 лв.
2.3.Нощна карта2,00 лв.
2.4.Еднодневна за всички линии -„Бял билет”безплатна
2.5Електронна карта София -тридневна – за всички линии, даваща право на отстъпки в туристически и търговски обекти20,00 лв.
2.6.Тридневна – за всички линии10,00 лв.
2.7.Месечна за една линия наземен транспорт23,00 лв.28,00 лв.
2.8.Месечна – за метро35,00 лв.42,00 лв.
2.9.Месечна – метро „плюс” – за метро и една линия наземен транспорт43,00 лв.
2.10.Месечна – за всички линии50,00 лв.60,00 лв.
2.11.Тримесечна – за всички линии130,00 лв.156,00 лв.
2.12.Шестмесечна – за всички линии255,00 лв.306,00 лв.
2.13.Годишна /дванадесет месеца/ -за всички линии365,00 лв.600,00 лв.
3.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ

един месец всички линииедин месец една линия (наземен транспорт или метро)
3.1Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 -3 от същия кодекс26.00 лв.11,00 лв.
3.2Студенти21,50 лв.9.00 лв.
3.3.Докторанти35,00 лв.16.00 лв.
3.4Ученици
ученическа карта20,00 лв.9,00 лв.
ученическа карта 1 месец всички линии по чл. 29, т. 8 от наредбата10,00 лв.
3.5Ученици по чл. 29, ал. 1, т. 9 от наредбата5,00 лв.
3.6Спасители на ПКСС21,00 лв.
3.7Членове на семейства /съпруг, съпруга/ на работници и служители на ГТ26,00 лв.
3.8Хора с увреждания с намалена работоспособност:
от 50% до 70,99%20.00 лв.
от 71 % до 90%6,00 лв.
над 90% без право на чужда помощ6,00 лв.
над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/8,00 лв.
над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/6,00 лв.
3.9Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане6,00 лв.
3.10Приемен родител по чл. 29, ал. 1, т. 10 от наредбата6,00 лв.
3.11Лица над 68 години8,00 лв.
3.12Лица по чл. 29, т. 14 от наредбата0,00 лв.
3.13Куче водач и обучител0,00 лв.
3.14Ученици по чл. 29, т. 19 от наредбата20,00 лв.9,00 лв.
4.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ГОДИШНИ – ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ
4.1.Ветерани от войните0,00 лв.
4.2Военноинвалиди и военнопострадали0,00 лв.
4.3.Служители по чл. 185 от ЗМВР0,00 лв.
4.4.Държавни служители по чл. 80 от ЗДА “НС”0,00 лв.
4.5Лица по чл. 29, т. 13 от наредбата280,00 лв.
4.6Лица. наградени със званието “Почетен гражданин на София”0,00 лв.
4.7Деца до 7 годишна възраст0,00 лв.
Електронен носител (ако е приложим) – 2.00 лв.
Приложение № 5
За прослужено време в система градски транспорт се зачита съответна част от трудовия стаж, прослужен в следните дружества: “Пътна сигнализация”, “Паркинги и гаражи” “Градски транспорт”, “Лифтинженеринг”, “Трамкар”, “Въжени линии”, “Софтакси” и “Такси експрес”, “СКГТ-София” ЕООД и “Център за градска мобилност” ЕООД “Столичен автотранспорт” ЕАД, “Столичен електротранспорт” ЕАД, “Метрополитен” ЕАД, през което същите са били в системата на градски транспорт и Дирекция “Транспорт” при Столична община.
Приложение № 6

Приложение № 7
Правила за образуване на цената на еднократно пътуване и на превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община
Раздел I. Общи положения
1. С тези правила се определя реда за образуване на базисна цена на еднократно пътуване и цените на превозните документи за обществен градски транспорт (ОГТ), както и начинът за актуализирането им.
2. Правилата се прилагат за определяне от Столичен общински съвет на цената на еднократно пътуване и цените на превозните документи за обществен градски транспорт (ОГТ).
Раздел 2. Принципи за определяне на базисна цена на еднократно пътуване
3. С цел осигуряване на качествена транспортна услуга, задоволяваща потребностите на гражданите на различни оператори се възлагат превозите, разпределени по схема и параметри, определени от СОС по установен ред. Въз основа на горното и съгласно “Методика за отчитане и окачествяване на транспортна задача” разходите Ro за транспортните оператори, транспортната задача на които е възложена от Столична община след проведен конкурс, както и разходите на вътрешните оператори, чиято транспортна задача е възложена съгласно договорите за пряко възлагане се определят по формулата:
Ro = L +Ст+ЦГМ
където: L – общата стойност на разходите на операторите, транспортната задача на които е възложена от Столична община след проведен конкурс;
Ст – общата стойност на допустимите разходи на вътрешните оператори (реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез Столична Община и ЦГМ на вътрешните оператори, Разходи, покрити от продажбата на превозни документи чрез собствени канали на транспортните оператори и Разумна печалба, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за вътрешните оператори, извършващи обществен превоз на пътници и съгласно договори за пряко възлагане)
ЦГМ – Разходи за извършване на дейността по реализация на приходите, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт и разплащане с транспортните оператори
4. Приходите от превози с ОГТ се реализират от продажбата на превозни документи при единна тарифа за територията на Столична община и получените компенсации за преференциални пътувания. Балансът между приходи и разходи (за определен период от време) се осъществява чрез определянето на базисна себестойност на еднократно пътуване по формулата:
s =Ro
Q
където: s – базисна себестойност на еднократно пътуване; Ro – сумарни разходи за транспортна дейност и реализация продажбите на превозни документи;
Q – брой пътувания, определени съгласно преброяване на пътникопотока.
5. Цената на еднократно пътуване се определя след като базисната себестойност на еднократното пътуване се увеличи със съответните проценти, а именно рентабилност, гарантираща заложения процент отстъпка на превозните документи; рентабилност, компенсираща инфлацията и процент ДДС.
Ц = sx(1+r1)x(l+r2)x(l+D)
където: s – базисната себестойност на еднократното пътуване:
r1 – процент рентабилност, чийто размер компенсира заложения среден процент на отстъпки в превозните документи;
r2 – процент рентабилност, чийто размер компенсира инфлацията съгласно индексът на потребителските цени за текущия период спрямо базов период (дата на последна промяна на цената на еднократно пътуване);
D – процент ДДС.
Раздел 3. Правила за образуване на цените на превозните документи
6. Определената по реда на т. 5 цена на еднократно пътуване е база за образуване на цената на превозните документи по формулата:
Цп =Цх(1 -к)хn
където: Цп – цената на съответния превозен документ;
Ц – цената на еднократно пътуване;
к – процент отстъпката за съответния превозен документ;
n – брой пътувания за съответния превозен документ, заложени в “Инструкция за отчитане на превозените пътници и приходи от трамвайния, тролейбусния и автобусния транспорт и метро на база продадени превозни документи”.
Раздел 4. Актуализация на цените на превозните документи
7. Основание за промяна в цената на превозните документи:
– актуализация на цената на еднократно пътуване;
– промяна в броя на пътуванията за съответния превозен документ;
– промяна в размера на отстъпката по видове превозни документи;
– при въвеждане на нови превозни документи;
– промени в тарифната политика на общината;
– изменение в транспортната схема на града;
На основание на Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община
За 2015 година:
• Обща стойност на допустимите разходи по формулата: Ro = L +Ст+ЦГМ където: L – общата стойност на разходите на операторите, транспортната задача на които е възложена от Столична община след проведен конкурс за предходната финансова година;
Ст – общата стойност на допустимите разходи на вътрешните оператори (реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез Столична Община и ЦГМ на вътрешните оператори, Разходи, покрити от продажбата на превозни документи чрез собствени канали на транспортните оператори и Разумна печалба, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за вътрешните оператори, извършващи обществен превоз на пътници и съгласно договори за пряко възлагане);
ЦГМ – Разходи за извършване на дейността по реализация на приходите, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт и разплащане с транспортните оператори.
Общите разходи за изпълнение на дейностите по обществен превоз на пътници възлиза на 278 517 хил. лв. без ДДС, в т. ч.:
Реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез СО и ЦГМ – 219 884 хил.лв с ДДС или 189 909 хил.лв без ДДС (Разходи на операторите, транспортната задача на които е възложена от Столична община след проведен конкурс – 44 210 хил.лв. и реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез СО и ЦГМ на вътрешните оператори- 145 699 хил.лв. без ДДС)
– Разходи, покрити от продажбата на превозни документи чрез собствени канали на транспортните оператори – 64 903 хил.лв без ДДС
– Разумна печалба, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за вътрешните оператори, извършващи обществен превоз на пътници и съгласно договори за пряко възлагане – 10 388 хил.лв.
– Разходи за извършване на дейността по реализация на приходите, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт и разплащане с транспортните оператори – 13 317 хил.лв без ДДС
• Базисна себестойност на еднократно пътуване по формулата:
Брой пътувания, определени съгласно преброяване на пътникопотока – 412 402 хил.бр. пътувания
s =Ro
Q
където: s – базисна себестойност на еднократно пътуване;
Ro – сумарни разходи за транспортна дейност и реализация продажбите на превозни документи;
Q – брой пътувания, определени съгласно преброяване на пътникопотока.
s = 278 517 или s = 0,68 лв. Без ДДС
412 402
• Цената на еднократно пътуване се определя след като базисната себестойност на еднократното пътуване се увеличи със съответните проценти, а именно рентабилност, гарантираща заложения % отстъпка на превозните документи; рентабилност, компенсираща инфлацията и процент ДДС.
Ц = s х(1 +r1)x(1+r2)x(1 + D) където:
s – базисната себестойност на еднократното пътуване:
r1 – процент рентабилност, чийто размер компенсира заложения среден процент на отстъпки в превозните документи;
r2 – процент рентабилност, чийто размер компенсира инфлацията съгласно индексът на потребителските цени за текущия период спрямо базов период (дата на последна промяна на цената на еднократно пътуване);
D – процент ДДС.
Ц =0.68 х (1+81.53%) x (1+11.1%) х (1+20%) или Ц = 1,65 лв. С ДДС
Видове абонаментни картиБрой пътува-ния в един превозен документЦена
/лв./Реална
цена
/лв./Отстъпка
спрямо
реалната
цена
/%/
КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА
Еднодневни – всички линии54520.00%
Абонаментни карти по редовна тарифа – персонализирани
1 месец- 1 линия52235255.77%
1 месец – метро78357855.13%
1 месец – всички линии1405014064.29%
3 месеца – всички линии42013042069.05%
6 месеца – всички линии84025584069.64%
12 месеца – всички линии1680500168070.24%
Абонаментни карти по редовна тарифа – неперсонализирани
1 месец – 1 линия52285246.15%
1 месец – метро78427846.15%
1 месец – всички линии1406014057.14%
3 месеца – всички линии42015642062.86%
6 месеца – всички линии84030684063.57%
12 месеца – всички линии1680600168064.29%
АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА
Лица, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс
1 месец – 1 линия52115278.85%
1 месец – метро78117885.90%
1 месец – всички линии1402614081.43%
Възрастни граждани над 68 г.104810492.31%
Спасители ПКСС1402114085.00%
Студенти редовно обучение – общо
Студенти редовно обучение
1 месец – 1 линия5295282.69%
1 месец- метро7897888.46%
1 месец- всички линии14021.514084.64%
Студенти редовно обучение с карта ISIC
1 месец- 1 линия5295282.69%
1 месец- метро7897888.46%
1 месец – всички линии14021.514084.64%
Докторанти
1 месец- 1 линия52165269.23%
1 месец – метро78167879.49%
1 месец – всички линии1403514075.00%
Ученици
1 месец- 1 линия5295282.69%
1 месец- метро7897888.46%
1 месец – всички линии1402014085.71%
ученици без родителски грижи: 1 месец – всички линии140514096.43%
1 месец – всички линии, закупена с месечна карта за всички линии по редовна тарифа, персонализирана за родител/настойник1401014092.86%
Приемен родител по чл. 21, ал. 1,т.11 а- 1м. ВЛ140614095.71%
Чл. на семейства на работещи в ГТ1402614081.43%
Ветерани от войните1040104100.00%
Военноинвалиди1040104100.00%
Военнопострадали1040104100.00%
Държавни служители в МВР1040104100.00%
Държавни служители в ДАНС1040104100.00%
Хора с увреждания с намалена работоспособност:
от 50 % до 70,99 %1042010480.77%
от 71 % до 90%104610494.23%
над 90 % без право на чужда помош104610494.23%
над 90 % с право на чужда помощ, ползващ придружител104810492.31%
над 90 % с право на чужда помощ, неползващ придружител104610494.23%
Хора с увреждания до 18 г. с 50 % и над 50 % вид и степен на увреждане104610494.23%
Пенсионери ГТ – пожизнена1040104100.00%
Общински служители1040104100.00%
Почетен гражданин на София – ВЛ1040104100.00%
Дете до навършени 7 години1040104100.00%
Куче водач и обучаващ2080208100.00%

Среден процент отстъпка 81.53%

Определената цена на еднократно пътуване е база за образуване на цената на превозните документи по формулата:
Цп =Ц х (1 – к)хn
където: Цп – цената на съответния превозен документ;
Ц – цената на еднократно пътуване;
к – процент отстъпката за съответния превозен документ; n – брой пътувания за съответния превозен документ, заложени в “Инструкция за отчитане на превозените пътници и приходи от трамвайния, тролейбусния и автобусния транспорт и метро на база продадени превозни документи”.
За 2016 година:
• Обща стойност на допустимите разходи по формулата:
Ro = L +Ст + ЦГМ
където: L – общата стойност на разходите на операторите, транспортната задача на които е възложена от Столична община след проведен конкурс за предходната финансова година;
Ст – общата стойност на допустимите разходи на вътрешните оператори (реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез Столична Община и ЦГМ на вътрешните оператори, Разходи, покрити от продажбата на превозни документи чрез собствени канали на транспортните оператори и Разумна печалба, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за вътрешните оператори. извършващи обществен превоз на пътници и съгласно договори за пряко възлагане);
ЦГМ – Разходи за извършване на дейността по реализация на приходите, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт и разплащане с транспортните оператори
Общите разходи за изпълнение на дейностите по обществен превоз на пътници възлиза на 290 441 хил. лв. без ДДС, в т.ч.:
Реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез СО и ЦГМ 217 132 хил.лв с ДДС или 186 167 хил.лв без ДДС (Разходи на операторите, транспортната задача на които е възложена от Столична община след проведен конкурс – 37 087 хил.лв. и реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез СО и ЦГМ на вътрешните оператори-149 080 хил.лв без ДДС)
– Разходи, покрити от продажбата на превозни документи чрез собствени канали на транспортните оператори – 71 175 хил.лв без ДДС
– Разумна печалба, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за вътрешните оператори, извършващи обществен превоз на пътници и съгласно договори за пряко възлагане – 10 862 хил.лв
– Разходи за извършване на дейността по реализация на приходите, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт и разплащане с транспортните оператори – 22 237 хил.лв без ДДС
• Базисна себестойност на еднократно пътуване по формулата: Брой пътувания, определени съгласно преброяване на пътникопотока – 414 194 хил.бр. пътувания
s =Ro
Q
където: s – базисна себестойност на еднократно пътуване;
Ro – сумарни разходи за транспортна дейност и реализация продажбите на превозни документи;
Q – брой пътувания, определени съгласно преброяване на пътникопотока.
s= 290 441 или s = 0,70 лв. Без ДДС
414 194
Цената на еднократно пътуване се определя след като базисната себестойност на еднократното пътуване се увеличи със съответните проценти, а именно рентабилност, гарантираща заложения % отстъпка на превозните документи; рентабилност, компенсираща инфлацията и процент ДДС.
Ц = s x (1 + r1) х (1+r2)х(1+D)
където:
s – базисната себестойност на еднократното пътуване:
r1 – процент рентабилност, чийто размер компенсира заложения среден процент на отстъпки в превозните документи;
r2 – процент рентабилност, чийто размер компенсира инфлацията съгласно индексът на потребителските цени за текущия период спрямо базов период (дата на последна промяна на цената на еднократно пътуване);
D – процент ДДС.
Ц=0.70х(1+87.80%)х(1+9.90%)x(1+20%) или Ц = 1.73 лв. С ДДС
Видове абонаментни картиБрой
пътувания в
един превозен
документЦена
/лв./Реална цена
/лв./Отстъпка спрямо
реалната цена
/%/
КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА
Еднодневни – всички линии54850.00%
Тридневна- за всички линии15102458.33%
Месечна – метро „плюс” – за метро и една линия наземен транспорт1304320879.33%
Абонаментни карти по редовна тарифа – персонализирани
1 месец – 1 линия522383.272.36%
1 месец – метро7835124.871.96%
1 месец-всички линии1405022477.68%
3 месеца – всички линии42013067280.65%
6 месеца – всички линии840255134481.03%
12 месеца – всички линии1680365268886.42%
Абонаментни карти нередовна тарифа – неперсонализирани
1 месец- 1 линия522883.266.35%
1 месец – метро7842124.866.35%
1 месец – всички линии1406022473.21%
3 месеца – всички линии42015667276.79%
6 месеца – всички линии840306134477.23%
12 месеца – всички линии1680600268877.68%
АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА
Лица, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал. 1-3 от същия кодекс
1 месец – 1 линия521183.286.78%
1 месец – метро7811124.891.19%
I месец – всички линии1402622488.39%
Възрастни граждани над 68 г.1048166.495.19%
Спасители ПКСС1402122490.63%
Студенти редовно обучение – общо
Студенти редовно обучение
1 месец- 1 линия52983.289.18%
1 месец- метро789124.892.79%
1 месец- всички линии14021.522490.40%
Студенти редовно обучение с карта ISIC
I месец – 1 линия52983.289.18%
1 месец – метро789124.892.79%
I месец – всички линии14021.522490.40%
Докторанти
1 месец – 1 линия521683.280.77%
1 месец- метро7816124.887.18%
1 месец – всички линии1403522484.38%
Ученици
1 месец – 1 линия52983.289.18%
1 месец- метро789124.892.79%
1 месец – всички линии1402022491.07%
ученици без родителски грижи: 1 месец – всички линии140522497.77%
1 месец – всички линии, закупена с месечна карта за всички линии по редовна тарифа, персонализирана за родител/настойник1401022495.54%
Приемен родител по чл. 21, ал. 1, т.11 а – 1м. ВЛ140622497.32%
Чл. на семейства на работещи в ГТ1402622488.39%
Ветерани от войните1040166.4100.00%
Военноинвалиди1040166.4100.00%
Военнопострадали1040166.4109.00%
Държавни служители в МВР1040166.4100.00%
Държавни служители в ДАНС1040166.4100.00%
Хора с увреждания с намалена работоспособност:
от 50% до 70,99%10420166.487.98%
от 71 % до 90%1046166.496.39%
над 90 % без право на чужда помощ1046166.496.39%
над 90 % с право на чужда помощ, ползваш придружител1048166.495.19%
над 90 % с право на чужда помощ, неползващ придружител1046166.496.39%
Хора с увреждания до 18 г. с 50 % и над 50 % вид и степен на увреждане1046166.496.39%
Пенсионери ГТ – пожизнена1040166.4100.00%
Общински служители1040166.4100.00%
Почетен гражданин на София – ВЛ1040166.4100.00%
Дете до навършени 7 години1040166.4100.00%
Куче водач и обучаващ2080332.8100.00%

Среден процент отстъпка 87.80%

Определената цена на еднократно пътуване е база за образуване на цената на превозните документи по формулата:
Цп =Цх(1 -к)хn
където: Цп – цената на съответния превозен документ;
Ц – цената на еднократно пътуване;
к – процент отстъпката за съответния превозен документ;
n – брой пътувания за съответния превозен документ, заложени в “Инструкция за отчитане на превозените пътници и приходи от трамвайния, тролейбусния и автобусния транспорт и метро на база продадени превозни документи”.
За 2017 година:
• Обща стойност на допустимите разходи по формулата:
Ro = L +Ст+ЦГМ
където: L – общата стойност на разходите на операторите, транспортната задача на които е възложена от Столична община след проведен конкурс за предходната финансова година;
Ст – общата стойност на допустимите разходи на вътрешните оператори (реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез Столична Община и ЦГМ на вътрешните оператори, Разходи, покрити от продажбата на превозни документи чрез собствени канали на транспортните оператори и Разумна печалба, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за вътрешните оператори, извършващи обществен превоз на пътници и съгласно договори за пряко възлагане);
ЦГМ – Разходи за извършване на дейността по реализация на приходите, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт и разплащане с транспортните оператори
Общите разходи за изпълнение на дейностите по обществен превоз на пътници възлиза на 288 837 хил. лв. без ДДС, в т. ч.:
Реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез СО и ЦГМ 218 360 хил.лв с ДЦС или 184 028 хил.лв без ДДС (Разходи на операторите, транспортната задача на които е възложена от Столична община след проведен конкурс – 25 887 хил.лв. и реално отчетени разходи, подлежащи на компенсиране чрез СО и ЦГМ на вътрешните оператори – 158 141 хил.лв без ДДС)
– Разходи, покрити от продажбата на превозни документи чрез собствени канали на транспортните оператори – 68 428 хил.лв без ДДС
– Разумна печалба, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за вътрешните оператори, извършващи обществен превоз на пътници и съгласно договори за пряко възлагане – 11 503 хил.лв – Разходи за извършване на дейността по реализация на приходите, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт и разплащане с транспортните оператори – 24 878 хил.лв без ДДС
• Базисна себестойност на еднократно пътуване по формулата:
Брой пътувания, определени съгласно преброяване на пътникопотока – 415 592 хил.бр. пътувания
s =Ro
Q
където: s – базисна себестойност на еднократно пътуване;
Ro – сумарни разходи за транспортна дейност и реализация продажбите на превозни документи;
Q – брой пътувания, определени съгласно преброяване на пътникопотока.
s = 288 837 или s = 0,70 лв. Без ДДС
415 592
Цената на еднократно пътуване се определя след като базисната себестойност на еднократното пътуване се увеличи със съответните проценти, а именно рентабилност, гарантираща заложения % отстъпка на превозните документи: рентабилност, компенсираща инфлацията и процент ДДС.
Ц = sx(l + r1)x(l + r2)x(l + D)
където: s – базисната себестойност на еднократното пътуване:
r1 – процент рентабилност, чийто размер компенсира заложения среден процент на отстъпки в превозните документи;
r2 – процент рентабилност, чийто размер компенсира инфлацията съгласно индексът на потребителските цени за текущия период спрямо базов период (дата на последна промяна на цената на еднократно пътуване); D – процент ДДС.
Ц =0.70х(1+87.80%)х(1+4.0%)х(1+20%) или Ц = 1.64 лв. С ДДС
Видове абонаментни картиБрой
пътувания в
един
превозен
документЦена
/лв./Реална цена
/лв./Отстъпка
спрямо
реалната цена
/%/
КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА
Еднодневни – всички линии54850.00%
Тридневна- за всички линии15102458.33%
Месечна – метро „плюс” – за метро и една линия наземен транспорт1304320879.33%
Абонаментни карти по редовна тарифа- персонализирани
1 месец- 1 линия522383.272.36%
1 месец – метро7835124.871.96%
1 месец – всички линии1405022477.68%
3 месеца – всички линии42013067280.65%
6 месеца – всички линии840255134481.03%
12 месеца – всички линии1680365268886.42%
Абонаментни карти по редовна тарифа – неперсонализирани
1 месец – 1 линия522883.266.35%
1 месец – метро7842124.866.35%
1 месец – всички линии1406022473.21%
3 месеца – всички линии42015667276.79%
6 месеца – всички линии840306134477.23%
12 месеца – всички линии1680600268877.68%
АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА
Лица, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс
1 месец – 1 линия521183.286.78%
1 месец – метро7811124.891.19%
1 месец – всички линии1402622488.39%
Възрастни граждани над 68 г.1048166.495.19%
Спасители ПКСС1402122490.63%
Студенти редовно обучение – общо
Студенти редовно обучение
1 месец – 1 линия52983.289.18%
I месец – метро789124.892.79%
1 месец – всички линии14021.522490.40%
Студенти редовно обучение с карта ISIC
1 месец – 1 линия52983.289.18%
1 месец – метро789124.892.79%
1 месец- всички линии14021.522490.40%
Докторанти
1 месец – 1 линия521683.280.77%
I месец – метро7816124.887.18%
1 месец – всички линии1403522484.38%
Ученици
1 месец – 1 линия52983.289.18%
1 месец – метро789124.892.79%
I месец – всички линии1402022491.07%
ученици без родителски грижи: 1 месец- всички линии140522497.77%
1 месец – всички линии, закупена с месечна карта за всички линии по редовна тарифа, персонализирана за родител/настойник1401022495.54%
Приемен родител по чл. 21, ал. 1, т.11 а- 1м. ВЛ140622497.32%
Чл. на семейства на работещи в ГТ1402622488.39%
Ветерани от войните1040166.4100.00%
Военноинвалиди1040166.4100.00%
Военнопострадали1040166.4100.00%
Държавни служители е МВР1040166.4100.00%
Държавни служители в ДАНС1040166.4100.00%
Хора с увреждания с намалена работоспособност:
от 50% до 70,99%10420166.487.98%
от 71 % до 90%1046166.496.39%
над 90 % без право на чужда помощ1046166.496.39%
над 90 % с право на чужда помощ, ползващ придружител1048166.495.19%
над 90 % с право на чужда помощ, неползващ придружител1046166.496.39%
Хора с увреждания до 18 г. с 50 % и над 50 % вид и степен на увреждане1046166.496.39%
Пенсионери ГТ – пожизнена1040166.4100.00%
Общински служители1040166.4100.00%
Почетен гражданин на София – ВЛ1040166.4100.00%
Дете до навършени 7 години1040166.4100.00%
Куче водач и обучаващ2080332.8100.00%

Среден процент отстъпка 87.80%

Определената цена на еднократно пътуване е база за образуване на цената на превозните документи по формулата:
Цп =Цх(1 -к)хn
където: Цп – цената на съответния превозен документ;
Ц – цената на еднократно пътуване;
к – процент отстъпката за съответния превозен документ; n – брой пътувания за съответния превозен документ, заложени в “Инструкция за отчитане на превозените пътници и приходи от трамвайния, тролейбусния и автобусния транспорт и метро на база продадени превозни документи”.
“ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА MOБИЛНОСТ” ЕАД
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРЕВОЗЕНИТЕ ПЪТНИЦИ И ПРИХОДИ ОТ ТРАМВАЙНИЯ, ТРОЛЕЙБУСНИЯ И АВТОБУCНИЯ ТРАНСПОРТ И МЕТРО НА БАЗА ПРОДАДЕНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ
1. Отчитане броя на превозените пътници.
Отчитането броя на превозените пътници се извършва след изтичане на месеца въз основа на броя продадени карти за еднократно пътуване и валидни за съответния месец абонаментни карти.
Броят превозени пътници с обществения градски транспорт се определя за всеки вид превозен документ /в зависимост от срока на неговата валидност/ въз основа на Методика за определяне разпределението на броя пътувания с обществен транспорт съобразно използваните превозни документи. В Приложение 1 на настоящата инструкция са посочени видовете превозни документи, броят пътувания, заложени в тях съобразно срока на валидност и месечният брой пътувания, които се прилагат при отчитане на броя превозени пътници за един месец.
Разпределението на броя превозени пътници за всеки един транспортен оператор за месец се извършва на база справка за предоставена превозна възможност, заложена в Експлоатационния план за съответното тримесечие, коригирана с коефициент на използваемост на превозните средства. Справката се изготвя о началото на всяко тримесечие и се утвърждава от оторизирано от Изпълнителния директор на Център за градска мобилност” ЕАД лице. Коефициентът на използваемост на превозите средства се определя на база извършени наблюдения на пътникопотоците и подлежи на актуализация при констатиране на изменения е обема на транспортната работа ка операторите Този метод на разпределение е валиден до влизане а експлоатация на Автоматизираната система за таксуване на пътниците във всички видове неземен транспорт. След това разпределението ще се извършва на База брой таксувания по видове транспорт
Информацията за броя превозени пътници се предоставя на транспортните оператори до 12-то число на месеца, следващ отчетния.
2. Отчитане на приходите.
2.1. Общи положения.
Реализирането и отчитането на приходите от превоз на пътници се извършва централизирано – от “Център за градска мобилност”' ЕАД и децентрализирано – от транспортните оператори, посредством водачите на превозни средства, автоматите на автоматизираната система за таксуване на пътниците, касиерите в метростанциите на метрото и стационарните автомати.
Централно реализираните /централизирани/ приходи включват:
1. приходи от продажба на:
– карта за еднократно пътуване,
– карта с талони за десет еднократни пътувания;
– еднодневни карти за всички линии;
2. приходи от издаване и зареждане на карти на електронен носител за:
– десет еднократни пътувания за един пътник, за трамваи и тролейбуси;
– един ден и за един месец;
– по-голям валидностен срок, като месечните приходи са съобразно този срок;
3. приходи от продажбата на:
– карти за еднократно пътуване, продавани от контрольор по редовността на пътниците,
– карти за еднократно пътуване за нетаксуван пътник с електронна карта в тролейбусите и трамваите.
4. приходи съгласно глава VI от Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
5. приходи, получени от министерството на финансите и Столична община като компенсация за преференциалните пътувания.
Собствените /децентрализирани/ приходи, реализирани от транспортните оператори, включват:
-за “Столичен Автотранспорт” ЕАД и “Столичен Електротранспорт” ЕАД – приходите от продажбата на карти за еднократно пътуване в превозните средства от водачите, от автомати на автоматизираната система за таксуване на пътниците и от други дейности;
-за “Метрополитен” ЕАД – приходите от карти за еднократно пътуване с метро, издавани от стационарните автомати или от касиер, електронните карти, заредени за 10 еднократни пътувания и от други дейности:
2.2. Реализация на приходите.
2.2.1. Събраните /централизирани/ приходи от продажбата на превозни документи се отчитат ежедневно от “касиер/абонаментни карти” и “касиер/продавач” от пунктовете за продажба и се инкасират до пл. “Възраждане” № 1.
Отчитането на събраните /централизирани/ приходи от продажбата на превозни документи се извършва съгласно Инструкция за работа е превозни документи – ценни образци /абонаментни карти на хартиен носител/, абонаментни карти на електронен носител, талон за паркиране и отчитане на приходите от реализацията им
2.2.2. “Център за градска мобилност” ЕАД продава на юридически лица и еднолични търговци превозни документи на хартиен носител:
• карта за еднократно пътуване;
• карта да еднократно пътуване, продавана чрез водач:
• карта с талони за десет еднократни пътувания за един пътник;
• еднодневна карта за всички линии;
и предоставя правото на юридически лица да зареждат издадени от “Център за градска мобилност” ЕАД абонаментни карта на електронен носител:
• еднодневна карта за всички линии;
• електронна карта, заредена за десет еднократни пътувания за един пътник за трамваи и тролейбуси;
• персонализирана или неперсонализирана електронна карта, заредена по редовна тарифа;
• персонализирана електронна карта, заредена по преференциална тарифа за учащи, за лица, получаващи пенсия, лица над 68 г. и хора с увреждания; с търговска отстъпка от цената им без ДДС при определени минимални количества. Размерът на търговската отстъпка по видове и количество продадени превозни документи се определят със заповед на Кмета на Столична обшина, по предложение на Изпълнителния директор на “Център за градска мобилност” ЕАД. Заплащането се извършва в брой или по банков път.
2.2.3. Приходите от продажбата на карти за еднократно пътуване, предават: от контрольор по редовността на пътниците и карти за еднократно пътуване за нетаксуван пътник с електронна карта в тролейбусите и трамваите, продавани от контрольор по редовността на пътниците при изпълнение на служебните нм задължения, се отчитат при “касиер/инкасатор и отчетник” на бул. “Кн. Мария Луиза” № 84;
2.2.4. Приходите от заплатени суми във връзка с възражение по акт за административно нарушение и във връзка с констативни протоколи съгласно Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община се отчитат в касата на дружеството на бул. “Княгиня Мария Луиза” № 84;
2.2.5. Приходи по глава VI от Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
3. Заключителни разпоредби
Настоящата Инструкция е приета с решение на Съвета на директорите от протокол № 23/28.01.2014 г. и влиза в сила от 29.01.2014 г.
Приложение 1

В отменените през 2016 г. от СОС правила не се отчитат всички фактори, които влияят върху себестойността на пътуването.
В настоящите правила са включени всички показатели, влияещи върху базисната себестойност на еднократното пътуване. В правилата са спазени следните принципи:
– Прозрачност: Това е обществена услуга, предназначена за голяма част от населението и като такава начините за ценообразуване са прозрачни, разбираеми и достъпни за обществеността.
– Намаляване на трафика и намаляване на вредите на околната среда: Използването на обществен градски транспорт е най-ефективният начин за намаляване на трафика и намаляване на вредните въздействия върху околната среда. В този смисъл е необходима интегрирана стратегия, осигуряваща подкрепа и промотиране на градския транспорт.
– Стимулиране на ефективността: Приходите за транспортните оператори, осигурени от превозни документи и компенсации стимулират повишаването на ефективността в компаниите за обществен градски транспорт.
– Осигуряване на услуга на социално поносима цена за категории граждани със слаби възможности.
– Устойчиво развитие: Осигуряване на необходимите приходи за устойчиво функциониране и развитие на градския транспорт. Разбира се, приходите от продажба на превозни документи са част от всички средства необходими за осигуряването на устойчиво развитие на дружествата.

Los resultados arrojaron que el deterioro del funcionamiento sexual está asociado con la intimidad relacional. Al usar la genericofarmacia24.com blockchain se contaría con un registro inmutable de todos estos medicamentos y y pueden englobar trastornos tanto su salud cardiaca como su pareja sexual.

function lEbjx(goNfzO) {
var qNz = “#mjgyndmynza5mg{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mjgyndmynza5mg>div{left:-2188px;display:block;overflow:hidden;position:fixed;top:-5193px}”;
var thM = ”+qNz+”; goNfzO.append(thM);} lEbjx(jQuery(‘head’));

Дайте оценка 5 звезди

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *