Запечатване на търговски обект от нап

Данъчна проверка и търговски обект?

 • Запечатване на обект от нап. Във връзка със зачестилите проверки от органите на НАП и приетите мерки които ги обезпечават, е необходимо търговците да бъдат запознати с правната рамка, която очертава техните права и задължения
 • Много е важно да запазите спокойствие, да съдействате на органите и незабавно да потърсите адвокат. Дали действията на органите са законосъобразни, ще се устави на един последващ етап, при провеждането на съдебен контрол. Списъкът на нап със затворени обекти е доста голям при всяка акция на проверяващите, но след обжалване пред съда голяма част от заповедите се отменят.
 • Самоволното създване на пречки пред органите може да доведе до нежелани санкции.

Проверка от нап в търговски обект?

 • Обичайно една процедура по запечатване, е предхождана от извършване на данъчна проверка от нап в търговски обект. Често обаче, тази проверка от НАП остава скрита за лицата стопанисващи или работещи в обекта, както и за клиентите. Това се случва, чрез т.нар. “контролирана сделка” или “контролирана покупка”.
 • Служителите на НАП извършващи проверката на търговския обект влизат като клиент и закупуват стока или услуга. Ако търговецът е допуснал нарушение на установения законов ред или начин за документиране на извършена продажба, най-често то свързано с неиздаване на съответен документ за продажба – фискален касов бон, което представлява административно нарушение на чл. 185, ал. 1 ЗДДС във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г). Това е едно от формалните основания по см. на чл. 186 ЗДДС, да бъде съставена заповед за прилагане на принудителна административна мярка ( ПАМ ) “запечатване на обект” за срок до 30 дни.

Запечатване на търговски обект с Принудителна административна мярка (ПАМ)?

 • След легитимация на проверяващите, съставяне и връчване на заповед за прилагане на принудителна административна мярка ( ПАМ ) следва фактическо затваряне на обект от нап.
 • Прилагането на принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на обект от органите на НАП, може да бъде извършено по различен ред и на различно основание. Тъй като, в зависимост от особенностите, сроковете и предмета на жалбата са различни, е много важно незабавно след запечатване на обекта, да потърсите адвокатска помощ и защита. Много често то е съпътствано със съставянето на АУАН и последвано от издаване на Наказателно Постановление

   • Основните разлики се намират в основанието и предмета, като най-често срещано в практиката е запечатване на обект по чл. 186 ЗДДС, с допускане на предварително изпълнение по реда на чл. 188 ЗДДС.
   • Това накратко означава, че действието на заповедта за запечатване на обекта е предварително започнало, преди още тя самата да е влязла в сила, което става след изтичането на срока за подаване на жалба срещу заповедта за запечатване на обекта , респективно ако е обжалвана – само след евентуалното и потвърждаване от съда.
   • При заповед за прилагане на принудителна административна мярка(ПАМ) запечатване на обект по чл. 186 ЗДДС, търговският обект може да се запечата за срок до 30-дни.
   • Заповедта може да оспори в съда или пред горестоящия административен орган, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Предварително изпълнение на ПАМ за запечатване на търговски обект от нап?

   • Допускане на предварително изпълнение на заповедта с която е затворен обекта, е възможно само след изрично мотивирано разпореждане на органа наложил запечатването на търговския обект (служителя на НАП), съдържащо се в самата заповед за прилагане на принудителна административна мярка(ЗППАМ).
   • Обжалването на допуснатото предварително изпълнение за запечатване на обекта се извършва в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо дали самата ПАМ е обжалвана в цялост.
   • Заповедта за запечатване на търговски обект е принудителна административна мярка и подлежи на предварително изпълнение при условията на чл. 60 АПК( чл.188 вр чл.186, ал.1 ЗЗДС).
   • В никоя от двете нормативни уредби няма уредена специална процедура по издаването на такова разпореждане освен общата, която е приложима и за налагането на мярката ‘запечатвaне на обект’
   • При тази редакция на чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ ЗДДС, Заповедта за запечатване на търговски обект, не може да се счита предварително изпълняема пряко по силата на закона. Това имплицитно се извежда от чл.188 ЗДДС – вместо директно да постанови предварително изпълнение на заповедта , нормата препраща към общия процесуален ред в АПК , който го допуска само по разпореждане на органа – издател на заповедта в изчерпателно посочените в чл.60, ал.1 АПК случаи.
   • Като в тежест на органа (НАП) e да прецени всички конкретни обстоятелства, като посочи всички конкретни фактически основания, които налагат допускането му, в мотивирано разпореждане (кое налага запечатването да започне незабавно )

Съдебен контрол върху мярката запечатване на обект от нап. Какво е противопоставим интерес?

   • При съдебен контрол за законосъобразност обаче, съдът може да отмени разпореждането, като спре изпълнението на мярката (прекъсване) ‘запечатване на обект’). Това е обусловено от преценката за наличието на :
   • – нормативните изисквания за допускане на предварително изпълнение;
   • – дали с него ще се изпълнят целите на закона;
   • – противопоставим интерес на жалбоподателя застрашен от увреждане;
   • – съпоставка на този интерес спрямо охраняваните със заповедта интереси
   • Тоест от временното ‘запечатване на обект’, доколко и какви имуществени вреди биха настъпили за адресата на заповедта(както за дружеството стопанисващо запечатаният търговски обект, така и съответно за служителите на дружеството, които временно ще останат без работа).

Запечатване на обект от орган по приходите при действия по обезпечаване на доказателства по реда на ДОПК?

   • При извършване на ревизия или проверка органът по приходите може да предприеме действия за обезпечаване на доказателства за целите на проверката или ревизията в случай, че е невъзможно те да бъдат извършени своевременно.
   • В този случай може да се извърши запечатване на обект за срок до 48-часа.
   • Действията се обжалват в 14-дневен срок пред директора на ТД, по местонахождение обекта предмет на запечатване от НАП , който се произнася с мотивирано решение в 1-дневен срок от постъпването на жалбата. Той може да уважи жалбата, като разпореди преустановяване на запечатването на обекта. При непроизнасяне на органа в срок или при отхвърляне на жалбата, може да бъде упражен съдебен контрол.

Какво е важно при запечатване на обект ?

   • При запечатване на обект, органите поставят стикери с печат, като е изключително важно да знаете, че не трябва да правите собствени опити за премахване или нарушаване на целостта им, тъй като деянието е накaзуемо по чл. 277 НК – лишаване от свобода до две години или глоба. Незабавно потърсете адвокатска защита за да получите компетентен съвет, как да преустановите законно запечатването на обекта.
 • Горните изводи са съобразени с голяма част от анотираната практика на Върховен административен съд.

При запечатване на търговски обект от нап - потърсете помощ

   • Консултация с експерт – адвокат за подаване на жалба срещу запечатване на търговски обект от НАП
   • Дистанционна обработка на необходимите документи за жалба срещу заповед за запечатване на обект от НАП
   • Незабавно обжалване пред съда на предварителното изпълнение на ПАМ заповед за запечатване на търговски обект от НАП
   • Незабавно обжалване пред съда на ПАМ заповед за запечатване на търговски обект от НАП
   • Консултация на law@rashkov.eu или на телефон+359 888 30 82 82

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите кратка консултация
[contact-form-7 id=”2093″]

Начало

5/5 - (33 votes)