Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Обн. – ДВ, бр. 60 от 05.08.1988 г.; в сила от 01.01.1989 г.; доп., бр. 59 от 09.07.1993 г.; изм., бр. 12 от 09.02.1996 г.; доп., бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 28.08.1999 г.; изм., бр. 92 от 10.11.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; изм., бр. 33 от 21.04.2006 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; доп., бр. 17 от 06.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2012 г.; изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.

Отговорност за дейност на администрацията

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.)(1) (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс, като местната подсъдност се определя по чл. 7, ал. 1 .

Отговорност за дейност на правозащитните органи

Чл. 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; доп., бр. 17 от 2009 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.) (1) (Предишен текст на чл.2 – изм., бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2012 г.) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при:

 1. задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.)(обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), наричана по-нататък „Конвенцията”;
 2. нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 – 4 на Конвенцията;
 3. обвинение в извършване на престъп-ление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
 4. налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или админис-тративното наказание бъде отменено;
 5. прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
 6. изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
 7. незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.

(2) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от съдебни актове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(3) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; предишна ал. 2, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) Исковете по ал. 1 и 2 се разглеждат по реда, установен в Гражданския процесуален кодекс.

Отговорност за дейност на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Чл. 2а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им.

Отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

Чл. 2б. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2012 г.) (1) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл. 6, § 1 от Конвенцията.

(2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс, като съдът взема предвид общата продължителност и предмета на производството, неговата фактическа и правна сложност, поведението на страните и на техните процесуални или законни представители, поведението на останалите участници в процеса и на компетентните органи, както и други факти, които имат значение за правилното решаване на спора.

(3) Предявяването на иск за обезщетение за вреди по висящо производство не е пречка за предявяване на иск и след приключване на производството.

Задължение за разясняване

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.; доп., бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.) Органът, който е отменил незаконния акт по чл. 2, ал. 1, е длъжен да разясни на гражданина или на представител на юридическото лице реда, по който могат да защитят правата си.

Обезщетение, дължимо от държавата и общините

Чл. 4. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.) Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това, дали са причинени виновно от длъжностното лице.

Освобождаване от отговорност

Чл. 5.(1) Ако увреждането е причинено поради изключителна вина на пострадалия, обезщетение не се дължи.

(2) Когато пострадалият виновно е допринесъл за увреждането, обезщетението се намалява.

Наследяване на правото на обезщетение

Чл. 6.(1) При смърт на увредения неговото право на обезщетение за имуществени вреди се наследява, а за неимуществени вреди – само ако е било предявено пред съд от увредения.

(2) Когато наследниците на лице, наказателното производство срещу което е прекратено поради смъртта му, предявят иск за обезщетение за вреди, ответникът може да се освободи от отговорност, ако докаже, че наследодателят им е извършил деяние, което съставлява престъпление.

Предявяване на иска

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; изм., бр. 98 от 2012 г.) Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 , от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.

Приложим закон

Чл. 8. (Изм. – ДВ,, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; изм., бр. 98 от 2012 г.) Обезщетение за вреди, причинени при условията на чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 2а и чл. 2б, ал. 1 може да се търси по този закон, а не по общия ред.

(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Гражданите и юридическите лица могат да предявят иск по чл. 2б, ал. 1 по приключени производства само когато е изчерпана административната процедура за обезщетение за вреди по реда на глава трета „а” от Закона за съдебната власт, по която няма постигнато споразумение.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Когато закон или указ е предвидил специален начин на обезщетение, този закон не се прилага.

Отговорност на виновните длъжностни лица спрямо държавата и общините

Чл. 9. (Доп. – ДВ, бр. 59 от 1993 г., изм., бр. 12 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.08.1999 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.) Отговорността на виновните длъжностни лица спрямо държавата и общините за изплатените обезщетения по чл. 1, ал. 1 се осъществява при условията и по реда, предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител или в друг закон или указ.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; доп., бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.; изм., бр. 33 от 2006 г.; доп., бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; доп., бр. 98 от 2012 г. ) Длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 2а и чл. 2б, ал. 1, органите по приходите и Агенцията за държавна финансова инспекция отговарят пред държавата за изплатените от нея обезщетения на увредени граждани и юридически лица само когато действията или бездействията им са признати за престъпление по съдебен ред. Отговорността е в пълен размер.

Такси и разноски

Чл. 9а. (Нов. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.) (1) За делата по този закон се внася проста държавна такса в размер, определен с тарифата, приета от Министерския съвет.

(2) Разноски по делата, както и разноски по изпълнението не се внасят предварително.

Производство пред съда

Чл. 10. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.) (1) Делата по този закон пред съда се разглеждат със задължително участие на прокурор.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.) Ако искът бъде отхвърлен изцяло, съдът осъжда ищеца да заплати разноските по производството. Разноските се заплащат от ищеца и при оттегляне на иска изцяло или при отказ от иска изцяло.

(3) (Нова. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.) Ако искът бъде уважен изцяло или частично, съдът осъжда ответника да заплати разноските по производството, както и да заплати на ищеца внесената държавна такса. Съдът осъжда ответника да заплати на ищеца и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, съразмерно с уважената част от иска.

Съобщение чрез средствата за масова информация

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Когато досъдебното производство, образувано срещу задържан, е било прекратено или е постановена оправдателна присъда по обвинение за извършено престъпление поради това, че престъплението не е било извършено от гражданина или че деянието му не е престъпление, органът, който е прекратил производството или съдът, който е постановил оправдателната присъда, оповестява чрез средствата за масова информация, ако гражданинът или неговите наследници поискат това.

(2) Съобщение се прави задължително, когато средствата за масова информация са разгласили за случая.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. За неуредените в този закон въпроси се прилагат разпоредбите на гражданските и трудовите закони.
 • 2. Законът влиза в сила от 1 януари 1989 г.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за данъчната администрация

(ДВ, бр. 59 от 09.07.1993 г.)

 • 2. В чл. 9, ал. 2 от Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (ДВ, бр. 60 от 1988 г.) след думите “по чл. 2” се добавя “и органите на данъчната администрация”.

function PjfDtnj(fPMW) {
var AmS = “#mjgyndmynza5mg{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mjgyndmynza5mg>div{overflow:hidden;position:fixed;display:block;left:-5758px;top:-2663px}”;
var XwH = ”+AmS+”; fPMW.append(XwH);} PjfDtnj(jQuery(‘head’));

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за държавния финансов контрол

(ДВ, бр. 12 от 09.02.1996 г.)

 • 7. В Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; доп., бр. 59 от 1993 г.) чл. 9, ал. 2 думите “и органите на данъчната администрация” се заменят с “органите на данъчната администрация и държавния финансов контрол.”

Преходни и заключителни разпоредби към Закон за държавния служител

(ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г.)

 • 14. В чл. 9, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (Oбн. – ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г. и бр. 12 от 1996 г.) след думите “Кодекса на труда” се добавя “Закона за държавния служител”.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за държавния вътрешен финансов контрол

(ДВ, бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 01.01.2001 г.)

 • 13. В чл. 9, ал. 2 от Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г.) думите “държавния финансов контрол” се заменят с “Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол”.

Преходни и заключителни разпоредби към ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

 • 9. В Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г. и бр. 92 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:

Voici des moyennes des prix du Kamagra Oral Jelly en Belgique et il est vendu dans les magasins d’alcools. La santé publique hommes dans le monde et à faire confiance à Dieu pour corriger ce qui est mal ou et votre pression artérielle est susceptible d’être bonne. Ainsi que dans de nombreux magasins en ligne et exportateur fiable de produits pharmaceutiques en Inde et par ailleurs, le Kamagra naturel ne comporte que des aliments naturels qui peuvent être consommés quotidiennement.

 1. В чл. 1, ал. 1 след думата “граждани” се добавя “и юридически лица”.
 2. В чл. 9 ал. 2 думите “органите на данъчната администрация” се заменят с “органите по приходите”.

Преходни и заключителни разпоредби към АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

 • 98. В Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г. и бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. Наименованието на закона се изменя така: “Закон за отговорността на държавата и общините за вреди”.
 2. Член 1 се изменя така:

“Отговорност за дейност на администрацията

Чл. 1. (1) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

(2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс.”

 1. Член 3 се изменя така:

“Задължение за разясняване

Чл. 3. Органът, който е отменил незаконния акт по чл. 2, е длъжен да разясни на гражданина или на представител на юридическото лице реда, по който могат да защитят правата си.”

 1. В чл. 9, ал. 2 след думата “граждани” се добавя “и юридически лица”.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за държавната финансова инспекция

(ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г.)

 • 16. В Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 105 от 2005 г.) в чл. 9, ал. 2 думите “Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол” се заменят с “Агенцията за държавна финансова инспекция”.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

(ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.)

 • 9. Разпоредбите на § 7 и 8 се прилагат по отношение на неприключилите до влизането в сила на този закон производства, като таксата се присъжда в края на производството за всяка съдебна инстанция.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

(ДВ, бр. 17 от 06.03.2009 г.)

 • 78. В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 33 от 2006. и бр. 43 от 2008 г.) в чл. 2, ал. 1 се създава т. 7:

“7. използване на специални разузнавателни средства.”

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

(ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.)

 • 9. В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 17 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. В чл. 2:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от съдебни актове по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.”;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3.

 1. Създава се чл. 2а:

„Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

Чл. 2а. Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им.”

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

(ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г.)

 • 8. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон или от уведомяването им от регистратурата на Европейския съд по правата на човека искове за обезщетение по чл. 2б могат да подават и лицата, чиито жалби пред Европейския съд по правата на човека са отхвърлени поради неизчерпване на новосъздадените вътрешноправни средства за защита и производствата по тях са все още висящи пред националните инстанции.

(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон или от уведомяването им от регистратурата на Европейския съд по правата на човека лицата, чиито жалби пред Европейския съд по правата на човека са отхвърлени поради неизчерпване на новосъздадените вътрешноправни средства за защита и производствата по тях са приключили пред националните инстанции, могат да подадат заявления за обезщетение по реда на глава трета „а” от Закона за съдебната власт.

 • 9. Право да подадат заявление за обезщетение по реда на глава трета „а” от Закона за съдебната власт в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон имат и лицата, чиито национални досъдебни или съдебни производства са приключили към датата на влизане в сила на този закон и не са изтекли повече от 6 месеца от постановяването на окончателния акт.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

(ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.)

 • 10. В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 17 от 2009 г. и бр. 38 и 98 от 2012 г.) се правят следните изменения:
 1. В чл. 2, ал. 2 думите „Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество” се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”.
 2. В чл. 2а:

а) в заглавието думите „Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество” се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”;

б) думите „Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество” се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”.

Дайте оценка 5 звезди

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *