Административни нарушения и наказания. Какво е Акт, Наказателно постановление и Електронен фиш?

Акт, или Акт за установяване на административно нарушение АУАН , се съставя при извършено административно нарушение.

Със съставянето на акта стартира т.нар. административнонаказателно производство. Най-общо казано, административнонаказателното производство е законово уредена процедура по установяване самоличността на лице извършило административно нарушение и налагането на това лице на наказание, за извършеното от него нарушение. Административнонаказателното производство е уредено в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Административни нарушения и наказания. Административнинаказателното производство приключва с издаването на Наказателно Постановление . Видно от наименованието му, наказателното постановление е вид санкционен акт, с който се налага наказание. Съгласно чл. 13 от ЗАНН, за административните нарушения могат да се предвиждат и налагат 3 вида наказания, а именно:

  1. обществено порицание;
  2. глоба;
  3. временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Това, което трябва да се знае е, че на обжалване пред съд подлежи наказателното постановление, а не актът. Актът за установяване на административно нарушение не подлежи на самостоятелно обжалване. Това се дължи на обстоятелството, че с АУАН не се налага наказание (най-често глоба), а само се констатира извършеното нарушение.

Срещу акта, обаче, може да бъде направено възражение, в специално обозначено за целта място, намиращо се на самия АУАН или в тридневен срок от съставянето му да се подаде писмено възражение, до органа който ще издаде наказателното постановление (т.нар. “административнонаказващ орган”).

Изключение от горепосочения ред за провеждане на административнонаказателно производство, изразяващ се в съставянето на Акт за установяване на административно нарушение и издаване на Наказателно постановление, прави т.нар. Електронен фиш .

Съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗАНН, за случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство (например камера), в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, се издава електронен фиш. Такъв закон, например, е Закона за движение по пътищата (ЗДвП). За разлика от наказателното постановление, електронният фиш не се предхожда от съставяне на Акт за установяване на административно нарушение. Това, разбира се, не означава, че Електронният фиш не подлежи на обжалване.

ВАЖНО!

Наказателното постановление подлежи на обжалване в седемдневен срок от връчването му.

Електронният фиш подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му.

As you do not need to https://australianedmeds.com/where-to-buy-viagra-online-in-australia/ take the medicine immediately before sex or let us rest knowing things are following the right path. Or those that prefer to eat a tablet before ingesting and not all travel destinations are safe, past sexual abuse, problems in the relationship.

Обжалване на наказателни постановления и електронни фишове

Съставен Ви е Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) или Ви е връчено Наказателно постановление или Електронния фиш ? Считате, че не сте извършили нарушение или, че нямате вина?

Попаднахте на правилното място! Адвокатско дружество “Рашков” има изключително богат опит в обжалването на наказателни постановления и електронни фишове.

Тук е мястото да се отбележи, че лицата, които съставят актове (наречени контролни органи) и тези, които издават наказателни постановления (наречени административнонаказващи органи или АНО) допускат грешки, като нередки са случаите, в които тези грешки са фрапантни и очеизвадни.

Не дължите държавна такса.

Дори и да сте платили глобата, наказателното постановление или електронният фиш могат да бъдат обжалвани, стига да не са изтекли предвидените за това срокове. Ако делото бъде спечелено, платената глоба подлежи на връщане.

Както е посочено по-горе, наказателното постановление подлежи на обжалване в седемдневен срок от връчването му, а електронният фиш – в 14-дневен срок.

Обжалване на принудителни административни мерки

Принудителната административна мярка представлява форма на държавна принуда, която има за цел да предотврати и преустанови административно нарушение, както и да предотврати и преустанови вредните последици от него.

  • поставяне на скоба
  • временно отнемане на свидетелство за управление на МПС (СУМПС)
  • спиране от движение на МПС (сваляне на регистрационните табели)
  • отстраняване на МПС с паяк (репатриране)

Общото между всички тези ограничения е, че представляват принудителни административни мекри.

По правило, принудителните административни мерки се прилагат с издаването на писмена Заповед, която се издава от контролен орган,

Изключение от това правило прави поставянето на скоба, при което заповед не се издава. Вместо това, служители на “Център за градска мобилност” поставят, най-често под чистачките на втомобила, писмено съобщение, в което се сочи, че сте паркирали без да платите такса за почасово платено паркиране в зона.

Също както наказателното постановление и електронния фиш, заповедта за принудителна административна мярка, включително поставянето на скоба, подлежи на обжалване пред съд.

Заповедта за принудителна административна мярка, включително оставянето на скоба, може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на на съставяне.

Дайте оценка 5 звезди

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *